Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Η Δασική Αστυνομική διάταξη για υλοτομία,μεταφορά προϊόντων & προστασία, αρωματικών φυτών

Ολόκληρη η  Δασική Αστυνομική διάταξη που αφορά υλοτομία - καυσοξύλευση - διαχείριση - μεταφορά δασικών προϊόντων & προστασίας αρ...

Ολόκληρη η  Δασική Αστυνομική διάταξη που αφορά υλοτομία - καυσοξύλευση - διαχείριση - μεταφορά δασικών προϊόντων & προστασίας αρωματικών κλπ. φυτών
 Άρθρο 1
(ενέργειες επί ατόμων πλατάνου)
1. Όσον αφορά τα άτομα πλατάνου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπ' αριθ. 28/2011 (ΑΔΑ: 45ΒΣΟΡ1Φ-ΑΔ1) Δασικής Αστυνομικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) του Δασαρχείου Καλαβρύτων, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα αυτά ειδικώς. Συνεπώς, για επεμβάσεις επί ατόμων πλατάνου, όπου και αν αυτά φύονται, απαιτείται έκδοση απόφασης του Δασάρχη, αλλά και τήρηση των οδηγιών των δασικών οργάνων (απολύμανση των εργαλείων και λοιποί κατάλληλοι χειρισμοί, ανάλογα με την περίπτωση). Στις περιπτώσεις αυτές, οι διατάξεις της παρούσης τυγχάνουν συμπληρωματικής εφαρμογής, δηλαδή ισχύουν για όσα δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της ανωτέρω Δ.Α.Δ.
(εγκεκριμένα σχέδια πόλης)
2. Οι περιορισμοί που τίθενται με την παρούσα στην υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση και συλλογή δένδρων ή θάμνων, δεν έχουν εφαρμογή σε περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες ή ρυμοτομικά σχέδια, εξαιρουμένων των εκτάσεων της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 (πάρκα, άλση, περιαστικό πράσινο, κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, αναδασωτέες και δασωτέες εκτάσεις), στις οποίες έχουν εφαρμογή.
(μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας)
3. Απαγορεύεται η υλοτομία δένδρων, ξηρής ή χλωρής κατάστασης, επί των οποίων υπάρχουν φωλιές πουλιών. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση τουλάχιστον του 10% των συστάδων από δένδρα που είναι ώριμα ή υπερώριμα, στρεβλά, κακόμορφα, κουφαλερά, διχαλωτά, ως και νεκρά, ιστάμενα ή κατακείμενα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα δάση, τις δασικές, τις χορτολιβαδικές και τις βραχώδεις εκτάσεις.
(επεμβάσεις σε μη δημόσιες εκτάσεις)
4. Για την έγκριση αιτημάτων που αφορούν μη δημόσιες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένου και των δημοτικών ή κοινοτικών, απαιτείται η απόδειξη της (πλήρης) κυριότητας του αιτούντα, ειδάλλως η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη ή νομέα ή διακατόχου, μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης (του Ν.1599/86, άρθρο 8) ή έκδοσης σχετικής απόφασης (π.χ. Ο.Τ.Α.) ή με άλλο νόμιμο τρόπο. (απόδειξη κυριότητας)
5. Η απόδειξη της κυριότητας θα πραγματοποιείται μέσω υποβολής φωτοτυπίας τίτλου ιδιοκτησίας ή
άλλης συμβολαιογραφικής πράξης από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών είναι ιδιοκτήτης της έκτασης ή εκπρόσωπος των ιδιοκτητών, ειδάλλως μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης (του Ν.1599/86, άρθρο 8) με την οποία θα βεβαιώνεται η πλήρης κυριότητα της έκτασης, καθώς και το εμβαδό της. Όταν η έκταση ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες (εξ αδιαιρέτου), τότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων και θα χορηγείται με την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εγκριθεί αίτημα βάσει ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως (περί κυριότητας), το Δασαρχείο Καλαβρύτων δε φέρει καμία ευθύνη, καθώς η έγκριση ή μη τέτοιων αιτημάτων πραγματοποιείται βάσει λόγων δασοπονικών, προστατευτικών, τουριστικών, αισθητικών ή εν γένει κοινής ωφελείας και δεν υποκαθιστά λοιπές εγκρίσεις ή άδειες που τυχόν απαιτούνται.
Συνεπώς, υλοτομία που πραγματοποιήθηκε με έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων που χορηγήθηκε βάσει ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως, δεν αποτελεί παραβίαση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας ούτε και της παρούσης, αλλά κλοπή, που διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ποινικού δικαίου.
(μεταφορά δασικών προϊόντων που υλοτομήθηκαν άνευ αδείας)
6. Δε θα χορηγούνται δασονομικά έγγραφα μεταφοράς δασικών προϊόντων, εάν δεν είναι εφικτή η διαπίστωση της νόμιμης προέλευσής τους. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η άνευ αδείας υλοτομία, συλλογή ή κατασκευή δασικών προϊόντων, τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν, θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως το Δασαρχείο Καλαβρύτων, ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση της νόμιμης προέλευσής των προϊόντων και η έκδοση δασονομικών εγγράφων μεταφοράς. (ωράριο εργασιών & μεταφοράς δασικών προϊόντων)
7. Ως ωράριο εργασιών (υλοτομίας, συλλογής κτλ.) και μεταφοράς δασικών προϊόντων ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ της 7ης πρωινής και της δύσης του ηλίου. Κάθε εργασία ή μεταφορά εκτός του ανωτέρω ωραρίου συνιστά παραβίαση της παρούσης και επιφέρει όλες τις νόμιμες κυρώσεις. (επεξήγηση όρων)
8. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσης:
α) Ως «έγκριση» του Δασαρχείου Καλαβρύτων νοείται η έγγραφη απόφαση του Δασάρχη. Οι όροι «έγκριση υλοτομίας» και «άδεια υλοτομίας» ταυτίζονται, ενώ με τον όρο «άνευ αδείας» εννοείται και «άνευ έγκρισης» και αντιστρόφως. Επισημαίνεται ότι οι κάθε είδους εγκρίσεις είναι έγγραφες, εκτός από τις περιπτώσεις που ρυθμίζονται ειδικώς (π.χ. ορισμένες περιπτώσεις του άρθρου 5).
β) Ως «δάση» νοούνται οι εκτάσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ακόμη και εάν έχουν καταστραφεί ή αποψιλωθεί, συνεπεία πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας, ως και αυτές από τις εκτάσεις της παρ.3* που δεν αποτελούν δασικές εκτάσεις.
γ) Ως «δασικές εκτάσεις» νοούνται οι εκτάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ακόμη και εάν έχουν καταστραφεί ή αποψιλωθεί, συνεπεία πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας, ως και αυτές από τις εκτάσεις της παρ. 3 που δεν αποτελούν δάση. Επισημαίνεται ότι οι περιορισμοί που τίθενται με την παρούσα και ισχύουν για τις δασικές εκτάσεις ισχύουν και για τις κηρυγμένες ως αναδασωτέες ή δασωτέες, καθώς αυτές έχουν τη μορφή τουλάχιστον της δασικής έκτασης.
δ) Ως «χορτολιβαδικές εκτάσεις» νοούνται οι εκτάσεις της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν. 998/79.
ε) Ως «βραχώδεις εκτάσεις» νοούνται οι εκτάσεις της παρ. 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/79, δηλαδή  στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πετρώδεις εκτάσεις.
στ) Ως «πάρκα», «άλση» και «Κοινόχρηστοι Χώροι Πρασίνου» νοούνται οι εκτάσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 που δεν είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες ή δασωτέες.
ζ) Ως «αγροκτήματα» νοούνται οι εκτάσεις των παρ. 6α και 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/79, δηλαδή οι γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις, ως και οι αγροτικές εκτάσεις που λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειας απέκτησαν λιβαδική βλάστηση, δίχως όμως να έχουν δασωθεί.
η) Ως «δασικά» φυτά νοούνται τα άγρια φυτά που δεν αποτελούν ήμερα που χρησιμοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένου και των καστανιών ή γκορτσιών (αγριαχλαδιών) που
έχουν εξημερωθεί μέσω εμβολιασμού, ακόμη και εάν η εξημέρωση πραγματοποιήθηκε με άδεια.
θ) Ως «υδατορέματα» νοούνται τα πάσης φύσεως ρυάκια, ρέματα, χείμαρροι και μη πλεύσιμοι ποταμοί. Όσον αφορά την επεξήγηση των όρων που αφορούν τα υδατορέματα (κοίτη, όχθες κτλ.),
ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α' 94).
 Άρθρο 2
 (υλοτομίες σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές & βραχώδεις εκτάσεις)
1. Απαγορεύεται, δίχως έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, η υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση, συλλογή ή με οποιονδήποτε τρόπο φθορά πάντων δένδρων, θάμνων, φρυγάνων ή ποών, αυτοφυών ή τεχνητώς φυτευθέντων, φυόμενων εντός δασών, δασικών, χορτολιβαδικών ή βραχωδών εκτάσεων, καθώς και ριζών, κλαδιών ή καυσόξυλων, ξηρών ή χλωρών.
* «Ως δάση και δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται, αντιστοίχως, από δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων και οι άβατοι κλιτύες αυτών» (παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79). (κατ' εξαίρεση υλοτομίες)
2. Δύναται να εγκρίνεται, κατ' εξαίρεση, η υλοτομία ή κλάδευση δένδρων ή θάμνων που φύονται εντός των ανωτέρω εκτάσεων, για λόγους κοινής ωφέλειας ή δημοσίου συμφέροντος (προστασία τεχνικών έργων, προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των υδατορεμάτων, αποδοτικότερη εκμετάλλευση παρακείμενων γεωργικών καλλιεργειών, εξασφάλιση της ασφαλούς κίνησης των οχημάτων σε υφιστάμενες οδούς κ.ά.). Στις περιπτώσεις αυτές, θα πραγματοποιείται προσήμανση με κατάλληλη δασονομική σφύρα, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο για τεχνικούς λόγους (π.χ. υλοτομία μικρών θάμνων κ.ά.), οπότε και θα αναγράφεται κατάλληλη χειρόγραφη παρατήρηση επί της έγκρισης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση δένδρων ή θάμνων που αποτελούν άμεσο κίνδυνο, το πρώτιστο μέλημα θα είναι η ταχεία απομάκρυνσή τους, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Κατά την αξιολόγηση αιτημάτων υλοτομιών ή κλαδεύσεων που αποσκοπούν στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση παρακείμενων γεωργικών καλλιεργειών, θα τηρούνται και τα παρακάτω:
α) Δε θα εγκρίνεται η υλοτομία, εάν είναι δυνατό να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, σε ικανοποιητικό βαθμό, μέσω της κλάδευσης.
β) Δε θα εγκρίνεται η υλοτομία παρόχθιας βλάστησης παρά μόνο όταν εξασφαλίζεται ικανοποιητική κάλυψη της κοίτης και των οχθών από την εναπομένουσα βλάστηση. Ομοίως, δε θα εγκρίνονται αιτήματα που η ικανοποίησή τους θέτει εν αμφιβόλω τη στήριξη των πρανών της κοίτης.
γ) Δε θα εγκρίνονται αιτήματα που πρόκειται να επιφέρουν δυσανάλογη ζημία (σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές ή βραχώδεις εκτάσεις), συγκριτικά με το εκτιμώμενο όφελος.
Άρθρο 3
(υλοτομίες σε αγροκτήματα & δενδροστοιχίες)
1. Απαγορεύεται, δίχως έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, η υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση ή με οποιονδήποτε τρόπο φθορά πάντων δασικών δένδρων ή θάμνων, αυτοφυών ή τεχνητώς φυτευθέντων, φυόμενων εντός αγροκτημάτων ή επί λωρίδων μεταξύ των ορίων τους ή κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου (δασικού, αγροτικού, δημοτικού, επαρχιακού, εθνικού), συμπεριλαμβανομένου και των μονοπατιών. Στην τελευταία περίπτωση (δενδροστοιχίες), η απαγόρευση επεκτείνεται σε όλα τα είδη των δένδρων και θάμνων, δηλαδή και σε μη δασικά είδη, ενώ αφορά πλάτος δέκα (10) μέτρων. (υλοτομίες δασικών δένδρων & δενδροστοιχιών)
2. Η έγκριση της παρ. 1 θα δίδεται για μέχρι πέντε (5) ανά στρέμμα άτομα, καθώς και για τεχνητές ή αυτοφυής δασικές λωρίδες πλάτους μέχρι δέκα (10) μέτρων. Όσον αφορά τις δενδροστοιχίες, επεμβάσεις θα εγκρίνονται μόνο για λόγους ασφαλείας ή καλλωπισμού. Κατά την αξιολόγηση τέτοιων αιτημάτων θα συνεκτιμώνται τα χαρακτηριστικά της βλάστησης, του εδάφους και του ανάγλυφού του, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής στήριξη του εδάφους, η προστασία από ισχυρούς ανέμους κτλ. (π.χ. βλάστηση που συγκρατεί αναβαθμίδες, δενδροστοιχίες που δρουν ως ανεμοφράκτες σε περιοχές που επικρατούν ισχυροί άνεμοι κ.ά.).
(«καθαρισμός» αγροκτημάτων, ελαιώνων & αμπελώνων)
3. Επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης του Δασαρχείου Καλαβρύτων, η υλοτομία, κλάδευση ή εκρίζωση δασικών δένδρων ή θάμνων μεγαλύτερης (των πέντε ατόμων ανά στρέμμα) πυκνότητας, όταν υφίσταται τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζει την έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα, υπαγόμενη στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, αλλά και στις περιπτώσεις που η ανωτέρω βλάστηση φύεται εντός ελαιώνων ή αμπελώνων που έχουν δημιουργηθεί νομίμως. Η εξυπηρέτηση ή μη της τελευταίας συνθήκης θα εξακριβώνεται μέσω διερεύνησης της διαχρονικής μορφής της έκτασης (αυτοψία, εξέταση ορθοφωτοχαρτών ή/και αεροφωτογραφιών κτλ.). Τέλος, εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει δασικός χάρτης εν ισχύ (κυρωμένος & δημοσιευμένος), δε θα απαιτείται η έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού, αλλά θα χρησιμοποιείται ο χάρτης.
(τεχνητές δασικές φυτείες)
4. Επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης του Δασαρχείου Καλαβρύτων, η υλοτομία, κλάδευση ή εκρίζωση πάντων δένδρων ή θάμνων, φυόμενων εντός εκτάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 6γ του άρθρου 3 του Ν. 998/79 (τεχνητές δασικές φυτείες). (υλοτομία ήμερων δένδρων) 5. Διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις της παρούσης δεν τίθενται περιορισμοί (δηλαδή δεν απαιτείται έγκριση) στην υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση, συλλογή ή μεταφορά των (ήμερων) μη δασικών οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων ή θάμνων (καρυδιών, αμυγδαλιών, ελιών κλπ.) που φύονται εντός αγροκτημάτων, εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται σε μικρότερη των πέντε (5) μέτρων απόσταση από δάσος ή δασική έκταση ή όχθη υδατορέματος ή οδό που συνορεύει με δάσος ή  δασική έκταση, καθώς και των ατόμων καστανιάς ή γκορτσιάς (αγριαχλαδιάς) που έχουν εξημερωθεί μέσω εμβολιασμού, ακόμη και εάν η εξημέρωσή τους πραγματοποιήθηκε με άδεια. (υλοτομίες σε κήπους & αυλές)
6. Διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις της παρούσης δεν τίθενται περιορισμοί στην υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση ή συλλογή πάντων δένδρων ή θάμνων, φυόμενων εντός κήπων ή αυλών, εκτός και εάν βρίσκονται σε μικρότερη των πέντε (5) μέτρων απόσταση από δάσος ή δασική έκταση ή όχθη υδατορέματος ή οδό που συνορεύει με δάσος ή δασική έκταση, οπότε και απαιτείται έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων. Εξυπακούεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νόμιμη προέλευση του κήπου ή της αυλής, δηλαδή να μην έχει δημιουργηθεί κατά παράβαση της δασικής νομοθεσίας.
Άρθρο 4
(λοιπές υλοτομίες)
1. Απαγορεύεται, δίχως έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, η υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση ή με οποιονδήποτε τρόπο φθορά πάντων δένδρων ή θάμνων που φύονται:
α) Σε πάρκα, άλση, Κοινόχρηστους Χώρους Πρασίνου (Κ.Χ.Π.) ή κοινόχρηστους χώρους που εν τοις
πράγμασι έχουν αποκτήσει χαρακτήρα Κ.Χ.Π., ως και σε κοινόχρηστους χώρους που σύμφωνα με το ισχύον εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο προορίζονται για τη διατήρηση, βελτίωση ή ανάπτυξη χώρων πρασίνου, ανεξάρτητα από το αν φέρουν δασική βλάστηση ή όχι και ανεξάρτητα από την ειδικότερη ορολογία με την οποία αναφέρονται στα εγκεκριμένα διαγράμματα ή μελέτες.
β) Σε περιβόλους εκκλησιών, σε στάσεις θέας, σε αντιπυρικές ζώνες, σε θέσεις δασικής αναψυχής ή
ιδιαίτερης αισθητικής αξίας ή πλησίον πηγών.
γ) Σε υδατορέματα, εντός της κοίτης ή στις όχθες αυτών ή σε μικρότερη των πέντε (5) μέτρων απόσταση από αυτές, συμπεριλαμβανομένου και κάθε μορφής παρόχθιας βλάστησης (πόες, φρύγανα, αναρριχώμενα φυτά κ.ά.). Ειδικότερα, για την παρόχθια βλάστηση υδατορεμάτων που βρίσκονται εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)*, η ανωτέρω απαγόρευση επεκτείνεται σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων από τις όχθες.
δ) Σε καμένες ή κηρυγμένες ως δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένου και κάθε
φρυγάνου και πόας, εξαιρουμένων όμως των καμένων αγροκτημάτων.
ε) Σε οποιασδήποτε μορφής έκταση, εφόσον είναι κηρυγμένα ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης ή Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία ή φύονται εντός κηρυγμένων ως Αρχαιολογικών Χώρων, συμπεριλαμβανομένου και κάθε φρυγάνου και πόας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις (Ι.Δ.Μ. &
Αρχαιολογικοί Χώροι), απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
(προστασία φυτοχώματος, εδάφους κλπ. στοιχείων)
2. Απαγορεύεται η συλλογή ή με οποιονδήποτε τρόπο φθορά οποιουδήποτε επιμέρους στοιχείου οποιουδήποτε εδαφικού ορίζοντα, συμπεριλαμβανομένου και των οριζόντων του δασικού τάπητα (ξηροφυλλάδα & φυτόχωμα), αλλά και οποιουδήποτε επιμέρους στοιχείου του μητρικού υλικού ή του μητρικού πετρώματος, καθώς όλα τα προηγούμενα αποτελούν επιμέρους συστατικά στοιχεία της δασικής ή λιβαδικής βιοκοινότητας. Σημειώνεται ότι η πλήρης απαγόρευση της απόληψης ξηροφυλλάδας και φυτοχώματος κρίνεται απαραίτητη, διότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων παρατηρείται ιδιαίτερα μικρό πάχος των εδαφικών οριζόντων Αοο, Αο και Αh.
(υπόλοιπα δασικά προϊόντα)
3. Απαγορεύεται, δίχως έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, η συλλογή ή κατασκευή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που λογίζεται ως δασικό και περιλαμβάνεται στον ισχύοντα πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων.
Άρθρο 5
(καυσοξύλευση - χωρική αρμοδιότητα - ποσότητα καυσοξύλευσης)
1. Επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης του Δασαρχείου Καλαβρύτων, στους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαβρύτων να υλοτομούν, τεμαχίζουν, συλλέγουν ή κατασκευάζουν, από τα δάση, τις δασικές, τις χορτολιβαδικές και τις βραχώδεις εκτάσεις της περιφέρειας των οικείων Τοπικών Κοινοτήτων τους, εξαιρουμένων των πάρκων, αλσών, αναδασωτέων, δασωτέων και καμένων εκτάσεων, καυσόξυλα που προέρχονται από ξηρά, σάπια και γενικώς νεκρά δένδρα, ιστάμενα ή κατακείμενα, κάθε δασοπονικού είδους, καθώς και απόυπολείμματα (νομίμων) υλοτομιών ή κατακείμενους ξηρούς κλάδους ή κατακείμενα (ξεριζωμένα) χλωρά δένδρα, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε (15) χωρικών κυβικών μέτρων (χ.κ.μ.) ανά έτος και οικογένεια και υπό την προϋπόθεση ότι τα καυσόξυλα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη οικιακών, οικογενειακών τους αναγκών. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η αποκόμιση ή μεταφορά ως καυσόξυλων, ξυλείας προερχόμενης από άτομα που δύνανται να παράγουν χρήσιμη τεχνική ξυλεία. Ως τέτοια νοείται η προερχόμενη εξ υλοτομίας υγιών, ως και καμένων δένδρων, και αποτελούμενη εξ ευθέων και υγιών τεμαχίων μήκους 0,70 μ. και άνω και διαμέτρου, για μεν τη μαλακή ξυλεία πλέον των 0,15 μ., για δε τη σκληρή πλέον των 0,08 μ. Για τις μη δημόσιες εκτάσεις έχουν εφαρμογή και όσα αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσης. 2. (έγκριση υπέρβασης) Το ανωτέρω ποσό, κατόπιν έγκρισης του Δασάρχη, δύναται να αυξάνεται έως και τα είκοσι πέντε (25) χ.κ.μ. για τις οικογένειες που χρήζουν προστασίας λόγω οικονομικής αδυναμίας ή έχουν μέλη που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής, κατά τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 4στ και 10δ του παρόντος άρθρου.
* Οι Ζ.Ε.Π. που βρίσκονται εντός του Δήμου Καλαβρύτων ή περιλαμβάνουν τμήματα που ανήκουν σε αυτόν, είναι οι εξής δύο (2): α) GR2320012: OROS ERYMANTHOS και β) GR2320013: OROS CHELMOS (AROANIA) - FARANGI VOURAIKOU KAI PERIOCHI KALAVRYTON. 
(χρόνος καυσοξύλευσης - έγκριση πρόωρης καυσοξύλευσης)
3. Η καυσοξύλευση του παρόντος άρθρου επιτρέπεται εντός των εξής δύο (2) περιόδων:
(Α'): Από 1η Μαρτίου έως και 15 Απριλίου και (Β'): από 20 Αυγούστου έως και 30 Οκτωβρίου. Κατ' εξαίρεση και κατόπιν έγκρισης του Δασάρχη δύναται να επιτρέπεται, σε οικογένειες που χρήζουν προστασίας λόγω οικονομικής αδυναμίας ή έχουν μέλη που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, η πρόωρη (κατά 2 ημέρες) έναρξη της καυσοξύλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής, κατά τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 4στ και 10δ του παρόντος άρθρου
(ειδική διαδικασία καυσοξύλευσης για οικογένειες με οικονομική αδυναμία)
4. α) Για τις οικογένειες που χρήζουν προστασίας λόγω οικονομικής αδυναμίας ισχύουν τα κάτωθι, ως συμπληρωματικά των υπολοίπων:
Μετά το πέρας της δεύτερης (Β') περιόδου καυσοξύλευσης και εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, δύναται να εγκρίνεται, κατόπιν αίτησης και αξιολόγησης πραγματικών γεγονότων και περιστάσεων (ποσότητα που συλλέχθηκε κατά τις περιόδους καυσοξύλευσης, μέγεθος της οικονομικής αδυναμίας, διαθέσιμη ξυλεία κ.ά.), από δάση, η υλοτομία χλωρών ιστάμενων δένδρων, μη δυνάμεων να εξάγουν χρήσιμη τεχνική ξυλεία και μη επιτελούντων ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση, εφόσον είναι στρεβλά, καχεκτικά ή κουφαλερά, ως και αποκορυφωμένων ατόμων ελάτης ή κυπαρισσιού (πλέον των 2/5 του συνολικού ύψους). Επίσης, από δάση, δασικές, χορτολιβαδικές ή βραχώδεις εκτάσεις, ατόμων ανεπιθύμητων (π.χ. φυόμενα εντός αντιπυρικών ζωνών) ή επικίνδυνων να προκαλέσουν ατύχημα ή να ζημιώσουν την εύρυθμη λειτουργία των υδατορεμάτων. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου απαιτείται ο εντοπισμός, από τους
ενδιαφερομένους, ατόμων που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια.
β) Η υλοτομία θα εγκρίνεται με απόφαση του Δασάρχη, κατόπιν εισηγήσεως δασικού υπαλλήλου, εις την οποία θα αναφέρονται οι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ '87) των προς υλοτομία ατόμων, καθώς και ο εκτιμώμενος όγκος των καυσόξυλων που πρόκειται να παραχθούν. Η υλοτομία θα πραγματοποιείται κατόπιν προσημάνσεως, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν τη φόρτωση των προϊόντων θα ενημερώνεται το Δασαρχείο Καλαβρύτων, ώστε να προβεί σε εξέλεγξη και να επιτρέψει την αναχώρηση του φορτίου.
γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο (υποχρέωση χρησιμοποίησής των καυσόξυλων για οικιακές, οικογενειακές ανάγκες, κανόνες υλοτομίας κτλ.).
δ) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της παρούσας παραγράφου έχει ως σκοπό να βοηθήσει τις δικαιούχες οικογένειες να καλύψουν μέρος των αναγκών τους σε καυσόξυλα, στην περίπτωση που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν επαρκή ποσότητα κατά τη γενική διαδικασία καυσοξύλευσης λόγω ειδικών περιστάσεων που δε σχετίζονται με αμέλεια (π.χ. έλλειψη διαθέσιμης ξυλείας). Οι δικαιούχοι καλούνται να μην επαναπαύονται και να μεριμνούν για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας καυσόξυλων κατά τις λοιπές διατάξεις της παρούσης, αφού ενδέχεται να μην επαρκεί η διαθέσιμη ξυλεία για την ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων.
ε) Στα δασικά όργανα επισημαίνεται ότι η διαδικασία της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με φειδώ, και μόνο όταν δεν προκαλείται βλάβη στο δάσος.
Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης
(μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας).
στ) Η οικονομική αδυναμία και συνεπώς η υπαγωγή στις σχετικές ευεργετικές διατάξεις θα διαπιστώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι αυτά που θεσπίστηκαν με την υπ' αριθ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΦΕΚ Β' 3018) Κ.Υ.Α., περί ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κτλ., πολλαπλασιαζόμενα με κατάλληλο συντελεστή. Καταρχήν, ο συντελεστής αυτός θα είναι ίσος με τη μονάδα (1,00), ενώ δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δασάρχη, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις.
Τα εισοδηματικά κριτήρια, με εφαρμογή συντελεστή ίσου με τη μονάδα, έχουν ως εξής:
2.400 ευρώ για τον άγαμο χωρίς παιδιά
3.600 ευρώ για το ζευγάρι χωρίς παιδιά
4.200 ευρώ για το ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί
4.800 ευρώ για το ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά
5.400 ευρώ για το ζευγάρι με τρία ανήλικα παιδιά
6.000 ευρώ για το ζευγάρι με τέσσερα ανήλικα παιδιά
4.800 ευρώ για το ζευγάρι με ένα ενήλικο παιδί
5.400 ευρώ για το ζευγάρι με ένα ανήλικο και ένα ενήλικο παιδί
6.000 ευρώ για το ζευγάρι με δύο ενήλικα παιδιά
3.600 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο ή ενήλικο παιδί
4.200 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά
4.800 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ενήλικα παιδιά
Ως έχοντες οικονομική αδυναμία θα θεωρούνται αυτοί που το συνολικό πραγματικό εισόδημά τους, κατά το προηγούμενο έτος, δεν ξεπερνά το σχετικό εισοδηματικό κριτήριο. Στο πραγματικό εισόδημα δεν λογίζονται οι φόροι, οι εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, οι κρατήσεις του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, η εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011, τα τεκμήρια διαβίωσης, η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο ούτε και το εξωιδρυματικό επίδομα ή τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, που χορηγούνται από το κράτος. Επισημαίνεται ότι τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θα πρέπει να θεωρούνται «εξαρτώμενα μέλη», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ειδάλλως δε θα λογίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορείτε να επικοινωνεί με το Δασαρχείο Καλαβρύτων.
(επέκταση χωρικής αρμοδιότητας)
5. Για τους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων που στην περιφέρειά τους φύονται δάση και δασικές εκτάσεις που είτε έχουν περιορισμένη έκταση είτε είναι ακατάλληλα για την αποκόμιση επαρκούς ποσότητας καυσόξυλων, η χωρική αρμοδιότητα της καυσοξύλευσης επεκτείνεται ως εξής:
α) Οι μόνιμοι κάτοικοι των Τ.Κ. Λαγοβουνίου, Κανδάλου και Σιγουνίου επιτρέπεται να διενεργούν καυσοξύλευση και στο δημόσιο ελατοδάσος που υπάρχει εντός των διοικητικών ορίων των Τ.Κ. Άνω και Κάτω Λουσών.
β) Οι μόνιμοι κάτοικοι των Τ.Κ. Ρωγών, Σκεπαστού, Κερπινής και Πριολίθου επιτρέπεται να διενεργούν καυσοξύλευση και στο δημόσιο ελατοδάσος που υπάρχει στο Βραχνί και στο Σούβαρδο της Τ.Κ. Καλαβρύτων.
γ) Οι μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου επιτρέπεται να διενεργούν καυσοξύλευση και στο δημόσιο ελατοδάσος που υπάρχει εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Άρμπουνα.
δ) Οι μόνιμοι κάτοικοι των Τ.Κ. Κρινοφύτων και Τουρλάδας επιτρέπεται να διενεργούν καυσοξύλευση και στο δημόσιο ελατοδάσος που υπάρχει εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Πλανητέρου.
ε) Οι μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ. Γλάστρας επιτρέπεται να διενεργούν καυσοξύλευση και στο δημόσιο ελατοδάσος που υπάρχει εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Κλειτορίας.
Επιπλέον, μετά το πέρας της δεύτερης (Β') περιόδου καυσοξύλευσης και εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών (20) από τη λήξη της, δύναται να επιτρέπεται η διενέργεια καυσοξύλευσης σε όμορες Τοπικές Κοινότητες, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως και εγκρίσεωςτου Δασάρχη, υπό την  προϋπόθεση ότι υπάρχει επάρκεια διαθέσιμης ξυλείας και υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες δεν έχουν αποκομίσει την ποσότητα που δικαιούνται. (διαδικασία έγκρισης της καυσοξύλευσης)
6. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν προφορική αίτηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Δασαρχείο Καλαβρύτων ή μέσω αυτοπρόσωπης εμφάνισης στα γραφεία του. Κατά την αίτησή τους θα παρέχονται τα εξής στοιχεία:
α) Όνομα, επίθετο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, Τοπική Κοινότητα μόνιμης κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητής τηλεφωνίας εφόσον υπάρχει).
β) Τοπική Κοινότητα και δασική θέση στην οποία προτίθενται να διενεργήσουν την καυσοξύλευση.
γ) Ημερομηνία εργασιών.
δ) Ποσότητα που υπολογίζεται να αποκομιστεί.
ε) Στοιχεία του μεταφορικού μέσου και τοποθεσία εκφόρτωσης.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της δηλωθείσας ποσότητας, δίχως πρότερης αίτησης και έγκρισής της, ενώ στην περίπτωση που η αποκομισθείσα ποσότητα είναι σημαντικά μικρότερη της δηλωθείσας, θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως το Δασαρχείο Καλαβρύτων, πριν την αναχώρηση από τη θέση υλοτομίας, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος, ειδάλλως η δηλωθείσα ποσότητα θα λογίζεται ως αποκομισθείσα.
Τα ανωτέρω αιτήματα θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο και κατόπιν αξιολόγησης από δασικό υπάλληλο θα σημειώνεται η ένδειξη «εγκρίνεται», «απορρίπτεται», «αναβάλλεται» ή «ματαιώνεται». Τα αιτήματα θα απορρίπτονται εάν οι ενδιαφερόμενοι, βάσει των διατάξεων της παρούσης, δεν είναι δικαιούχοι καυσοξύλευσης ή περαιτέρω καυσοξύλευσης, ενώ θα αναβάλλονται όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις που καθιστούν ανέφικτο τον επαρκή έλεγχο στη συγκεκριμένη περιοχή κ.ά.). Σε διαφορετική περίπτωση, τα αιτήματα θα εγκρίνονται και θα καταχωρούνται σε έτερο ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο θα ταξινομούνται τα εγκεκριμένα αιτήματα ανά ημερομηνία εργασιών και Τοπική Κοινότητα, ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός των ελέγχων. Σε περίπτωση που το αίτημα απορρίπτεται, θα σημειώνεται ο λόγος απόρριψης, ενώ όταν αναβάλλεται θα σημειώνεται η νέα ημερομηνία (κατόπιν συνεννοήσεως), ειδάλλως η ένδειξη «ματαιώθηκε». Γενικά, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται (προφορικώς) για την έγκριση η μη του αιτήματός τους κατά την υποβολή της αίτησής του, εκτός και εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, οπότε και θα ενημερώνονται αργότερα, πάντοτε όμως εγκαίρως. Στην περίπτωση που προκύψει αδυναμία υλοποίησης εγκεκριμένης καυσοξύλευσης, θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως το Δασαρχείο Καλαβρύτων, ειδάλλως η δηλωθείσα ποσότητα θα λογίζεται ως αποκομισθείσα.
Για την εύρυθμη εξέλιξη της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεριμνούν για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη κάθε περιόδου, ώστε να μη συσσωρεύεται υπερβολικός αριθμός αιτημάτων κατά τις τελευταίες, πριν την έναρξη, ημέρες, αλλά και για να είναι εφικτός ο καλύτερος προγραμματισμός των ελέγχων. (καυσοξύλευση για λογαριασμό τρίτων)
7. Η καυσοξύλευση για λογαριασμό τρίτων επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης του Δασάρχη, για τις οικογένειες που τα μέλη τους αδυνατούν να τη διενεργήσουν λόγω ηλικίας ή προβλημάτων υγείας ή
άλλων λόγων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (του Ν.1599/86,
άρθρο 8), τόσο από μέλος της δικαιούχου οικογένειας όσο και από τον τρίτο, ώστε να βεβαιώνεται ότι ο τρίτος ενεργεί για λογαριασμό της δικαιούχου οικογένειας και ότι το σύνολο των καυσόξυλων που θα αποκομιστούν θα αποδοθούν σε αυτήν και θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των οικιακών της αναγκών. Η ανωτέρω έγκριση θα συμπεριλαμβάνει και τη μεταφορά των καυσόξυλων.
(τρόπος καυσοξύλευσης)
8. Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών καυσοξύλευσης του παρόντος άρθρου, αλλά και γενικά, δηλαδή κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε είδους εργασιών εντός εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας*, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, καθώς και κάθε απαραίτητο μέτρο, ώστε να αποφεύγονται ζημίες ή φθορές σε ανθρώπους και πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και των συστατικών στοιχείων των δασικών ή λιβαδικών οικοσυστημάτων (βλάστηση, έδαφος, αναγέννηση κλπ.). Ο τρόπος υλοτομίας, καθώς και ο τρόπος μεταφοράς των δασικών προϊόντων, θα πρέπει να εξασφαλίζει τα ανωτέρω, ώστε να μην παρατηρούνται αδικαιολόγητες φθορές στην εναπομένουσα βλάστηση, στο δασικό τάπητα, στο έδαφος, στην αναγέννηση, στα λοιπά συστατικά στοιχεία της βιοκοινότητας, αλλά και στο δασικό οδικό δίκτυο.
Ως εκ τούτου, απαγορεύονται:
α) η διεξαγωγή εργασιών κατά τις ημέρες που το έδαφος είναι κάθυγρο και ευάλωτο στη συμπίεση.
β) η μεταφορά δασικών προϊόντων κατά τις ημέρες που το δασικό οδικό δίκτυο είναι δύσβατο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. έντονη βροχόπτωση, κατακλεισμένο ή μερικώς κατακλεισμένο από απορρέοντα ύδατα κ.ά.). Ομοίως, για την αποφυγή ατυχημάτων, η απαγόρευση ισχύει και στην περίπτωση εκτεταμένων κατολισθήσεων ή έντονης χιονόπτωσης.
(μεταφορά των προϊόντων της καυσοξύλευσης)
9. Η μεταφορά των καυσόξυλων που αποκομίζονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θα διενεργείται άνευ δασονομικών εγγράφων και πάντοτε εντός του Δήμου Καλαβρύτων, αφού αυτά απαγορεύεται να μεταφερθούν εκτός. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα που ρυθμίζουν τα θέματα μεταφοράς των δασικών προϊόντων. Επισημαίνεται ότι για τη μεταφορά των 
* δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, άλση, πάρκα, Κ.Χ.Π. κτλ. καυσόξυλων που αποκομίζονται κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και όσα ορίζονται στην περίπτωση (β) αυτής.
(λοιπές διατάξεις καυσοξύλευσης)
10. α) Το δικαίωμα καυσοξύλευσης που απορρέει από το παρόν άρθρο δε δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί κατ' οποιονδήποτε τρόπο.
β) Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, ο Δασάρχης δύναται να εξουσιοδοτεί έτερα δασικά όργανα, με έκδοση σχετικής απόφασης, ώστε να παρέχουν οποιεσδήποτε από τις εγκρίσεις του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, οι εγκρίσεις θα έχουν τη μορφή υπηρεσιακού σημειώματος και θα υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο δασικό όργανο.
γ) Κάθε δικαιούχος οφείλει να φέρει και να επιδεικνύει, σε περίπτωση ελέγχου, όλες τις εγκρίσεις που έχει εξασφαλίσει, ενώ στην περίπτωση προφορικών εγκρίσεων να υποδεικνύει την ημερομηνία
εξασφάλισής τους.
δ) Οι κατηγορίες των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, καθώς και τα δικαιολογητικά απόδειξης της ιδιότητας αυτής, ισχύουν όπως αναφέρονται στην εκάστοτε απόφαση της παρ. 2β του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969. Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης η ισχύουσα απόφαση είναι η υπ' αριθ. 104197/299/30.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ0-Μ7Τ), σύμφωνα με την οποία οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι στρατεύσιμοι οικογενειάρχες.
ε) Οι λαμβάνοντες μέρος στην καυσοξύλευση του παρόντος άρθρου ή στη μεταφορά των προϊόντων της οφείλουν να συμμορφώνονται με κάθε οδηγία και υπόδειξη των δασικών οργάνων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ανακαλείται η έγκριση, θα διακόπτονται οι εργασίες, δε θα επιτρέπεται η αναχώρηση του μεταφορικού μέσου ή η συνέχιση του δρομολογίου του, ενώ θα διατάζεται η εκφόρτωση και απόθεση του φορτίου σε κατάλληλο σημείο του δασόδρομου ή του υλοτομίου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. Μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω συνιστά παραβίαση της παρούσης, ενώ επιφέρει και όλες τις υπόλοιπες νόμιμες κυρώσεις
(περί απείθειας κτλ.).
στ) Το Δασαρχείο Καλαβρύτων, πέρα των λοιπών νόμιμων κυρώσεων, δύναται να αρνείται την καυσοξύλευση του παρόντος άρθρου σε οικογένειες που τα μέλη τους επανειλημμένως αγνοούν τις υποδείξεις των Δασικών Οργάνων ή προκαλούν αδικαιολόγητες φθορές στα δάση και λοιπές εκτάσεις κατά την πραγματοποίησή της ή παραβιάζουν τις διατάξεις που τη διέπουν (π.χ. πώληση καυσόξυλων, διάθεση για μη επιτρεπτές χρήσεις κ.ά.).
ζ) Τα ποσά της παρ. 1 & 2 δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση του Δασάρχη, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις (ποσότητα διαθέσιμης ξυλείας κ.ά.).
η) Η έγκριση η μη των αιτημάτων των παρ. 2, 3, 4, 5 & 7 έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του
Δασάρχη, κατόπιν αξιολόγησης πραγματικών γεγονότων και περιστάσεων. Επιπλέον, σε περίπτωση
αυξημένου ενδιαφέροντος ή μειωμένης διαθέσιμης ξυλείας, δύνανται να ζητούνται και να
συναξιολογούνται και λοιπά δικαιολογητικά (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας κ.ά.), ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η ιεράρχηση των αιτημάτων και η κάλυψη των πιο σημαντικών αναγκών.
(γενικές απαγορεύσεις καυσοξύλευσης)
11. Για τα καυσόξυλα που αποκομίζονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και τα εξής:
α) Απαγορεύεται η αγορά, πώληση, διάθεση (ακόμη και δωρεάν) ή αντιπραγματισμός τους, καθώς και η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών τρίτων (μη μελών της οικογένειας) ή αναγκών που δεν είναι οικιακές (π.χ. χρήση σε ξενοδοχεία, καταστήματα κλπ.).
β) Απαγορεύεται η μεταφορά τους εκτός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας μονίμου κατοικίας της δικαιούχου οικογένειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αυτό επιβάλλεται κατά την (πρώτη) μεταφορά τους, από το υλοτόμιο προς την κατοικία.
γ) Απαγορεύεται η υλοτομία, τεμαχισμός, συλλογή ή κατασκευή καυσόξυλων από δένδρα ή θάμνους, χλωρής ή ξηρής κατάστασης, ιστάμενων ή κατακείμενων, επί των οποίων έχει πραγματοποιηθεί εμφανής παράνομη επέμβαση, συμπεριλαμβανομένου και των περιπτώσεων περιμετρικής αποφλοίωσης ή «χαρακώματος» που επιφέρουν την ξήρανση του δένδρου ή θάμνου.
Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος, πριν την υλοτομία, συλλογή κτλ., οφείλει να εξετάζει το δένδρο για εμφανή σημάδια παράνομης επέμβασης (τομές, αποφλοιώσεις, χαρακώματα κ.ά.) και σε περίπτωση που διαπιστώνει τέτοια, να απέχει από κάθε επέμβαση επί αυτού και να ενημερώνει άμεσα το Δασαρχείο Καλαβρύτων.
Άρθρο 6
(απαγόρευση εκρίζωσης αρωματικών κλπ. φυτών)
1. Απαγορεύεται η εκρίζωση ή ολοκληρωτική αποκοπή των βλαστών παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, βαφικού, αρτυματικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού ή διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρύγανου ή πόας που φύεται εντός δασών, δασικών, χορτολιβαδικών ή βραχωδών εκτάσεων.
(προστασία Ορχιδοειδών & Λίλιουμ)
2. Απαγορεύεται η εκρίζωση, κοπή, συλλογή, με οποιονδήποτε τρόπο φθορά ή μεταφορά των υπέργειων τμημάτων ή και βολβών των φυτών της οικογένειας των Ορχιδοειδών (Orchidaceae) και του γένους Λίλιουμ (Lilium)* που φύονται εντός δασών, δασικών, χορτολιβαδικών ή βραχωδών εκτάσεων.
(προστασία των ενδημικών του Χελμού)
3. Απαγορεύεται η εκρίζωση, κοπή, συλλογή, με οποιονδήποτε τρόπο φθορά ή μεταφορά των κάτωθι
ειδών, που είναι ενδημικά του Χελμού:
α) Alchemilla aroanica (Αλχεμίλλα των Αροανίων)
β) Lonicera hellenica (Αγιόκλημα το Ελληνικό)
γ) Corydalis blanda oxelmannii
δ) Polygala subuniflora
ε) Valeriana crinii crinii (Βαλεριάνα)
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται, για τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών, από φωτογραφικό υλικό που υπάρχει στα γραφεία και τα οχήματα του Δασαρχείου Καλαβρύτων.
(προστασία σπανίων ειδών της χλωρίδας)
4. Απαγορεύεται η εκρίζωση, κοπή, συλλογή, με οποιονδήποτε τρόπο φθορά ή μεταφορά των ειδών της χλωρίδας που αναφέρονται στον Πίνακα Α του άρθρου 1 του Π.Δ. 67/1981, με την επιφύλαξη των άρθρων 6, 7 & 8 του ίδιου ως άνω Π.Δ., καθώς και των ανθέων και καρπών τους.
(συλλογή, με έγκριση, για οικογενειακή, οικιακή χρήση)
5. Απαγορεύεται, δίχως έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, η κοπή, συλλογή ή μεταφορά παντός
είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, βαφικού, αρτυματικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού ή
διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας, από δάση, δασικές, χορτολιβαδικές ή
βραχώδεις εκτάσεις. Στις περιπτώσεις που θα δίδεται έγκριση, αυτή θα είναι ατελής, θα αφορά
μικροποσότητες για οικογενειακή, οικιακή χρήση, ενώ στο σώμα της θα εξειδικεύονται όλες οι
απαραίτητες, για την εφαρμογή της, λεπτομέρειες.
(συλλογή, άνευ έγκρισης, για οικογενειακή, οικιακή χρήση)
6. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα είδη της επόμενης, των οποίων η
συλλογή επιτρέπεται ατελώς και άνευ έγκρισης, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραγόμενα προϊόντα
προορίζονται για την κάλυψη οικογενειακών, οικιακών αναγκών και τηρουμένων των ειδικών όρων
της (παρ. 7) και των γενικών όρων της παρούσης. Υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
επιτρέπεται και η μεταφορά τους. Τέλος, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, για τις μη δημόσιες
εκτάσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1, δηλαδή απαιτείται συγκατάθεση του
ιδιοκτήτη ή νομέα ή διακατόχου κτλ.
(είδη που συλλέγονται άνευ έγκρισης - ειδικοί όροι)
7. α) Αγριοτρανταφυλλιά (Rosa spp.): Συλλογή μέρους των φύλλων και ανθέων κατά την ανθοφορία ή λίγο πριν και μέχρι του ποσού του μισού (0,5) κιλού ανά άτομο και έτος.
β) Αχιλλέα ή Αχίλλεια (Achillea spp.): Συλλογή μέρους των φύλλων και ανθέων κατά την ανθοφορία ή λίγο πριν και μέχρι του ποσού του μισού (0,5) κιλού ανά άτομο και έτος.
γ) Βάλσαμο ή Σπαθόχορτο (Hypericum spp.): Συλλογή μέρους των φύλλων, ανθέων και ανθοφόρων
βλαστών κατά την ανθοφορία (καλοκαίρι) και μέχρι του ποσού του μισού (0,5) κιλού ανά άτομο και
έτος.
δ) Δάφνη (Laurus nobilis): Συλλογή μέρους των φύλλων μέχρι του ποσού του μισού (0,5) κιλού ανά άτομο και έτος, απαγορευμένης της κλάδευσης των δένδρων.
ε) Θρούμπι (Satureja spp.): Συλλογή μέρους του ανθοφόρου στελέχους κατά την ανθοφορία
(καλοκαίρι) και μέχρι του ποσού του μισού (0,5) κιλού ανά άτομο και έτος.
στ) Μελισσόφυλλο (Melittis melissophyllum): Συλλογή μέρους των φύλλων και ανθοφόρων βλαστών κατά την ανθοφορία (καλοκαίρι) και μέχρι του ποσού του μισού (0,5) κιλού ανά άτομο και έτος. 
* της οικογένειας των Λειριοειδών (Liliaceae), ή «Κρινοειδών», όπως ενίοτε αποκαλούνται. 
ζ) Ρίγανη (Origanum spp.): Συλλογή μέρους του ανθοφόρου στελέχους, με κοπή δέκα εκατοστά (10cm) από την επιφάνεια του εδάφους, από 15 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, κατά την πλήρη ανθοφορία και μέχρι του ποσού του ενάμισι (1,5) κιλού ανά άτομο και έτος.
η) Τεύκριο (Teucrium spp.): Συλλογή μέρους των φύλλων, ανθέων και ανθοφόρων βλαστών κατά την
ανθοφορία (καλοκαίρι) και μέχρι του ποσού του μισού (0,5) κιλού ανά άτομο και έτος.
θ) Τρικοκκιά ή Κράταιγος (Crataegus spp.): Συλλογή μέρους των φύλλων, ανθέων και καρπών κατά την ανθοφορία ή λίγο πριν (τα άνθη) και μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών ανά άτομο και έτος.
ι) Τσάι του βουνού ή Σιδερίτης (Sideritis spp.): Συλλογή μέρους των φύλλων και ανθέων, διά κοπής 5-6 εκατοστών βλαστού, από 15 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου και μέχρι του ποσού του ενός (1) κιλού ανά άτομο και έτος.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κοπή ή συλλογή θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη βοήθεια κατάλληλου κοπτικού εργαλείου, ώστε να αποφεύγεται η εκρίζωση ή φθορά του εναπομένοντος μέρος του φυτού.
(συλλογή μανιταριών, άνευ έγκρισης, για οικογενειακή, οικιακή χρήση)
8. Επιτρέπεται, ατελώς και άνευ έγκρισης, η συλλογή μανιταριών (μυκήτων) μέχρι του ποσού των τριών (3) κιλών ανά άτομο και έτος, με κοπή (με κατάλληλο κοπτικό εργαλείο) του υπέργειου τμήματος του μανιταριού, απαγορευμένης της εκρίζωσής και υπό την προϋπόθεση ότι τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται για την κάλυψη οικογενειακών, οικιακών αναγκών. Υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις επιτρέπεται και η μεταφορά τους. Για τη συλλογή μεγαλύτερων ποσοτήτων απαιτείται έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, ενώ η συλλογή για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται. Εξυπακούεται ότι η ευθύνη της εδωδιμότητας των συλλεγόμενων μανιταριών ανήκει αποκλειστικά στον συλλέκτη.
(συλλογή άγριων καρπών, άνευ έγκρισης, για οικογενειακή, οικιακή χρήση)
9. Επιτρέπεται, ατελώς και άνευ έγκρισης, η συλλογή άγριων εδώδιμων καρπών κατά την εποχή της ωρίμανσης και μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών ανά άτομο και έτος, απαγορευμένης της κλάδευσης των θάμνων ή δένδρων και υπό την προϋπόθεση ότι τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται για την κάλυψη οικογενειακών, οικιακών αναγκών. Υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις επιτρέπεται και η μεταφορά τους. Όσον αφορά τα κάστανα, η επιτρεπόμενη ποσότητα ορίζεται στα πέντε (5) κιλά. Για τη συλλογή μεγαλύτερων ποσοτήτων απαιτείται έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, ενώ η συλλογή για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται.
(συλλογή από αγροκτήματα - διευκρινήσεις)
10. Προς αποφυγή συγχύσεων, διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τίθενται περιορισμοί στην εκρίζωση, κοπή ή συλλογή αρωματικών κλπ. φυτών, αυτοφυών ή τεχνητώς φυτευθέντων που φύονται εντός αγροκτημάτων. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τα κατά βάρος όρια αναφέρονται στο βάρος που έχουν τα αντικείμενα σε χλωρή κατάσταση.
Άρθρο 7
(ρύθμιση μεταφοράς δασικών προϊόντων)
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζουν τα θέματα μεταφοράς των δασικών προϊόντων και έχουν εφαρμογή για όλα τα μέσα μεταφοράς που διέρχονται από την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καλαβρύτων (Δήμος Καλαβρύτων). Οι περιπτώσεις που ρυθμίζονται είναι οι εξής:
α) Μεταφορές πρωτογενών δασικών προϊόντων, από το υλοτόμιο, το δασόδρομο, την κορμοπλατεία  ή από τους χώρους πρώτης ή δεύτερης αποθήκευσης.
β) Μεταφορές δευτερογενών δασικών προϊόντων (πριστή ξυλεία, μοριοσανίδες, τεμαχισμένα  καυσόξυλα κ.ά.), από τους χώρους πρώτης ή δεύτερης αποθήκευσης.
2. Απαγορεύεται η μεταφορά δασικών προϊόντων άνευ κατάλληλων, ανάλογα με την περίπτωση, παραστατικών (δελτίο μεταφοράς, δελτίο αποστολής κλπ.). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ρυθμίζονται ειδικώς (π.χ. προϊόντα καυσοξύλευσης του άρθρου 5).
3. Από τις μεταφορές της περιπτώσεως (α) της παρ. 1, οι εντός του Δήμου Καλαβρύτων θα πραγματοποιούνται με υπηρεσιακό σημείωμα (τύπου δελτίου μεταφοράς), ενώ οι εκτός με δελτία μεταφοράς. Ως «εντός του Δήμου Καλαβρύτων» νοείται κάθε μεταφορά που το δρομολόγιο της περιορίζεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαβρύτων, δίχως να προβλέπει, κατά οποιοδήποτε στάδιό του, διέλευση από περιοχή που ανήκει σε άλλο Δήμο. Οι υπόλοιπες μεταφορές, ακόμη και αν
διενεργούνται εν μέρει εντός του Δήμου Καλαβρύτων, νοούνται ως μεταφορές «εκτός».
4. Οι μεταφορές της περιπτώσεως (β) της παρ. 1, δηλαδή των δευτερογενών δασικών προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις ή δασικούς συνεταιρισμούς, θα πραγματοποιούνται με απόδειξη λιανικής πώλησης ή με δελτίο αποστολής ή με τιμολόγιο.
5. Η φόρτωση πρωτογενών δασικών προϊόντων από περιοχές του Δήμου Καλαβρύτων θα πραγματοποιείται από τις 07:30 έως τις 14:30, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εκτός Σαββάτων, Κυριακών και εξαιρέσιμων (αργιών). Για να πραγματοποιηθεί φόρτωση κατά διαφορετικές ημέρες ή
ώρες απαιτείται έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, η οποία θα καταχωρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο ελέγχου της παρ. 11 του άρθρου 9.
6. Η μεταφορά πρωτογενών δασικών προϊόντων, απ' όπου και αν προέρχονται, θα πραγματοποιείται μεταξύ 7ης πρωινής και δύσης του ηλίου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εκτός Σαββάτων, Κυριακών και εξαιρέσιμων (αργιών). Για να πραγματοποιηθεί μεταφορά κατά διαφορετικές ημέρες απαιτείται έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, ενώ η μεταφορά κατά τη νύχτα απαγορεύεται.
7. Οι μεταφορείς υποχρεούνται να ειδοποιούν εγκαίρως το Δασαρχείο Καλαβρύτων, κατά εργάσιμες ημέρες και ώρες και τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη φόρτωση των δασικών προϊόντων, ώστε να ενημερώνονται εάν θα παρίσταται δασικός υπάλληλος. Η παράσταση δασικού υπαλλήλου κατά τη φόρτωση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνητική, κατά την κρίση του αρμόδιου Δασάρχη. Μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής καθιστά ενδεχόμενη μεταφορά παράνομη και επιφέρει όλες τις νόμιμες κυρώσεις. Επισημαίνεται ότι η τήρηση της υποχρέωσης αυτής θα ελέγχεται αυστηρά.
8. Οι μεταφορές της περιπτώσεως (α) της παρ. 1 που ξεκινούν από αποθήκες τοπικών εμπόρων δασικών προϊόντων θα πραγματοποιούνται με δελτία μεταφοράς, τα οποία θα εκδίδονται από νέο τριπλότυπο βιβλίο, αριθμημένο, σφραγισμένο και θεωρημένο από το Δασαρχείο Καλαβρύτων, μετά από έλεγχο και διαπίστωση ότι τα παραστατικά που προσκομίζονται δικαιολογούν την ύπαρξη (στην αποθήκη) των προς μεταφορά προϊόντων (είδη και ποσότητες). Τα παραστατικά αυτά (αποδείξεις λιανικής πώλησης, τιμολόγια, κ.ά.) θα συνοδεύονται από τα αρχικά εκδοθέντα φύλλα δελτίων μεταφοράς που συνόδευαν τα μεταφερόμενα (στην αποθήκη) δασικά προϊόντα, ως δικαιολογητικά νόμιμης προέλευσης και μεταφοράς. Οι μεταφορές της περιπτώσεως (β) της παρ. 1 θα πραγματοποιούνται με απόδειξη λιανικής πώλησης ή με δελτίο αποστολής ή με τιμολόγιο.
9. Οι περιπτώσεις φόρτωσης και μεταφοράς δασικών προϊόντων από αποθήκες νομίμως λειτουργούντων εμπόρων δασικών προϊόντων εξαιρούνται των διατάξεων των παρ. 6 & 7, δίχως
όμως να θίγεται η απαγόρευση μεταφοράς κατά τη νύχτα.
10. Απαγορεύεται η μεταφορά δασικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή μετά τη δύση του ηλίου και προ της ανατολής. Οι οδηγοί οφείλουν να ακινητοποιούν το μεταφορικό μέσο στο σημείο που καταλαμβάνεται από το τελευταίο φώς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας του, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης του Δασαρχείου Καλαβρύτων
και εφόσον είναι δυνατή η συνοδεία του στον τελικό προορισμό του, ο οποίος πρέπει να είναι εντός του Δήμου Καλαβρύτων.
11. Απαγορεύεται η μεταφορά δασικών προϊόντων προ της εξέλεγξης, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, καθώς και η εκφόρτωση του φορτίου ή μέρους αυτού κατά τη διαδρομή ή σε διαφορετικό
τόπο από αυτόν που αναγράφεται στο δελτίο μεταφοράς.
12. Απαγορεύεται η μεταφορά παντός δασικού προϊόντος που έχει υλοτομηθεί, συλλεχθεί ή κατασκευαστεί κατά παράβαση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου και των διατάξεων της παρούσης Δ.Α.Δ. Όταν καταλείπονται αμφιβολίες για τη νόμιμη προέλευση οποιουδήποτε δασικού προϊόντος, καθείς οφείλει να απέχει από ενέργειες επί αυτού και να ειδοποιεί
το Δασαρχείο Καλαβρύτων.
13. Απαγορεύεται η μεταφορά δασικών προϊόντων δια μέσου του δασικού οδικού δικτύου, προς αποφυγή φθορών του, όταν αυτό είναι δύσβατο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. έντονη βροχόπτωση, κατακλεισμένο ή μερικώς κατακλεισμένο από απορρέοντα ύδατα). Ομοίως, για την αποφυγή ατυχημάτων, η απαγόρευση ισχύει και για τις περιπτώσεις εκτεταμένων κατολισθήσεων ή έντονων χιονοπτώσεων.
14. Οι μεταφορείς δασικών προϊόντων υποχρεούνται να σταματούν και να δέχονται τον έλεγχο κάθε αρμόδιου οργάνου, καθώς και να επιδεικνύουν τα παραστατικά που συνοδεύουν το φορτίο (δελτία μεταφοράς, τιμολόγιο κλπ.). Εφόσον κατά τη διάρκεια του ελέγχου κριθεί σκόπιμη η ζύγιση ή ο περαιτέρω έλεγχος των μεταφερόμενων δασικών προϊόντων ή διαπιστωθεί ότι αυτά μεταφέρονται παρανόμως και κατασχεθούν, ο κάτοχος αυτών ή ο κατ' εντολή ενεργών υποχρεούται να μεταβεί, με δική του δαπάνη, στο χώρο που θα του υποδειχθεί, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες (εκφόρτωση κτλ.). Άρνηση παροχής της υπηρεσίας ή συνδρομής που οφείλεται κατά το νόμο τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα (περί απείθειας). Τα ανωτέρω ισχύουν για όλους όσους μεταφέρουν δασικά προϊόντα και διέρχονται από την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου
Καλαβρύτων (Δήμος Καλαβρύτων), ανεξάρτητα από τον τόπο αναχώρησης και προορισμού τους.
15. Η μεταφορά των δασικών προϊόντων που αγοράζονται σε δημοπρασίες που διενεργεί το Δασαρχείο Καλαβρύτων θα πραγματοποιούνται με κατάλληλα, ανά περίπτωση, δασονομικά έγγραφα, βάσει των συνταχθέντων πρωτοκόλλων διάθεσης και παραλαβής, που επέχουν θέση πρωτοκόλλου εξέλεγξης.
Άρθρο 8
(δασονομικά έγγραφα & χειρισμός τους)
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καθορίζουν τις λεπτομέρειες έκδοσης και χειρισμού των δελτίων μεταφοράς δασικών προϊόντων, σύμφωνα με το Κ.Δ. της 15.9.1941 (Α' 323) : «Περί μεταφοράς δασικών προϊόντων», όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν τροποποίησης από το Β.Δ. 581/1960 (Α' 127) και το Β.Δ. 697/1968 (Α' 243). Όσα ισχύουν για τα δελτία μεταφοράς ισχύουν και για τα υπηρεσιακά σημειώματα που εκδίδονται για μεταφορές δασικών προϊόντων εντός του Δήμου Καλαβρύτων.
2. Τα δελτία μεταφοράς θα εκδίδονται από τριπλότυπα βιβλία, τα οποία θα έχουν θεωρηθεί, αριθμηθεί και σφραγιστεί από το Δασαρχείο Καλαβρύτων, βάσει των δικαιολογητικών της νόμιμης προέλευσης των δασικών προϊόντων, που υποχρεωτικά θα συνοδεύουν τα δελτία μεταφοράς. Ως δικαιολογητικά νόμιμης προέλευσης νοούνται τα πρωτόκολλα εξέλεγξης ή οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που επέχουν θέση πρωτοκόλλων εξέλεγξης (π.χ. εγκρίσεις υλοτομίας, άδειες αποκόμισης, δελτία μεταφοράς, πρωτόκολλα διάθεσης και παραλαβής, εγκρίσεις μεταφοράς κατασχεμένων κ.ά.) Όσα ισχύουν για τα πρωτόκολλα εξέλεγξης ισχύουν και για τα δικαιολογητικά αυτά.
3. Αρμόδιος για την έκδοση του βιβλίου και τη σύνταξη των δελτίων μεταφοράς είναι ο κάτοχος των
δασικών προϊόντων ή όποιος ενεργεί κατ' εντολή του (π.χ. μεταφορέας).
4. Το δελτίο μεταφοράς θα συμπληρώνεται μετά τη φόρτωση των δασικών προϊόντων και πριν την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου. Η συμπλήρωσή του θα γίνεται με στυλό διαρκείας, για το πρώτο φύλλο, ενώ με καρμπόν για τα άλλα δύο. Θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του πρωτοκόλλου εξέλεγξης* (αριθμός, ημερομηνία, είδος και ποσό δασικών προϊόντων), ο τόπος φόρτωσης, ο τόπος προορισμού, το ονοματεπώνυμο του μεταφορέα, τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου (αριθμός κυκλοφορίας), το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, καθώς και τα στοιχεία των μεταφερόμενων δασικών προϊόντων (είδος και ποσότητα). Ως μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιείται η μονάδα που χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο εξέλεγξης, δηλαδή το χωρικό κυβικό μέτρο (χ.κ.μ.), ο τόνος (τον.) ή το κυβικό μέτρο (κ.μ.). Τέλος, θα σημειώνεται η ώρα αναχώρησης, το χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει η μεταφορά, αλλά και το υπολειπόμενο προς μεταφορά ποσό δασικών προϊόντων, όπως προκύπτει από το πρωτόκολλο εξέλεγξης και τα προηγούμενα δελτία μεταφοράς που αντιστοιχούν σε αυτό. Κατά την άφιξη στον προορισμό, ο παραλήπτης θα σημειώνει την ημερομηνία και ώρα της άφιξης και θα υπογράφει το δελτίο.
5. Όταν μεταφέρεται τεχνική ξυλεία μακρών διαστάσεων (στρογγύλη ξυλεία), θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των τεμαχίων στο δελτίο μεταφοράς, ενώ αυτό θα συνοδεύεται, εκτός από το πρωτόκολλο εξέλεγξης, και από δελτία καταμέτρησης ξυλείας, στα οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί που φέρουν τα κορμοτεμάχια, οι διαστάσεις και ο όγκος τους.
6. Από το τριπλότυπο βιβλίο, το πρώτο φύλλο (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) θα συνοδεύει τα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα μέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη, ως δικαιολογητικό νόμιμης προέλευσης και μεταφοράς. Κατά την παραλαβή των προϊόντων ο παραλήπτης, αφού αναγράψει την ημερομηνία και ώρα άφιξης του μεταφορικού μέσου, θα υπογράφει και θα κρατάει το φύλλο αυτό ως δικαιολογητικό νόμιμης κατοχής των δασικών προϊόντων. Το δεύτερο φύλλο (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται στο Δασαρχείο Καλαβρύτων, για την ενημέρωση του σχετικού φάκελου υλοτομίας, ενώ το τρίτο φύλλο (ΣΤΕΛΕΧΟΣ) θα παραμένει στο βιβλίο. Κατά την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου τα δελτία μεταφοράς θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα (εκτός της ημερομηνίας & ώρας άφιξης και της υπογραφής του παραλήπτη), αλλά και αποκομμένα από το βιβλίο, στο οποίο θα πρέπει να παραμένει μόνο το στέλεχος. Τα ανωτέρω θα τηρούνται αυστηρώς και κάθε παρέκκλιση θα διώκεται ποινικά.
7. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το καρμπόν να είναι σε καλή κατάσταση και τα αναγραφόμενα στο αντίγραφο και στο στέλεχος να είναι ευανάγνωστα. Δεν επιτρέπονται αποξέσεις ή
μουντζούρες, ενώ σε περίπτωση λάθους θα ακυρώνονται και τα τρία φύλλα του ίδιου δελτίου μεταφοράς, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΚΥΡΟ» και θα παραμένουν άκοπα στο βιβλίο.
8. Κάθε τριπλότυπο βιβλίο δελτίων μεταφοράς θα αντιστοιχεί σε μοναδικό πρωτόκολλο εξέλεγξης, δίχως να είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται δελτία του για μεταφορά προϊόντων που αντιστοιχούν σε
έτερο πρωτόκολλο. Συνεπώς, σε περίπτωση που στο ίδιο φορτίο περιέχονται προϊόντα που αντιστοιχούν σε περισσότερα του ενός πρωτόκολλα εξέλεγξης, θα συντάσσονται περισσότερα του ενός δελτία μεταφοράς, από διαφορετικά βιβλία. Επιπλέον, όταν οι παραλήπτες είναι περισσότεροι
του ενός, θα συντάσσεται διαφορετικό δελτίο μεταφοράς για κάθε παραλήπτη, ακόμη και αν τα
προϊόντα αντιστοιχούν στο ίδιο πρωτόκολλο εξέλεγξης, όχι όμως από διαφορετικό βιβλίο, εφόσον
αντιστοιχούν στο ίδιο πρωτόκολλο.
9. Οι μεταφορές δασικών προϊόντων πρέπει να ολοκληρώνονται δίχως αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
Σε περίπτωση που καθυστερεί ή άφιξη του μεταφορικού μέσου, θα αναγράφεται στα δελτία μεταφοράς και στη στήλη των παρατηρήσεων, ειδάλλως όπισθεν αυτών, με ευθύνη του μεταφορέα, το χρονικό διάστημα και η αιτία της καθυστέρησης. Σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης, πλέον
των τεσσάρων ωρών, αλλά και σε περίπτωση που απαιτείται να γίνει αλλαγή του οχήματος ή διακοπή της μεταφοράς (π.χ. λόγω μηχανικής βλάβης), εκτός από τα ανωτέρω, θα ενημερώνεται και
το Δασαρχείο Καλαβρύτων.
10. Τα βιβλία των δελτίων μεταφοράς, στα οποία παραμένουν τα στελέχη, θα επιστρέφονται στο Δασαρχείο Καλαβρύτων, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα εξέλεγξης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που επέχει θέση πρωτοκόλλου εξέλεγξης, εντός δέκα (10) ημερών από την εξάντληση του μεταφερόμενου ποσού δασικών προϊόντων (εξόφληση του πρωτοκόλλου εξέλεγξης).
Σε περίπτωση εξάντλησης των δελτίων μεταφοράς, δίχως να έχει εξοφληθεί το πρωτόκολλο εξέλεγξης, θα προσκομίζεται το εξαντληθέν βιβλίο στο Δασαρχείο Καλαβρύτων, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, συνοδευόμενο από το πρωτόκολλο εξέλεγξης, ώστε να θεωρηθεί, αριθμηθεί και σφραγιστεί συμπληρωματικό βιβλίο για το ποσό που υπολείπεται.
11. Τα βιβλία των δελτίων μεταφοράς ισχύουν για το ημερολογιακό έτος για το οποίο εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν και θα παραδίδονται στο Δασαρχείο Καλαβρύτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του, ακόμη και αν δεν έχουν εξαντληθεί. Το Δασαρχείο Καλαβρύτων δύναται να θεωρεί τα ίδια βιβλία, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους εντός του επόμενου (από την έκδοσή τους) ημερολογιακού έτους, μη δυνάμεων όμως να χρησιμοποιηθούν και για τρίτο.
12. Τα δελτία μεταφοράς (κατόπιν θεώρησής τους), τα πρωτόκολλα εξελέγξεως, οι εγκρίσεις υλοτομίας, οι άδειες αποκόμισης κλπ., αποτελούν δημόσια έγγραφα και πρέπει να τηρούνται και να παραδίδονται στο Δασαρχείο Καλαβρύτων σε καλή κατάσταση. Κάθε απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωσή τους επιφέρει ποινικές κυρώσεις.
Άρθρο 9
(τελικές διατάξεις - διευκρινήσεις - οδηγίες)
1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων επί των οδών (δασικών και μη) ή σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουν σε υδατορέματα (μέσω της απορροής των όμβριων υδάτων).
2. Απαγορεύεται, δίχως έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, η απόρριψη υλικών, απορριμμάτων ή άλλων αντικειμένων, οποιουδήποτε είδους, σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις (άρθρο 119 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α' 101) & άρθρο 23 του Ν. 998/79).
3. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο σήμανση δένδρων και θάμνων (χαράκωμα, βάψιμο με σπρέι κ.ά.), χλωρών ή ξηρών, ιστάμενων η κατακείμενων που φύονται εντός δασών, δασικών, χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων. Τέτοιου είδους σημάνσεις δε δημιουργούν οποιουδήποτε είδους δικαιώματα, όσον αφορά την καυσοξύλευση του άρθρου 5, αλλά και γενικά. Οι πολίτες καλούνται, όσον αφορά τη διενέργεια της καυσοξύλευσης, να μην καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους,
να συνεννοούνται έως και να συνεργάζονται μεταξύ τους και σε περίπτωση που δημιουργούνται αντιδικίες, να καλούν τη Δασική Υπηρεσία προς επίλυσή τους. Εξυπακούεται ότι εξαιρούνται οι οποιουδήποτε είδους σημάνσεις που διενεργεί η Δασική Υπηρεσία.
4. Απαγορεύεται, δίχως έγκριση του Δασαρχείου Καλαβρύτων, η είσοδος ή κυκλοφορία πάντων οχημάτων εντός δασών, δασικών, χορτολιβαδικών ή βραχωδών εκτάσεων, πέραν του δασικού οδικού δικτύου. Τυχόν ζημίες στη δασική βλάστηση, στο έδαφος ή σε άλλα επιμέρους στοιχεία της δασικής ή λιβαδικής βιοκοινότητας θα διώκονται ποινικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης, αλλά και της κείμενης νομοθεσίας.
5. Οι εγκρίσεις υλοτομίας έχουν ως διάρκεια ισχύος το ένα (1) έτος, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται στο σώμα τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ρυθμίζονται ειδικώς, αλλά και οι περιπτώσεις που στο σώμα της απόφασης ορίζεται διαφορετικό χρονικό διάστημα ισχύος.
6. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηση με σκοπό το αντικείμενό της να διατεθεί στο εμπόριο,
πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά στην αίτηση, ώστε να εκδίδεται έγκριση ατελούς υλοτομίας και να πραγματοποιείται κατάλληλη σφράγιση των προϊόντων.
7. Σε κάθε περίπτωση που βάσει της παρούσας απαιτείται έγκριση, το Δασαρχείο Καλαβρύτων δύναται να αρνείται την παροχή της, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (προστατευτικοί, αισθητικοί, υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος ή εν γένει κοινής ωφελείας), ακόμη και εάν πληρούνται οι γενικές, τυπικές προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η άρνηση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
8. Όπου για την εφαρμογή της παρούσης απαιτείται η απόδειξη πραγματικού γεγονότος ή καταστάσεως, το βάρος της απόδειξης φέρει ο αιτών, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα, για έλεγχο ή επανέλεγχο, καθώς και κάθε επιπλέον που κρίνεται ως απαραίτητο και ζητείται από το Δασαρχείο Καλαβρύτων.
9. Για την εφαρμογή των ποσοτικών ορίων που τίθενται «ανά οικογένεια» (π.χ. ποσότητα καυσόξυλων), ως οικογένεια νοείται το σύνολο των ατόμων που μένουν στο ίδιο οίκημα (μονοκατοικία, διαμέρισμα κλπ.).
10. Οι περιορισμοί που τίθενται με τις διατάξεις της παρούσας τίθενται ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που αφορούν, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις αυτές.
11. Θα τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ελέγχου μεταφορών δασικών προϊόντων, στο οποίο θα καταγράφονται, ανά ημερολογιακό έτος, τα στοιχεία των βιβλίων των δελτίων μεταφοράς που θεωρούνται, αν πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση της παρ. 7 του άρθρου 7 (ενημέρωση πριν τη φόρτωση), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για τον έλεγχο των μεταφορών. Κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου των προσκομισθέντων βιβλίων, που θα λαμβάνει χώρα στην αρχή κάθε έτους, θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου, στην οποία θα καταγράφονται όλες οι αποκλίσεις.
Πέραν του ελέγχου αυτού θα διεξάγεται και προέλεγχος, όταν το (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) κάθε τριπλότυπου δελτίου μεταφοράς παραδίδεται ή φθάνει στην υπηρεσία.
12. Η παρούσα δε θίγει έκτακτες ή ειδικές Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις (Δ.Α.Δ.), οι διατάξεις των
οποίων υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διατάξεις της παρούσης θα τυγχάνουν συμπληρωματικής εφαρμογής.
Άρθρο 10
(ισχύς - κυρώσεις)
1. Οι παραβάτες της παρούσης, καθώς και εκείνοι κατ' εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268* του Ν.Δ. 86/1969, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις των άρθρων 222 και 459 του Ποινικού Κώδικα, ενώ για τις περιπτώσεις παράνομης υλοτομίας ή μεταφοράς έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 271** του Ν.Δ.
86/1969 (επιβολή διοικητικού προστίμου).
2. Τα δασικά προϊόντα που υλοτομήθηκαν ή συλλέχθηκαν ή κατασκευάστηκαν ή μεταφέρονται κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσης ή της κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά και λοιπά αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας ως άνω παραγράφου.
3. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται, από τα ίδια ως άνω όργανα, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην εκτέλεση του αδικήματος, τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία ή μεταφορά, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969.
4. Η παρούσα έχει ισχύ για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καλαβρύτων (Δήμος Καλαβρύτων), η ισχύς της άρχεται από την ολοκλήρωση της κατά το νόμο δημοσίευσής της και διαρκεί μέχρι η παρούσα να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί. Κάθε προηγούμενη διάταξη που ρυθμίζει τα ανωτέρω θέματα διαφορετικά, καταργείται.
* κατόπιν προσθήκης περιπτώσεως (ΣΤ) στην παρ. 1 του άρθρου 268, με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 4280/2014 (Α' 159).
** κατόπιν αντικατάστασης με το άρθρο 1 του Ν. 4138/2013 (Α' 182) και το άρθρο 47 του Ν. 4280/2014 (Α' 159). 
5. Η τήρηση και εφαρμογή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια