Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων

Αριθμός 57/2020 ΠΡΑΞΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αφού λάβαμε υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 15§§1 περ. α΄ και 7 πε...


Αριθμός 57/2020
ΠΡΑΞΗ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Αφού λάβαμε υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 15§§1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ σε συνδ. με περ. γ΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», την από 11-03-20 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11-03-20) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και το άρθρο τέταρτο της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-05-20 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 1857/15-05-20), με το οποίο αποφασίστηκε, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,  η συνέχιση της αναστολής: α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών, για το χρονικό διάστημα από 16.05.2020 έως και 31.05.2020,
2) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο §4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., με την οποία ορίζεται ότι: «Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών. 
Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  ότι κατά το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020: 
Ι. Εξαιρούνται της αναστολής των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων:
Α) Εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορούν κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
Β) Κλήρωση των ενόρκων και έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις: (α) με προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και (β) κακουργημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής έως τις 31.1.2021. 
Γ) Εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
Δ) Ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 
Ε) Δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ως αντικείμενο: α) εγγυοδοσία, εγγραφή, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737 και 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά το άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών και των αποφάσεων, που διέταξαν την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ (διαφορές, που αφορούν την εκτέλεση απόφασης, που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα ή ανακαλεί απόφαση για αυτά) και β) ανακοπή του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ και αίτηση του άρθρου 1000 ΚΠολΔ για πλειστηριασμούς, η διενέργεια των οποίων δεν έχει ανασταλεί. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το κλείσιμο των φακέλων θα γίνεται κατά τα οριζόμενα από τον Δικαστή, που θα δικάσει την υπόθεση, εκτός εάν πρόκειται για συναινετική ανάκληση, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, οι οποίες γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 § 1 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις».  
ΣΤ) Χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών (σε υποθέσεις της αμφισβητούμενης ή της εκουσίας δικαιοδοσίας), οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με αποφάσεις του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. 
Ζ) Συζήτηση αιτήσεων ακούσιας νοσηλείας.
Η) Συζήτηση αιτήσεων για χορήγηση νομικής βοήθειας.
Θ) Δημοσίευση αποφάσεων.
ΙΙ) Το Ποινικό Τμήμα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία και διεκπεραιώνει όλες ανεξαιρέτως τις εργασίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.
ΙΙΙ) Το Πολιτικό Τμήμα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία και διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, με ε ξ α ί ρ ε σ η: (1) την κατάθεση προτάσεων, προσθήκης - αντίκρουσης και αξιολόγησης αποδείξεων, καθώς και το κλείσιμο των φακέλων για όλες τις υποθέσεις όλων των διαδικασιών, πλην της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι για όλες τις υποθέσεις της (παλαιάς και νέας) τακτικής διαδικασίας, των ειδικών διαδικασιών και της εκουσίας δικαιοδοσίας, για τις οποίες οι προθεσμίες για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων δεν είχαν συμπληρωθεί έως τις 13-3-2020 και, συνεπώς, εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή έως και τις 31.5.2020 και (2) την κατάθεση κλήσεων για την επαναφορά προς συζήτηση υποθέσεων, που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων (από 13-3-2020 έως και 31-5-2020), δεδομένου ότι οι υποθέσεις της νέας τακτικής διαδικασίας θα προσδιοριστούν οίκοθεν, ενώ για τις λοιπές υποθέσεις αναμένεται νομοθετική ρύθμιση, όσον αφορά τον τρόπο επαναφοράς και προσδιορισμού τους.  
Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και να κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαβρύτων και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων. 
Καλάβρυτα, 15 Μαΐου 2020
Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων

                                     Ιωάννα Ξυλιά
                              Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δεν υπάρχουν σχόλια