HIDE_BLOG

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Τα συμφέροντα και τα πάθη

Γράφει ο Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος - Γιωργάκης Εις τηλεφωνικήν επικοινωνίαν που είχα με τον Λυκειάρχην ε.σ. κ. Καράμπελαν Παναγιώτην, ο οπ...

Γράφει ο Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος - Γιωργάκης
Εις τηλεφωνικήν επικοινωνίαν που είχα με τον Λυκειάρχην ε.σ. κ. Καράμπελαν Παναγιώτην, ο οποίος έλκει την καταγωγήν εκ Βλασίας Καλαβρύτων και κατοικεί εις Κάτω Αχαΐαν, του εγνώρισα ότι – όπως κάθε χρόνο – έτσι και φέτος στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούμε τη Γιορτή της Παιδείας στο Δεσινό Καλαβρύτων.

Προϊόντος του λόγου, τον έκανα κοινωνόν ότι κατά την διάρκειαν των εκδηλώσεων ο Σύλλογός μας - Καμενιανιτών, Δροβολοβιτών, Δεσινιωτών - βραβεύει τους αριστεύσαντες μαθητές, έναν εξ εκάστης τάξεως, του Γυμνασίου Ψωφίδος.

Ο λαμπρός, ο πεφωτισμένος αυτός επιστήμων, ο οποίος έχει διατρίψει ειδικώς εις την Ιστορίαν, τον Πολιτισμόν και την Παιδαγωγικήν, ο οποίος ελάμπρυνε την Ελληνικήν Παιδείαν, καθ’ ον χρόνον εδιακόνησεν αυτήν και συνεχίζει ακόμη να φωτίζη προς κάθε κατεύθυνσιν με ακτίνες αγάπης, φιλοπατρίας και ευλάβειας προς τον ΕλληνοΧριστιανικόν Πολιτισμόν, ευθύς ως άκουσε το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων, με τον αυθορμητισμόν και την καλωσύνην, που τον διακρίνουν, προσέφερε τέσσαρα βιβλία, ένα δι’ έκαστον αριστεύσαντα μαθητήν και ένα για την βιβλιοθήκην του Γυμνασίου.

Ο τίτλος των βιβλίων είναι «Μοριάς». Εις αυτά ο κ. Λυκειάρχης, πέραν των άλλων, σχολιάζει διεξοδικά την κωμωδίαν «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ» του Αριστοφάνους και δίδει την απάντησιν ότι: «Τα πάθη και τα συμφέροντα κυβερνούν τα ανθρώπινα και γι’ αυτό ποτέ δεν θα παύσουν οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι». Έτσι μας έδωσε την ευκαιρίαν, μας ενέβαλε την ιδέαν να ασχοληθούμε και εμείς με το συγκεκριμένον αντικείμενον και δη να αναζητήσωμεν τρόπους αντιμετωπίσεως των εξ αυτού αναφυομένων εκάστοτε προβλημάτων.

Όπως γνωρίζετε ο μεγαλύτερος αντίπαλος του ανθρώπου είναι τα πάθη του, μεταξύ των οποίων ο αλκοολισμός, η χρήσις ναρκωτικών, η τάσις προς την εγκληματικότητα κ.λπ.
Όμως δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους η αεργία, η τεμπελιά, η οκνηρία, τουτ’ έστιν το εκκολαπτήριον του εγκλήματος. «Ἀργία μήτηρ πάσης κακίας».
Κατά τον Ησίοδον: «Ἒργον οὐδέν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ’ ὄνειδος».
Υπό προϋποθέσεις μάλιστα ένα σπουδαίον ανθρώπινον πάθος είναι και η παρανοϊκή μεγαλοφροσύνη, με τα εντεύθεν επακόλουθα.
«Με το νου πλουταίνει η κόρη, με τον ύπνο η ακαμάτα», κατά την λαϊκήν παροιμίαν.
Αλλά η ανάλυσις της παρανοϊκής μεγαλοφροσύνης είναι έργον των ειδικών και όχι του γράφοντος.
Όμως για ν’ απαλλαγή ο άνθρωπος από τα πάθη του, απαιτείται ψυχική ρώμη (γενναιότης). Η ευδαιμονία, δηλαδή η ευτυχία, στη ζωή είναι η προαιώνια επιδίωξις του ανθρωπίνου γένους, προσωπική προσδοκία κάθε ατόμου και κοινωνικός σκοπός κάθε Πολιτείας.
Ουδέποτε όμως επετεύχθη έξω και πέραν από την ελευθερίαν.

Είναι ταυτόσημος και ταυτοβαθής προς αυτήν. Αλλά και η ελευθερία ουδέποτε υπήρξε βιώσιμος χωρίς την ευψυχίαν, χωρίς την ανδρείαν.
Εις τους ευψύχους ανήκει η ελευθερία και ως κατάκτησις και ως βίωμα και ως ιερός, ανώτατος σκοπός και ιδέα.
«Τό εὔδαιμον τό ἐλεύθερον, τό δ’ ἐλεύθερον τό εὔψυχον» κατά Θουκυδίδην.
Ενταύθα οφείλω να επισημάνω ότι η ανδρεία, ως μία εκ των εξαιρέτων και ανωτάτων αρετών του ανθρώπου, δύναται να είναι γνώρισμα αμφοτέρων των φύλων. Πλείστες όσες γυναίκες υπήρξαν φωτεινά παραδείγματα ανδρείας εις την Χώρα μας, αλλά και πέραν αυτής.

Εις ό,τι αφορά τα συμφέροντα βλέπομε πως εστοχεύθη αδίκως η Χώρα μας, προς ικανοποίησιν συμφερόντων και επιδιώξεων: «κατά που γέρνει κάθε φορά η παλάντζα» για ωρισμένους ισχυρούς του πλανήτη.
Πολλάκις έχομεν υποστεί καταστροφικές δοκιμασίες, για συμφέροντα άλλων.
Όμως εμείς επιβάλλεται να παραμερίσωμεν την αλληλοφαγωμάραν, να συσπειρωθούμε γύρω από τα συμφέροντα της Πατρίδος μας και να τα περιφρουρήσωμεν.

Ύστερα απ’ όλα αυτά, εφιστάται όλως ιδιαιτέρως η προσοχή της νεολαίας μας, να μην αφήνει κερκόπορτες ανοικτές και να ετοιμάζεται να εισέλθη στον Ελληνικόν και Διεθνή στίβον με ευψυχίαν, αντιμετωπίζουσα τα οποιαδήποτε προβλήματα μας απασχολούν με υψηλήν διανοητικήν διαύγειαν και ανιδιοτέλειαν, να παραμερίση την χλιαρότητα, τους «βολεψάκηδες» και τους Yes Men.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, απονέμομεν άπειρες ευχαριστίες εις τον εκλαμπρότατον Λυκειάρχην κ. Καράμπελαν Παναγιώτην, ως ελαχίστην προσφοράν, το μεν δια την κατά τ’ ανωτέρω επιδαψίλευσίν του προς τον Σύλλογόν μας, το δε δια το επί σειράν δεκαετιών συντελεσθέν υπ’ αυτού σημαντικόν έργον εις την Παιδείαν, την Ιστορίαν και τον ΕλληνοΧριστιανικόν Πολιτισμόν.
Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος - Γιωργάκης
Εκ Καμενιάνων Καλαβρύτων

Δεν υπάρχουν σχόλια