HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

Συνεχίζουν την αποχή οι Δικηγόροι Καλαβρύτων

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, που συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ακράτας, κατόπιν τ...Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, που συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ακράτας, κατόπιν της από 4.1.2024 απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε ομόφωνα την συνέχιση των κινητοποιήσεών του και την καθολική αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη 9/1/2024 έως και την Τετάρτη 31/1/2024.
Κατόπιν αυτού, οι δικηγόροι του Δ.Σ. Καλαβρύτων θα απέχουν από όλες τις δίκες ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, ιδίως δε από όλες τις δίκες που διάδικος είναι το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και από υποθέσεις νομικής βοήθειας και συμβολαιογραφικές πράξεις, αντιδρώντας δυναμικά : 1) Στην μεθοδευόμενη αναδιάρθρωση του δικαστικού χάρτη της χώρας και στην κατάργηση ή συγχώνευση οποιουδήποτε Εφετείου, Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου ή στην υποβάθμιση της λειτουργίας τους, 2) Στην μη ίδρυση Υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου στα Καλάβρυτα, που αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου και του Δήμου Καλαβρύτων, 3) Στην υπολειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων, 4) Στην κατάσταση του δικαστικού μεγάρου Καλαβρύτων, 5) Στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 6) Στην μη ικανοποίηση των πάγιων οικονομικών αιτημάτων του δικηγορικού σώματος, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην από 9/12/2023 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση διατράνωσε την έντονη και κατηγορηματική αντίθεση της στην τυχόν κατάργηση ή υποβάθμιση της πλήρους και κανονικής λειτουργίας του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και στην τυχόν κατάργηση του Ειρηνοδικείου Ακράτας ή στην οποιαδήποτε μεταβολή της περιφέρειάς του, που αποτελεί ανέκαθεν αναπόσπαστο τμήμα της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξή του.

Πλαίσιο αδειών, όπως καθορίζεται με την από 30/11/2023 απόφαση της Ολομέλειας, το οποίο θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται και κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα της αποχής. Συγκεκριμένα :
Άδειες κατά τη διάρκεια της αποχής θα χορηγούνται, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως, αποκλειστικά και μόνο:
-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).
-Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα με συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στο β’ βαθμό και στα κακουργήματα με συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στο β’ βαθμό.
-Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
-Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα (10) μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε (15) μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
-Σε αυτόφωρα και συνοδείες.
-Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.
-Σε ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
Δεν θα χορηγούνται άδειες:
α) Για παράσταση σε αιτήσεις αναστολής (πλην αναστολών πλειστηριασμών).
β) Για αιτήσεις έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και για πράξεις διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν αιτούσες τυγχάνουν Τράπεζες ή Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Funds & Servicers).
γ) Για δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα και ΟΤΑ.
δ) Για υποθέσεις νομικής βοήθειας.
Η αποχή καταλαμβάνει επιπλέον:
- Τα συναινετικά διαζύγια.
- Την παραγγελία και επίδοση επιταγών προς εκτέλεση, τις κατασχέσεις και τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.
- Τη συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κλπ).
- Την παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ).
- Την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.
- Τις αρχαιρεσίες σωματείων εκτός των περιπτώσεων που επίκειται ή υπάρχει λήξη θητείας.
Άδεια δεν απαιτείται:
α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,
β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών,
γ) Για την κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής,
δ) Για παράσταση κατά τη συζήτηση προσωρινών διαταγών.
ε) Για παράσταση σε ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον υπάρχει προθεσμία.
στ) Για παράσταση σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.
ζ) Για τη διενέργεια έρευνας και καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία
Ως προς τις Αναβολές:
Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.
Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:
Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.
Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ανδρέας Οικονόμου
Η Γεν. Γραμματέας Μαρία Σταυροπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.