Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


Προκήρυξη ενοικίασης σαλέ και καντίνας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

H Χιονοδρομικό ΑΕ-ΟΤΑ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την  κατάθεση γραπτών προσφορών  για εκμίσθωση διάρκειας 4 ετών  του σαλέ και τη...

H Χιονοδρομικό ΑΕ-ΟΤΑ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση γραπτών προσφορών  για εκμίσθωση διάρκειας 4 ετών του σαλέ και της καντίνας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και περιέχει αναλυτικές περιγραφές των προς μίσθωση προσφερομένων, τον κανονισμό λειτουργίας και τον κανονισμό υποχρεώσεων και δαπανών.
Τα προς ενοικίαση, ακίνητα περιγράφονται πιο κάτω:
Το Σαλέ αποτελείται από:
1. Στεγασμένους χώρους: Σάλα, Πατάρι και χώρος πώλησης 500 τμ ( 365τμ + 100 τμ + 35τμ)
2. Βοηθητικούς χώρους 58 τμ (38 τμ ισόγειο και 20τμ πατάρι)
3. WC 38 τμ
4.Μπαλκόνια 370 τμ
5.Υπόγειο αποτελούμενο από 20 τμ (καταψύκτης δωμάτιοαντλιοστάσιο) και 10 τμ λεβητοστάσιο.
Η καντίνα αποτελείται από:
1. Στεγασμένο Χώρο Πώλησης 28 τμ 
2. Βοηθητικούς χώρους 28 τμ
3.WC 35 τμ
4 Αίθριο αποκλειστικής χρήσης καντίνας 380 τμ

Η ελάχιστη τιμή εκκίνησης ενοικίασής τους είναι το ετήσιο ποσόν των 50.000,00 € καθαρά, με το χαρτόσημο να βαρύνει τον ενοικιαστή.   

Οικονομικές υποχρεώσεις:
α.  Ετήσιο ενοίκιο    θα είναι κατ' ελάχιστον καθαρά 50.000,00 € αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με το ποσοστό του ετησίου πληθωρισμού και αν αυτός είναι μηδενικός ή αρνητικός με 1,5%.
β. Το ενοίκιο θα καταβάλεται κάθε 1η του μήνα (4.167 ευρώ) πλέον χαρτοσήμου. Η καθυστερημένη καταβολή ενοικίου για χρονικό διάστημα ενός μήνα συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής στο ακέραιο.
γ. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του
συμφωνητικού αξίας ενός ετησίου μισθώματος.
δ.  Ασφαλιστικό συμβόλαιο (εντός δύο μηνών από την υπογραφή της μίσθωσης) που θα καλύπτει το αντικείμενο της μίσθωσης από κάθε ζημία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1.    Κανονισμός Λειτουργίας.
1.1.  Λειτουργία σύμφωνα με τους Νόμους    και κανονισμούς περί χιονοδρομικών κέντρων.
1.2.  Λειτουργία σύμφωνα με όλους τους ασφαλιστικούς, φορολογικούς και υγιεινής και ασφάλειας νόμους και αποφάσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1.3 Λειτουργία και εναρμόνιση σύμφωνα με τους κανονισμούς και το προφίλ του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.
2. Δαπάνες & Υποχρεώσεις.
Υποχρεώσεις ΓΕΝΙΚΕΣ του μισθωτή:
Α. Ο Μισθωτής υποχρεούται να εξοπλίσει το μίσθιο με εξοπλισμό κατάλληλο, που θα εξασφαλίζει την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Ο Μισθωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό έναντι ενοικίου που θα συμφωνηθεί.
Β.  Ο Μισθωτής υποχρεούται να λειτουργήσει το μίσθιο σύμφωνα με το συμφωνητικό ενοικίασης που έχει υπογράψει, για την τυχόν επέκταση των εργασιών τους σε άλλο αντικείμενο, υποχρεούται να έλθει σε συνεννόηση με το Δ.Σ. της Χιονοδρομικό ΑΕ-ΟΤΑ και να λάβει από αυτό την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του  και σε κάθε περίπτωση να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από τον νόμο κανονισμούς.
Γ.  Ο Μισθωτής κατά την άσκηση των επαγγελματικών υποχρεώσεών του, φροντίζει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που δεν συνάδουν με την αθλητική, την αισθητική και την οικογενειακή μορφή του Χιονοδρομικού Κέντρου.
Δ.  Ο Μισθωτής    στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας οφείλει να συνδράμει τη Χιονοδρομικό ΑΕ-ΟΤΑ κατά την διοργάνωση
εκδηλώσεων με επέκταση ωραρίου λειτουργίας, παραχώρηση χώρων κλπ.
Ε. Ο Μισθωτής οφείλει να συμπλέει με την επικοινωνιακή και
χορηγική πολιτική του Χιονοδρομικού Κέντρου και κάθε απόφαση θα συμφωνείται και από τις δύο πλευρές.
ΣΤ. Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί συγκεκριμένη
πολιτική απέναντι στους πελάτες του, οι οποίοι είναι πελάτες του χιονοδρομικού (είδη προς πώληση, τιμές, ώρες λειτουργίας, καθαριότητα, ελάχιστες ουρές, κλπ.) Κάθε παράπονο για το σαλέ θα διερευνάται από μισθωτή / εκμισθωτή από κοινού και θα συμφωνούνται διορθωτικά μέτρα.
3. Οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του μισθωτή.
I.  Η Χιονοδρομικό ΑΕ-ΟΤΑ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, για την οποία η Χιονοδρομικό ΑΕ-ΟΤΑ είναι στην διάθεση οιουδήποτε για να επιδείξει το μίσθιο, άρα  τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη νομικών διεκδικήσεων επί του εξοπλισμού.
II.  Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου, ή η πρόσληψη εταίρου ή η αλλαγή της νομικής μορφής του Μισθωτή, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Χιονοδρομικό ΑΕ-ΟΤΑ.
IΙΙ.  Ο Μισθωτής υποχρεούται μετά τη λήξη της μίσθωσης να
παραδώσει το μίσθιο αμέσως και απροφασίστως, διαφορετικά υπόκειται σε έξωση κατά τη νόμιμη διαδικασία ενώ ταυτόχρονα υποχρεούται να καταβάλλει ημερησίως το ποσό των 1.000,00 € ως ποινική ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποχώρησης από το μίσθιο.
ΙV.  Μισθωτής θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει το ικανοποιητικότερο κατά την κρίση του Δ.Σ. της Χιονοδρομικό ΑΕΟΤΑ μίσθωμα, λαμβανομένου επιπλέον υπ' όψη της επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα εστίασης.
V. Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνη προς τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
VI.  Το σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο χώρο και στις εγκαταστάσεις του μισθίου, θα λειτουργούν υπό τον έλεγχο και με αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή. Όλες οι επί μέρους οικονομικές δοσοληψίες και δραστηριότητες (συμβάσεις εργασίας με τους εργαζόμενους, προμήθειες κάθε μορφής, πωλούμενα είδη και κάθε είδους, ασφαλιστικές συμβάσεις ανθρώπων και περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις με εταιρείες κοινής ωφέλειας ΔΕΗ ΟΤΕ κλπ ), θα ασκούνται στο όνομα, για λογαριασμό και με ευθύνη (αστική, ποινική κλπ) του μισθωτή, που θα είναι ο μόνος υπόλογος, απέναντι σε κάθε αρχή (δικαστική, φορολογική, ασφαλιστική κλπ).
VII.  Άδειες. Ο Μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει με δικές του δαπάνες και ευθύνη, στο όνομα του, όλες τις τυχόν απαιτούμενες σχετικές άδειες (ίδρυσης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης) εκ των δημοσίων υπηρεσιών, δημοτικών αρχών και των φορολογικών  οργάνων, με τη διοικητική συνδρομή όταν και όπως και όπου απαιτείται του Εκμισθωτή. Ο Μισθωτής οφείλει να αποστείλει στον Εκμισθωτή αντίγραφά τους.
VIII. Ο Μισθωτής υπόσχεται την ακριβή και έγκαιρη εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης μίσθωσης. Η παράβαση οποιουδήποτε των περιγραφόμενων όρων, συμφωνιών και δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται με τη σύμβαση μίσθωσης από τον μισθωτή, θα προκαλεί την, σε βάρος του μισθωτή, κατάπτωση της συμφωνούμενης με το παρόν εγγυητικής επιστολής (ή άλλης εγγύησης    πλην της αρχικώς καταβληθείσας) ποσού ίσου με το ετήσιο μίσθωμα, για αναπόδεικτη ζημία από την αντισυμβατική συμπεριφορά και άμεση αποχώρηση του μισθωτή.
ΙΧ. Ο Μισθωτής οφείλει να συντηρεί το μίσθιο και να αποκαθιστά άμεσα κάθε ζημιά. Τυχόν αλλαγές στο μίσθιο θα πρέπει να συμφωνούνται γραπτώς.
XΙ.  Η παρακολούθηση της πιστής τήρησης και εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται από το    Δ.Σ. της Χιονοδρομικό ΑΕ-ΟΤΑ
XΙΙ. Μετά το τέλος της σύμβασης μίσθωσης ο μισθωτής οφείλει να απομακρύνει από το χώρο του σαλέ, το αργότερο εντός μηνός, το σύνολο του εξοπλισμού που αυτός μετέφερε και εγκατέστησε. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω αποσβεστική προθεσμία, τότε το σύνολο του μη απομακρυθέντος εξοπλισμού, θα παραμείνει στο Χιονοδρομικό Κέντρο, ως περιουσία της Χιονοδρομικό ΑΕ-ΟΤΑ .
4. Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας Διαγωνιζομένων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)  Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (του φυσικού προσώπου, ή του Προέδρου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ.)
2) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
3) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
4)  Πιστοποιητικό περί μη ένταξης στην Τειρεσίας Τραπεζικά
Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.
5)  Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
6)  Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου ο Ενδιαφερόμενος θα δηλώνει συγκεκριμένα την εμπειρία του σε θέματα εστίασης. Πρέπει να προσκομίσουν οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία.
7)  Επιστολή Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την πρόθεση
παροχής εγγυητικής επιστολής ή άλλο αποδεικτικό εγγύησης.
8) Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό κάποιου άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
9) Κάθε μισθωτής μπορεί να προσφέρει μία (1) και μόνο προσφοράανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ- στα προσφερόμενα προς ενοικίαση.
10) Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει είναι γραπτή,  θα αποστέλλεται ή θα παραδίδεται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στα γραφεία της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΕ ΟΤΑ επί της οδού Ευσεβίου Κηπουργού 6, 25001, Καλάβρυτα, Υπόψη Μ. Γουρζέλα ή στα γραφεία της OPUS INTEGRATED COMMUNICATION, Διδότου 26, 10680, Αθήνα και θα περιέχει, τα δικαιολογητικά και μια σύντομη περιγραφή της
δραστηριότητας και σε χωριστό κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά.
11)  Ο χρόνος για την κατάθεση των προσφορών είναι από την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 έως την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019. Για παραλαβή παραρτήματος, πληροφορίες, διευκρινήσεις και ενδεχόμενη συνάντηση, ακόμη για κατάθεση προσφορών, μπορείτε να επικοινωνείτε, στο τηλ. 2103635660 ή στο 6942559999.

Δεν υπάρχουν σχόλια