HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

Νέοι κανόνες λειτουργίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης για το LEADER

Με υπουργική απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια θεσπίστηκαν οι κανόνες και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη...

Με υπουργική απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια θεσπίστηκαν οι κανόνες και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ).
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που έχουν επιλεγεί με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και υλοποιούν πρόγραμμα τοπικής Ανάπτυξης LEADER/CLLD. Η ΟΤΔ είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης βάσει και του σχετικού κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις της ΟΤΔ είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:
 Συγκρότηση και λειτουργία Επιπέδου Λήψης Απόφασης LEADER/CLLD για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος. Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος. Εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος.

Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων

Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψής τους.

Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του τοπικού προγράμματος.

Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων, στο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, πράξεων.

Υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ενημέρωση του αρμόδιου φορέα αναφορικά με αλλαγές, τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους όρους και κανόνες λειτουργίας της εταιρείας.

Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο, καθώς και πλήρους αρχείου με όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος. Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων και συμμόρφωση στα αποτελέσματα αυτών.

Τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στη δράση και τις αποφάσεις της που σχετίζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.). Συμμόρφωση ως προς τις τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης οφείλουν να εφαρμόζουν σε συνεχή βάση πρακτικές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που τίθενται και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση ενώ όταν κληθούν οφείλουν να παρίστανται σε ημερίδες, συσκέψεις ή ομάδες που αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης μεριμνούν για την ενεργή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης που διαχειρίζονται, προκειμένου να διευκολυνθεί η δικτύωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύνταξη σχεδίου δράσης εμψύχωσης και αξιολόγησης τοπικής στρατηγικής. Ο χρόνος και η μεθοδολογία υποβολής θα καθοριστεί από σχετική εγκύκλιο.

Διαδικασία χορήγησης προκαταβολής
1.Εκδίδεται απόφαση ένταξης στο υπομέτρο 19.4, από την ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφερειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016) κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 στις ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφερειών» και τη με αριθ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04-05-2016) υπουργική απόφαση για τη θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει

2.Στη συνέχεια και ύστερα από αίτηση της ΟΤΔ προς την ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφερειών, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως το 50% της Δημόσιας Δαπάνης του υπομέτρου 19.4, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

2.1 H ΟΤΔ υποβάλει στη ΔΑ των Περιφερειών αίτημα λήψης προκαταβολής προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή τραπέζης ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει από το νόμο το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ποσού ίσου με το 100% της αιτούμενης προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1, να εκδίδεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει ισχύ αορίστου χρόνου.

2.2 Ο έλεγχος του αιτήματος πραγματοποιείται από την ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφερειών, τα αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται σε Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής και αφορά στη συμμόρφωση με το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής (συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας) και στο ότι το ύψος της αιτούμενης προκαταβολής σχετίζεται με το συνολικό επιλέξιμο ποσό στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.4.

2.3 Η ΔΑ των Περιφερειών διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ Φάκελο Πληρωμής Προκαταβολής.

2.4 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει το ποσό της προκαταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ΟΤΔ αποκλειστικά και μόνο για το υπομέτρο 19.4 του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, χωρίς την προσκόμιση παραστατικών δαπανών απ’ αυτήν, και δηλώνεται από την ΟΤΔ στην αίτηση χορήγησης προκαταβολής. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός είναι έντοκος, οι παραγόμενοι τόκοι επιστρέφονται στον ΕΛΕΓΕΠ.

2.5 Οι δαπάνες του υπομέτρου 19.4 δύνανται να εξοφλούνται απευθείας από τον παραπάνω λογαριασμό ή/και από λογαριασμό της ΟΤΔ οπότε στη συνέχεια μεταφέρεται το αντίστοιχο ποσό από τον παραπάνω λογαριασμό στο λογαριασμό της ΟΤΔ. 3. Εφόσον η ΟΤΔ δεν επιλέξει να λάβει προκαταβολή, τότε στην πρώτη πληρωμή δηλώνει ένα λογαριασμό για την καταβολή της ενίσχυσης στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.4, στον οποίο είναι δικαιούχος.

Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου 19.4 είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης και σχετίζονται με αυτό, ενδεικτικά τα ακόλουθα:

1) Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων:
-Αμοιβές των στελεχών της υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας και λοιπών νομίμων επιδομάτων και των επιβαρύνσεων – εισφορών όπως προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία
-Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων για τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος.
-Δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών – υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ, που γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης.
-Δαπάνες μετακινήσεων των μελών του Επιπέδου Λήψης Απόφασης LEADER/CLLD για κάθε συνεδρίασή του
-Αμοιβές ορκωτών λογιστών, λογιστών/φοροτεχνικών, νομικών συμβούλων κλπ., δαπάνες μελέτης, εγκατάστασης, υποστήριξης, πιστοποίησης, ελέγχων διατήρησης προτύπου ποιότητας και δαπάνες εκπαίδευσης συστήματος διαχείρισης επάρκειας, που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΟΤΔ στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος.

2) Λειτουργικές δαπάνες:
-Ενοίκιο του χώρου στέγασης της ΟΤΔ και των παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων της εφόσον υπάρχουν (υφιστάμενα ή προβλεπόμενα νέα), δαπάνες καθαρισμού, λογαριασμοί σταθερών τηλεφώνων, λογαριασμός μιας (1) σύνδεσης κινητού τηλεφώνου, λογαριασμοί οργανισμών παροχής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και κοινόχρηστα, έξοδα αλληλογραφίας και ταχυμεταφορών, αναλώσιμα υλικά, γραφική ύλη και έντυπα.
-Προμήθεια βιβλίων και συνδρομές σχετικές με την αγροτική ανάπτυξη ή φορολογικά, λογιστικά, νομικά, εργατικά και τεχνικά θέματα καθώς και αντίστοιχες δαπάνες για σύνδεση ή συνδρομές σε βάσεις δεδομένων αντίστοιχων ή συναφών θεμάτων καθώς και συμμετοχής σε συλλογικές εκπροσωπήσεις π.χ. Επιμελητήρια.
-Τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και την διαχείριση των λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της Τράπεζας για την εξέταση του φακέλου και της πιστοληπτικής ικανότητας της ΟΤΔ), έξοδα προμήθειας εγγυητικών επιστολών.

3) Πάγια και λοιπός εξοπλισμός:
-Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γραφείων και λοιπού εξοπλισμού της έδρας και των παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων της ΟΤΔ εφόσον υπάρχουν (υφιστάμενα ή προβλεπόμενα νέα).
-Διαμόρφωση και αναβάθμιση, συντήρηση και επισκευή χώρων γραφείων
-Προμήθεια ή και ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων π.χ. λογιστικά προγράμματα, προγράμματα διαχείρισης έργου
-Αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού
-Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες μετακίνησης του Υπηρεσιακού πυρήνα στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης Αγορά επεξηγηματικής πινακίδας.

4) Ενέργειες εμψύχωσης:
-Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.
-Ενέργειες ευαισθητοποίησης, εμψύχωσης και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους.
-Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του τοπικού προγράμματος και των αποτελεσμάτων του. Οι ενέργειες σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων (δαπάνες μίσθωσης αιθουσών, μικροφωνικών εγκαταστάσεων, υλικών, κλπ), σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (φυλλάδια, έντυπα, αφίσες, spot, ντοκιμαντέρ, κλπ), έντυπη και ηλεκτρονική προβολή, δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου (ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), κλπ
-Έντυπα ή/και video παρουσίασης αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την πολλαπλή αναπαραγωγή και διάδοσή τους. -Δαπάνες υλοποίησης διαγωνισμών βράβευσης ιδεών και καλών πρακτικών.

5) Υποστηρικτικές ενέργειες:
-Εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με το πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης,
-Ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων των φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος (πχ τα μέλη του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων). Σαν τέτοιες αναφέρονται, ενδεικτικά, η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους και αφορούν σε θέματα συναφή με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.
-Ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

6) Λοιπές ενέργειες:
-Δαπάνες μετακινήσεων, διαμονής και αποζημίωσης για τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, συσκέψεις, συμβούλια και άλλες συναφείς δραστηριότητες στο πλαίσιο συμμετοχής των ΟΤΔ σε δίκτυα και όργανα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. ΕΑΔ, ENRD, EIP – AGRI, ERP, ELARD, Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα άλλων χωρών). Οι εν λόγω δαπάνες θα αφορούν τα στελέχη της υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ και του Επιπέδου Λήψης Απόφασης LEADER/CLLD.
-Δαπάνες συνδρομών σε αντίστοιχα Δίκτυα και οργανισμούς π.χ. Επιμελητήρια, Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών, ELARD κλπ.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.