BREAKING NEWS
latest

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Τα θέματα

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 17.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Περί συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου Καλαβρύτων στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου της Κύπρου με τίτλο {ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ} και έγκρισης μετάβασης των εκπροσώπων του Δήμου Καλαβρύτων στις εκδηλώσεις 07-10 Οκτωβρίου 2016, στον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου της Κύπρου και ψήφισης σχετικής πίστωσης.
2. Περί συμμετοχής του Δήμου Καλαβρύτων στην έκθεση NOSTOS EXPO 2016 – 10 ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, που γίνεται στη Ναύπακτο, από 14 έως 17 Οκτωβρίου 2016 και ψήφισης σχετικής πίστωσης.
3. Περί της καθιερωμένης συμμετοχής του Δήμου, στην 6η Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV VI) που θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 3 έως Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016, στο Ναύπλιο, με θέμα: Ναύπλιο 2016: Η αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στο μέλλον της Ευρώπης».
4. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικον. έτους 2016.
5. Περί τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για υλοποίηση της πράξης: «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Καλαβρύτων» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 έργων (Phasing) στον άξονα προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. 
6. Περί διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεση) της προμήθειας καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου και όλων των Νομικών του Προσώπων, που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Κλειτορίας, Παΐων και Αροανίας, λόγω κήρυξης άγονου του διενεργηθέντος διαγωνισμού.
7. Περί συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με το ΄Ιδρυμα Κων/νου και Πόπης Κόντου «Τα Παιδιά της Λυκούριας», που έχει ανοίξει με την από 28-12-2015 Αγωγή Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, κατά του Δήμου Καλαβρύτων και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Καλαβρύτων, κατά του Ιδρύματος Κων/νου και Πόπης Κόντου «Τα Παιδιά της Λυκούριας».
8. Περί παραχώρησης δύο (2) αιθουσών του πρώην Κοινοτικού Γραφείου της Τ.Κ. Λυκούριας, στο ΄Ιδρυμα Κων/νου και Πόπης Κόντου «Τα Παιδιά της Λυκούριας».
9. Περί έγκρισης Π.Ο.Π.Π. του έργου: « Διαμόρφωση κτιρίου Διοικητηρίου για στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων».
10. Περί συγκρότησης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ).
11. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμό 19/04-08-2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ «Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 (Ισολογισμός 1/1-31/12/2015, ΄Εκθεση Διαχείρισης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία, ΄Εκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή». 
12. Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.300,00 € από κατανομή πιστώσεων Κ.Α.Π. έτους 2016 του Υπουργείου εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου.
13. Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 45.911,03 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2016 (Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ από ΚΑΠ. ΥΠ.ΕΣ. ).
14. Περί έγκρισης των Απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καλαβρύτων οικον. έτους 2015.
15. Περί αιτήματος του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου Ορειβασίας (Σ.Ο.Ε.Δ.Ε.) για την διεξαγωγή ποδηλατικού αγώνα στα Καλάβρυτα 14-15 Οκτωβρίου 2016 στα πλαίσια του Πανελληνίου Κυπέλλου Downhil.
16. Περί μεταφοράς της Φιλαρμονικής του Δήμου από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση-Σπήλαια Λιμνών Καστριών (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.-ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ), στο Δήμο Καλαβρύτων.
17. Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Καμενιάνων» Τ.Κ. Καμενιάνων Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
18. Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ρογών Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
19. Περί του αριθ. πρωτ. 8209/7-9-2016 εγγράφου του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Τουρλάδας, για έγκριση παροχών ύδρευσης αιτούντων, εκτός του οικισμού της Τουρλάδας.
20. Περί της από 5-9-2016 αίτησης του κ. Παναγιώτη Οικονόμου επαναπαραχώρησης επαναχορήγησης και οριοθέτησης κοινόχρηστου χώρου επί της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Κλειτορίας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματός υγειονομικού ενδιαφέροντος (Σνακ-Μπάρ-Εστιατόριο). [σχετική η αριθ. 182/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου].
21. Περί αίτησης Βασιλείου Θεμ. Δριμάλα για διαγραφή των προσαυξήσεων επί των οφειλών των υπολογισθέντων δημοτικών τελών μου στην Τ.Κ. ΄Ανω Βλασία.
22. Περί αίτησης Δημητρίου Κων. Ζάννη, για διαγραφή των χρεών άρδευσης από τους καταλόγους της Δ.Ε. Καλαβρύτων – Τ.Κ. ΄Ανω Βλασίας που φέρονται γραμμένα στο όνομά του.
23. Περί αίτησης Δημητρίου Τιμ. Κιούση, για διαγραφή των χρεών άρδευσης από τους καταλόγους της Δ.Ε. Καλαβρύτων – Τ.Κ. ΄Ανω Βλασίας που φέρονται γραμμένα στο όνομά του.
24. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 2.828,76 €, για την καταβολή της υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ, και την εξόφληση των απολογιστικών πεπραγμένων της Υπογειοποίησης ηλεκτροδότησης στη οδό Συγγρού στη Δ.Ε. Καλαβρύτων (κατασκευή υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης και αποξήλωση του εναερίου δικτύου).
« PREV
NEXT »