BREAKING NEWS
latest

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη διακίνηση και την εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) κεφάλαια, ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Συγκεκριμένα το Νομοσχέδιο έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα. Ειδικότερα:
Καθορίζονται:
α. Οι βασικές έννοιες για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων, 
β. Το χρονικό διάστημα (60 ημέρες από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου) εντός του οποίου πρέπει να εξοφλήσει ο έμπορος τον παραγωγό.
γ. Τα σχετικά με τη συναλλαγή στοιχεία που υποχρεούται να προσκομίζει ο παραγωγός στην αρμόδια αρχή. Με κ.υ.α. ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία των ελέγχων εξόφλησης τιμολογίων και επιταγών, το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης από τη διενέργεια των ελέγχων κ.λπ. (άρθρα 1-3)
Ορίζονται:
Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες διατάξεων σχετικά με το χρόνο εξόφλησης του τιμολογίου, την αμέλεια προσκόμισης των προβλεπόμενων στοιχείων στην αρμόδια αρχή κ.λπ. Το όργανο επιβολής τους και
Ο Φορέας στον οποίο θα αποδίδονται τα οριζόμενα πρόστιμα (Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας). (άρθρο 4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και του κρέατος. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Καθίσταται υποχρεωτική η επισήμανση προέλευσης του γάλακτος καθώς και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα και ορίζονται κατά περίπτωση οι σχετικές ενδείξεις.
β. Καθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (πρόστιμο από 500 - 30.000 ευρώ) στις επιχειρήσεις, που δεν τηρούν τα προαναφερθέντα.
γ. Ορίζεται η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ ως αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των ως άνω διατάξεων και υποβολής προτάσεων στον αρμόδιο Υπουργό. (άρθρα 5-8)
Καθίσταται επίσης υποχρεωτική και για τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, η επισήμανση πληροφοριών για την καταγωγή - προέλευση και το βάρος του πωλούμενου κρέατος, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στα εκδοθέντα μέσω του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, παραστατικά. (άρθρο 9)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Με τις διατάξεις του υπόψη Κεφαλαίου ρυθμίζονται λοιπά θέματα του ΥΠΑΑΤ. Ειδικότερα:
Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο εκμετάλλευσης ιχθυοτρόφων υδάτων, στα εξής κατά βάση σημεία:
- προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών «αλιευτικού τουρισμού» και δράσεων οικοτεχνίας στα μισθωμένα ιχθυοτρόφα ύδατα,
- παρέχεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες Αλιείας που έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης των δημόσιων ιχθυοτροφείων, να προβούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της υπό ψήφιση διάταξης, σε διαδικασία μίσθωσης των δημόσιων ιχθυοτροφείων που βρίσκονται εκτός εκμετάλλευσης, επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του αναπροσαρμοζόμενου κάθε φορά μισθώματος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εσκεμμένη μείωση της τιμής των αλιευμάτων, προκειμένου να αλλοιωθεί το ύψος του μισθώματος, ο μισθωτής υπόκεινται στις οριζόμενες κυρώσεις,
- οι ΟΤΑ, αντί του Δημοσίου που ισχύει σήμερα, δύνανται να εκμισθώνουν τα ιχθυοτρόφα ύδατα χωρίς δημοπρασία, σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς της διοικητικής τους περιφέρειας, με απευθείας ανάθεση. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι πέντε (5) έτη με δυνατότητα ορισμού της στα μέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον ο μισθωτής έχει εντάξει το μίσθιο σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα,
- ορίζεται ότι, η αξία της παραγωγής του μισθίου που διατίθεται δωρεάν με ελεύθερη βούληση και ευθύνη του μισθωτή και σε συνεννόηση με τον εκμισθωτή σε ευαγή ιδρύματα ή σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης δεν υπόκειται σε φορολόγηση ή σε αποδόσεις υπέρ του εκμισθωτή και του μισθίου. Σε περίπτωση έκπτωσης μισθωτή, ή λήξης της σύμβασης μίσθωσης, αν υπάρχουν χρέη από μισθώματα, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Οφειλόμενα ποσά τα οποία υπερβαίνουν το ποσό της εγγυητικής επιστολής βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,
- καταργείται η υποχρέωση καταβολής εκ μέρους του μισθωτή και υπέρ του Δημοσίου, ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της καθημερινής αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου,
- συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου Μισθωμένων Ιχθυοτρόφων Υδάτων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη και ορίζονται τα μέλη που την απαρτίζουν. (άρθρο 10)

Μειώνεται από δεκατρία (13) που είναι σήμερα, σε εννέα (9), ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κλπ. (άρθρα 11-12)
Τροποποιούνται-συμπληρώνονται, διατάξεις του ν.4384/2016, αναφορικά με θέματα σύστασης, λειτουργίας, μετατροπής, κ.λπ., των Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στα εξής κατά βάση σημεία:
- απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, κ.λπ. (ν.4384/2016 αρθ.29 παρ. 5) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ) που προκύπτουν από την μετατροπή των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ),
- χρηματοδοτείται, με κ.υ.α., από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ, ο Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών (ΟΔΙΑΓΕ), για την αντιμετώπιση των εξόδων της έναρξης λειτουργίας του. Το ανωτέρω ποσό της χρηματοδότησης επιστρέφεται ατόκως στον κρατικό προϋπολογισμό σταδιακά, εντός επτά (7) ετών από την καταβολή του. (άρθρο 13)

α. Καθορίζονται, με κ.υ.α, οι τεχνικές λεπτομέρειες, τα διαδικαστικά θέματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ώστε να αποδοθούν οι απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί για αμοιβές:
αξιολογητών στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 πρόσκλησης έτους 2014 του Μέτρου 112,
των μελών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών και Επιτροπών Παρακολούθησης των μακροχρονίων και λοιπών υποχρεώσεων, των Μέτρων 2.1 του ΕΠΑΑ και ΑΥ 2000-2006 και 123Α του «ΠΑΑ 2007-2013», κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 
β. Αυξάνεται το ανώτατο ύψος του προστίμου, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, για τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τις διαδικασίες επιθεώρησης. Σε περίπτωση υποτροπής, επιπλέον του διπλασιασμού του επιβαλλόμενου προστίμου ανακαλείται η εξουσιοδότηση λειτουργίας τους από την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε.
γ. Παύει εφεξής, η λειτουργία του παρατηρητηρίου παρακολούθησης τιμών λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
δ. Μειώνεται σε επτά (7) από εννέα (9) που είναι σήμερα, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. του ΕΛ.ΓΑ.
ε. Παρατείνεται έως 29-8-2018, (έληξε 29-8-2016), η προθεσμία προσαρμογής στις διατάξεις του ν.4282/2014, των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν κατά την 29.8.2014, χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεών τους. Οι ως άνω μονάδες, συνεχίζουν να καταβάλλουν μίσθωμα για την υδάτινη έκταση που είναι εγκατεστημένες. Εντός του διαστήματος αυτού, αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, καταστροφής, που έχουν εκδοθεί οι οποίες και ανακαλούνται οριστικά, αν εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.
στ. Καταβάλλονται από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, δαπάνες κατασκηνώσεων για τα τέκνα των υπαλλήλων του ΥΠ.Α.Α.Τ., εφόσον οι κατασκηνώσεις του εν λόγω Υπουργείου δεν λειτουργούν και δεν είναι σε θέση να προσφέρουν φιλοξενία για λόγους που δεν οφείλονται στο ίδιο. Με υπουργική απόφαση, μεταξύ άλλων, καθορίζεται και το ετήσιο ύψος της αποζημίωσης ανά δικαιούμενο τέκνο.
ζ. Δύνανται να παραχωρούνται με υπουργική απόφαση, δωρεάν, κατά χρήση, ακίνητα, που τελούν υπό τη διαχείριση του ΥΠΑΑΤ, στον ΟΔΙΑΓΕ προκειμένου να τα αξιοποιήσει για τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας του.
Προβλέπεται ότι, η στελέχωση του ΟΔΙΑΓΕ γίνεται με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο ΥΠΑΑΤ και στα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόμου. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΔΙΑΓΕ καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων αυτών. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται για ίσο διάστημα. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων υπαλλήλων βαρύνει την υπηρεσία προέλευσης. (άρθρο 14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Με τις διατάξεις του ανωτέρω Κεφαλαίου παρατίθενται σειρά μεταβατικών και καταργούμενων διατάξεων, τίθενται τα παραρτήματα και ορίζεται η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρα 15-18)« PREV
NEXT »
lqtjiuqp4mhqgbkuei05ezdhia869a