Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest


Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων

Αριθμός 135/2020 ΠΡΑΞΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αφού  λάβαμε υπόψη το άρθρο δεύτερο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ44822/14...

Αριθμός 135/2020
ΠΡΑΞΗ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Αφού  λάβαμε υπόψη το άρθρο δεύτερο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ44822/14-07-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (ΦΕΚ τ. Β΄, 2865/14-07-2020), στο οποίο ορίζεται ότι «Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως τα υγειονομικά μέτρα, που προβλέφθηκαν στην από 14.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19», με τα αναλυτικά αναγραφόμενα σε αυτήν  υγειονομικά μέτρα. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  ότι
(α) όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί και γραμματείς του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι – συνήγοροι, οι διάδικοι και οι λοιποί παριστάμενοι θα κάνουν υποχρεωτικά χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου εντός των δικαστικών αιθουσών [ακροατηρίων], 
(β) θα τοποθετηθούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, ανάλογα με την υφιστάμενη επάρκεια, τα οποία θα διατίθενται σε όλους τους εισερχόμενους στους χώρους των γραφείων και αιθουσών δικαστηρίων [ακροατηρίων] του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, 
(γ) σε όλα τα γραφεία της Γραμματείας όλων των τμημάτων (Πολιτικών και Ποινικών), στα Γραφεία των Δικαστών και του Προέδρου Πρωτοδικών / Δικαστικού Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και πολίτες θα προσέρχονται ένας – ένας και θα εξυπηρετούνται από την είσοδο κάθε γραφείου (έχοντας προτεραιότητα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα άτομα χρήζοντα βοήθειας), σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις, ώστε να τηρείται η απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων, ενώ η ίδια απόσταση δέον όπως τηρείται και από όλους όσους εισέρχονται και παραμένουν στους χώρους του Πρωτοδικείου (διαδρόμους, αίθουσες συνεδριάσεων), 
(δ) στα ακροατήρια του Πρωτοδικείου / Πλημμελειοδικείου καθώς και σε αυτό του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα παρευρίσκονται οι παράγοντες των εκδικαζομένων υποθέσεων, ήτοι τα πρόσωπα της έδρας, οι συνήγοροι, οι διάδικοι, οι μάρτυρές τους και τυχόν λοιποί παράγοντες της δίκης, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού παρευρισκομένων προσώπων εντός της αίθουσας, ειδάλλως και εφόσον έχει συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός παρευρισκομένων, θα περιμένουν εκτός του ακροατηρίου, τηρώντας πάντα την απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου. Ωσαύτως, θα παρευρίσκεται και κάθε τρίτος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού παρευρισκομένων, στις δε θέσεις του ακροατηρίου θα κάθονται διασκορπισμένοι σειρά παρά σειρά και ανά ένα άτομο, έτσι ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων εντός του ακροατηρίου προσώπων ορίζεται σε είκοσι δύο [22] για την αίθουσα του ΜΟΔ / Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και σε είκοσι (20) για την αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. 
Ειδικά κατά τη δικάσιμο της έναρξης των εργασιών του ΜΟΔ, οι ένορκοι ήδη από το χρόνο άφιξής τους στο Πρωτοδικείο, θα οδηγούνται από τον ορισθησόμενο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του Πρωτοδικείου, οι μεν της περιόδου του Α΄ δωδεκαημέρου στην αίθουσα του ΜΟΔ, οι δε της περιόδου του Β΄ δωδεκαημέρου στην έτερη αίθουσα συνεδριάσεως του Πρωτοδικείου, όπου θα αναμένουν μέχρι την ολοκλήρωση της της διαδικασίας ως προς την περίοδο του Α΄ δωδεκαημέρου. Στη συνέχεια, μετά την αποχώρηση των ενόρκων του Α΄ δωδεκαημέρου (οι οποίοι θα αναμένουν στο χώρο αναμονής εκτός της αίθουσας, τηρώντας την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας του 1,5 μ., αν πρόκειται να διεξαχθεί στη συνέχεια δίκη), θα εισέρχονται στην αίθουσα του ΜΟΔ, για να συνεχιστεί η διαδικασία έναρξης των εργασιών του Δικαστηρίου για την περίοδο του Β΄ δωδεκαημέρου. 
(ε) σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά φυσικός εξαερισμός και φυσικός κλιματισμός, μη επιτρεπόμενης καθ’ οιονδήποτε τρόπο της χρήσης τεχνητού κλιματισμού, έως ότου υπάρχει οικεία ανακοίνωση από τον Ε.Ο.Δ.Υ. περί της δυνατότητας ή μη μετάδοσης μέσω αυτού του κορωνοϊού.  
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων. 

Καλάβρυτα, 15 Ιουλίου 2020
Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων

Ιωάννα Ξυλιά
Πρόεδρος Πρωτοδικών


Κοινοποίηση: 
κα Πρόεδρο Εφετών Πατρών,
κ. Εισαγγελέα Εφετών Πατρών,
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαβρύτων,
κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, προκειμένου να ενημερώσει όλα τα μέλη του, με την παράκληση να το αναρτήσει στην ιστοσελίδα του,
κ. Αστυνόμο Καλαβρύτων, με την παράκληση να συνδράμει στην εκτέλεση του παρόντος, εφόσον παραστεί ανάγκη και κατόπιν συνεννόησης με την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο. 
Δεν υπάρχουν σχόλια