Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αφού  λάβαμε υπόψη: (α) Τις διατάξεις του άρθρου 15§§1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ και γ΄ του Κώδικα Οργ...

 


Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Αφού  λάβαμε υπόψη:

(α) Τις διατάξεις του άρθρου 15§§1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ και γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988). 

(β)  Το άρθρο δεύτερο της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55169/11.9.2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 3879/11-9-2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16.09.2020 έως και 31.10.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,η οποία εκδόθηκε κατόπιν της από 8.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19.

(γ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ ΥΓ 56/2-10-2020 έγγραφο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: Ψ467Ω-ΥΟΞ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και

(δ) Την ανάγκη εύρυθμης διεξαγωγής των εργασιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και καθορισμού των μέτρων, που πρέπει να τηρούνται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α) Συντονιστή Διαχείρισης Covid-19 τον Παναγιώτη Γιουρμετάκη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, τηλ. 26920-25508, 6984561867, e-mail: protkal@gmail.com, p.giourmetakis@5404.syzefxis.gov.gr

και Β) Αναπληρωτή Συντονιστή Διαχείρισης Covid-19 τον Χαρίλαο Ζήκο, Επιμελητή του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, τηλ. 26920-22500, 6984209599, e-mail: x.zikos@5404.syzefxis.gov.gr.

Ο Συντονιστής και ο Αναπληρωτής Συντονιστής μεριμνούν για : α) την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζομένους, β) τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης Covid-19 σε εργαζομένους, γ) την άμεση ανταπόκριση για κάθε θέμα, που θα ανακύπτει και δ) τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ

(1) Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας πλήρους κάλυψης του προσώπου από όλους τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, γραμματείς, δικαστικούς επιμελητές, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς πολίτες, που εισέρχονται στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στα γραφεία, τις αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια), τους διαδρόμους και όλους τους υπόλοιπους χώρους του Πρωτοδικείου. Ως ασπίδα προστασίας πλήρους κάλυψης του προσώπου νοείται η ασπίδα που δεν καλύπτει μερικώς το πρόσωπο, αλλά προσφέρει πλήρη κάλυψη αυτού, καλύπτει δηλαδή και τις πλευρές του και (κατά μήκος) τον λαιμό. Ασπίδες που καλύπτουν μερικώς το πρόσωπο ή μόνο το στόμα και τη μύτη αποκλείονται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο πρόσωπο που αρνείται να φορέσει προστατευτική μάσκα ή ασπίδα προστασίας πλήρους κάλυψης του προσώπου και θα ζητείται η συνδρομή της αστυνομίας για την άμεση απομάκρυνσή του από τους χώρους του Πρωτοδικείου. Ωστόσο, τα άτομα για τα οποία δεν ενδείκνυται η χρήση προστατευτικής μάσκας, ή ασπίδας προσώπου για ιατρικούς λόγους, που αποδεικνύονται, αμέσως, με ιατρικές βεβαιώσεις, θα εξυπηρετούνται, αν είναι εφικτό, σε εξωτερικό χώρο του Δικαστικού Μεγάρου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο γραμματέα.

(2) Συνιστάται σε όλους τους εισερχομένους να χρησιμοποιούν τα αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου.Τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής που χρησιμοποιήθηκαν απορρίπτονται στους ποδοκίνητους κάδους απορριμμάτων, που θα τοποθετηθούν στην έξοδο του Δικαστικού Μεγάρου.

(3) Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων στους διαδρόμους του Πρωτοδικείου και όσοι ευρίσκονται στους χώρους του πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτούς να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον από τα άλλα πρόσωπα.

(4) Σε όλα τα γραφεία των δικαστών και της γραμματείας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι πολίτες θα εισέρχονται ένας – ένας ή θα εξυπηρετούνται από την είσοδο του γραφείου, σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις, έτσι ώστε να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον μεταξύ των προσώπων και θα παραχωρείται προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

(5) Στα ακροατήρια του Πρωτοδικείου/Πλημμελειοδικείου και του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα παρευρίσκονται οι παράγοντες της εκάστοτε εκδικαζομένης υπόθεσης, ήτοι η σύνθεση του Δικαστηρίου, οι συνήγοροι, οι διάδικοι, οι μάρτυρες και οι λοιποί παράγοντες της δίκης. Ειδικότερα, οι συνήγοροι και οι διάδικοι θα παρίστανται, τηρώντας μεταξύ τους απόσταση 1,50 μέτρου κατ’ ελάχιστον, ενώ οι μάρτυρες και οι λοιποί παράγοντες της δίκης θα παρευρίσκονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός των ατόμων, που μπορούν να παρευρίσκονται στο ακροατήριο, ειδάλλως, θα αναμένουν τη σειρά τους εκτός της αίθουσας (τηρώντας πάντα την απόσταση του 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον) και θα εισέρχονται και θα παραμένουν σε αυτήν μόνον κατά τον χρόνο εξέτασης ή σύμπραξής τους. Οι τρίτοι μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα εφόσον δεν έχει ήδη συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός από τους προαναφερόμενους παράγοντες της δίκης. Άπαντες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις θέσεις που έχει σημανθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να τηρείται μεταξύ τους η απόσταση ασφαλείας του 1,50 μέτρου κατ’ ελάχιστον. Ο μέγιστος αριθμός των παρευρισκομένων στις αίθουσες του Πρωτοδικείου ορίζονται σε 22 για την αίθουσα του ΜΟΔ και σε 20 για την έτερη αίθουσα. Ως προς την εκδίκαση των υποθέσεων του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ισχύουν όσα έχουν ορισθεί στην υπ’ αριθ.158/15-09-20 Πράξη μας.

(6) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων θα υποβάλλονται, κατά βάση, σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, ήτοι email: protkal@gmail.com ή σε έντυπη μορφή με τηλεομοιοτυπία [fax] στον αριθμό 2692025509. Προς τον σκοπό αυτό, θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση στον πίνακα Ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες. Στους πολίτες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω τεχνολογικά μέσα, συστήνεται η υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Σε περίπτωση που η επιλογή των ανωτέρω τρόπων δεν είναι εφικτή, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται κατά τα αναφερόμενα υπό στοιχ. 4) ανωτέρω. 

(7) Η διαχείριση των περιστατικών εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη Covid-19, καθώς και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, θα γίνεται, τόσο από την πλευρά των εργαζομένων που εμφανίζουν συμπτώματα, όσο και από την πλευρά των υπευθύνων διαχείρισης, σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

(8) Αν κάποιος δικαστής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον Συντονιστή (και σε περίπτωση απουσίας αυτού τον Αναπληρωτή του), προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το συνημμένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο δικαστικός υπάλληλος ή επιμελητής, που τυχόν εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19 εκτός του χώρου του Πρωτοδικείου, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων εντός του χώρου αυτού, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Προϊστάμενό του, ο οποίος με τη σειρά του υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον Συντονιστή (και σε περίπτωση απουσίας αυτού τον Αναπληρωτή του), προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ίδιο παραπάνω Υγειονομικό Πρωτόκολλο. 

(9) Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα ο Συντονιστής (και σε περίπτωση απουσίας αυτού ο Αναπληρωτής του), και αν εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19 κάποιος δικηγόρος, οπότε θα γίνεται η ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο μέσω του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

(10) Την ίδια υποχρέωση άμεσης ειδοποίησης του Συντονιστή (και σε περίπτωση απουσίας αυτού του Αναπληρωτή του) έχουν και οι αστυνομικοί, καθώς και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που τυχόν έχουν επισκεφθεί για υπηρεσιακούς λόγους τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Καλαβρύτων, οπότε θα γίνεται η ενημέρωση μέσω των διευθύνσεων των οικείων υπηρεσιών. 

(11) Τα ανωτέρω μέτρα θα αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί: α) στην Πρόεδρο Εφετών Πατρών, β) στον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, γ) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαβρύτων, δ) στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, προκειμένου να ενημερώσει όλα τα μέλη του, ε) στα Α.Τ. της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, προκειμένου να λάβουν γνώση, στ) στον Αστυνόμο Καλαβρύτων, με την παράκληση να συνδράμει στην εκτέλεση της παρούσας κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο, εφόσον παραστεί ανάγκη. 

Καλάβρυτα, 9 Οκτωβρίου 2020
Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Καλαβρύτων
Ιωάννα Ξυλιά
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δεν υπάρχουν σχόλια