Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


Προσλήψεις συμβασιούχων στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων - Όροι και προϋποθέσεις

Για την πρόσληψη προσωπικού υπό όρους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ...

Για την πρόσληψη προσωπικού υπό όρους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.
Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΧΚΚ), σύμφωνα με την από 14/10/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό υπό όρους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο Χελμό Καλαβρύτων και συγκεκριμένα του παρακάτω, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας.
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Καλαβρύτων (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας (Β' βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι κάτοικοι όλης της χώρας (Γ' βαθμός εντοπιότητας)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, και συγκεκριμένα:
• Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ, ή διαβατηρίου
• Τίτλο σπουδών
• Πιστοποιητικό πρόσθετων προσόντων, όπως γλώσσα, διάσωση, Α' βοήθειες, εξυπηρέτηση πελατών, σκι, κλπ όπως ο πίνακας Β.
• Επαγγελματική άδεια (όπου απαιτείται)
• Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής στο δημοτολόγιο
• Απόδειξη εμπειρίας - υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού (Πελοπόννησος-Γνώμη) και σε μια τοπική εφημερίδα.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Ευσεβίου Κηπουργού 6, Καλάβρυτα, Τ.Κ. 250 01 , υπ' όψιν κας Γουρζέλα Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 6942 559999). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για ένα κωδικό θέσης. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κωδικών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους καλεί σε συνέντευξη, και τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται παραπάνω. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Πρώτα απ' όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α', Β', Γ').
2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α', Β' επικουρίας κ.ο.κ.).
3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση την εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε παρόμοια υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοίνωση Προσλαμβανομένων
Μετά την ολοκλήρωση της κατάταξης των υποψηφίων, όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν πληροφόρηση για τη σειρά κατάταξης τους και θα κληθούν να αποδεχτούν την πρόσληψή τους, εφόσον ευρίσκονται σε προσλήψιμη σειρά. Σε περίπτωση άρνησης ή μη εμφάνισης προσλήψιμου υποψηφίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος στον πίνακα κατάταξης, κοκ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες) αμέσως όταν συντρέχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες για τη λειτουργία της επιχείρησης και ανάλογα με τις ανάγκες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Όροι παροχής της εργασίας των προσληφθέντων
Το προσωπικό που θα προσληφθεί, θα συνδέεται με την εταιρία μας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, υπό τους παρακάτω ειδικούς συμβατικούς όρους, λαμβανομένης υπόψη της φύσης και της λειτουργίας της επιχείρησης μας, ως καθαρά εποχιακής και εξαρτωμένης αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες, με συνέπεια, εάν δεν είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες να μην λειτουργεί καθόλου η εταιρία μας.
Έτσι το προσωπικό που θα προσληφθεί, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, θα παρέχει την εργασία του μόνο κατά τις ημέρες και ώρες που είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες και λειτουργεί η εταιρία μας, και κατά τις ημέρες και ώρες αυτές θα του καταβάλλεται και η συμφωνηθείσα αμοιβή, ΕΝΩ, εάν, δεν είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες και δεν λειτουργεί η εταιρία μας, δεν θα καταβάλλεται αμοιβή.
Εδώ θα βρείτε την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την πρόσληψη στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων σε μορφή word

Δεν υπάρχουν σχόλια