BREAKING NEWS
latest

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Στρατηγική «αλά κάρτ» για την σύνδεση Συνεταιρισμών με την Τοπική αυτοδιοίκηση

Mε προσωπικές επιλογές του εκάστοτε υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και όχι από αντιπροσωπευτικά όργανα των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των λοιπών φορέων της κοινωνικής οικονομίας, θα επιλέγονται οι εκπρόσωποί τους στην «Επιτροπή για τη Διασύνδεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας», που θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης σχετικής στρατηγικής για την υλοποίηση της ως άνω διασύνδεσης.
Πρόκειται για πρόβλεψη στο άρθρο 127 του σχεδίου νόμου «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 26 Αυγούστου, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή καθώς θα έχει να διαχειριστεί εθνικούς πόρους, πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, πόρους της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών και πόρους διεθνών αναπτυξιακών δράσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων και να εξασφαλίσουν την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών.

Γεγονός που σίγουρα απαιτεί αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση των πραγματικών φορέων της κοινωνικής οικονομίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση μιας πραγματικής στρατηγικής ανάπτυξής της και να μην περιορίζεται το έργο της εν λόγω επιτροπής σε απλή διαχείριση των πόρων μέχρι την εξάντλησή τους.

Η αιτιολογική έκθεση
Αναλυτικότερα, στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 27 αναφέρονται τα εξής: «Ενόψει του ισχυρού αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούνται να προωθήσουν δυναμικές και ευέλικτες παρεμβάσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων και να εξασφαλίσουν την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών.
Με δεδομένη, όμως, την ισχυρή επίδραση των δημοσιονομικών περιορισμών, οι Ο.Τ.Α. δεν μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτή την πρόκληση, χωρίς να διαθέτουν την ικανότητα να κινητοποιούν συντονισμένα το σύνολο του τοπικού τους δυναμικού (πολίτες, εθελοντικοί φορείς, φορείς συμβατικής επιχειρηματικότητας
κ.λπ.).
Από την άλλη πλευρά, οι Ο.Τ.Α. δεν έχουν αναπτύξει μέχρι σήμερα συντονισμένες πρωτοβουλίες δικτυώσεων με τους φορείς κοινωνικής οικονομίας, όπως οι Συνεταιρισμοί (συμπεριλαμβανομένων των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων), τα Σωματεία, τα Ιδρύματα και οι Αστικές Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και τούτο παρά την αυξημένη συμβολή των φορέων αυτών στην άμεση εξυπηρέτηση βασικών κοινωνικών προτεραιοτήτων, όπως:
α) η προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,
β) η κάλυψη αναγκών που δεν ικανοποιούνται επαρκώς από τις δημόσιες πολιτικές ή τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της αγοράς και
γ) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Υπό το πρίσμα αυτό, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη μίας συνεκτικής Στρατηγικής που θα ενδυναμώσει τους Ο.Τ.Α., παρέχοντας τις κατευθύνσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές για να προχωρήσουν στην αξιοποίηση του έργου των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, για την επίτευξη ευρύτερων στόχων τοπικής κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας.
Η στρατηγική θα υποστηριχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στοχεύοντας μακροπρόθεσμα στην ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κοινωνιών να συμμετέχουν ενεργά στην χάραξη και εφαρμογή πολιτικών χωρικής εμβέλειας για την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών τους».

Το άρθρο
Όσον αφορά το περιεχόμενο του συγκεκραμένου άρθρου, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση είναι διατυπωμένο ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 127 Στρατηγική Διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας
1. Η Στρατηγική Διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας περιλαμβάνει τις αρχές, τις κατευθύνσεις, το πλαίσιο και τις πηγές χρηματοδότησης δημιουργίας δικτύων μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εποπτευομένων νομικών προσώπων τους με τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, ώστε να εξυπηρετηθούν στόχοι περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
2. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως καθ’ ύλην αρμόδιος για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Στρατηγικής Διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας, συνιστά στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επιτροπή για τη Διασύνδεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας», που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης της ως άνω Στρατηγικής.
3. Η Επιτροπή αποτελείται από:
-Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Πρόεδρο.
-Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
-Τον Γενικό Διευθυντή Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
-Τον Γενικό Διευθυντή Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
-Έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του.
-Τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
-Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
-Δύο (2) εκπροσώπους φορέων της κοινωνικής οικονομίας που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
-Δύο (2) μέλη ΔΕΠ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και Ερευνητές/τριες των Ερευνητικών Κέντρων με εξειδίκευση στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνικής Οικονομίας που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου, μπορεί να ορίζονται εισηγητές επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να καλούνται εμπειρογνώμονες ή αρμόδια στελέχη δημοσίων υπηρεσιών ή εκπρόσωποι φορέων της κοινωνικής οικονομίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Η Επιτροπή συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την απόφαση αυτή, ορίζονται τα μέλη, οι αναπληρωτές τους, ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και γραμματειακής της υποστήριξης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της. Με ίδια απόφαση, μπορεί να θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκπονείται πρόγραμμα επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Στρατηγικής Διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας, που χρηματοδοτείται ιδίως από εθνικούς πόρους, πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, πόρους της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών και πόρους διεθνών αναπτυξιακών δράσεων.

Όπως σημειώνεται σχετικά, η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί εκτενής προδιαβούλευση (διάρκειας περίπου δύο μηνών) με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους.
« PREV
NEXT »