HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

Φοιτητικός διαγωνισμός για τον επανασχεδιασμό του αγάλματος του Κολοκοτρώνη

O διαγωνισμός διεξάγεται από τον Δήμο Τρίπολης, αρμόδιο όργανο για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την στήριξη της Κρ...

O διαγωνισμός διεξάγεται από τον Δήμο Τρίπολης, αρμόδιο όργανο για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την στήριξη της Κριτικής Επιτροπής θα είναι η συσταθείσα με Απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, τριμελής Τεχνική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, και ο ορισμένος γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, 2, 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 26804/2011 Απόφασης Υπουργού Υ.ΠΕ.ΚΑ.
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1 Η διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού - για έργο που χαρακτηρίζεται ως αξιόλογο τεχνικό έργο του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχει ευρύτερη, αρχιτεκτονική σημασία - πληροί όλα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη κριτήρια και δεδομένου ότι αποτελεί αρχιτεκτονικό έργο με αρχιτεκτονική και συμβολική σημασία ως προς την ιστορική του αξία, την θέση του και την χρήση του, έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής αλλά και στην ευρύτερη εικόνα του δημόσιου χώρου στην πόλη της Τρίπολης.

2.2 Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως Πανελλήνιος Ανοιχτός Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, περιλαμβάνει την Αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί με άλλες ειδικότητες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Τρίπολης και ο Διαγωνισμός θα χρηματοδοτηθεί από πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ του Δήμου, με βάση την υπ’ αριθμ. 555/2016 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου, με Κ.Α. 30.7413.0088 προερχόμενη από ΣΑΤΑ, για το έτος 2016, ποσού δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 €), και ως συνεχιζόμενη δαπάνη για το έτος 2017, που αντιστοιχούν στις κάτωθι δαπάνες: απονομή βραβείων, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

·ποσό δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην αμοιβή των μελών της Κριτικής Επιτροπής και του γραμματέα, καθώς και για τα έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας της Επιτροπής και διανυκτέρευσης.

- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1 Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναζήτηση σχεδιαστικών προτάσεων και η επιλογή της βέλτιστης Αρχιτεκτονικής λύσης, για τον επανασχεδιασμό του βάθρου και τη βάση του ανδριάντα του Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως, ώστε να προβάλλεται πέρα από το γλυπτό του έφιππου ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, η υπόμνηση των ενταφιασμένων οστών του.

4.2 Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στην πλατεία Άρεως στη σημερινή θέση του αγάλματος του Κολοκοτρώνη και επισημαίνεται με τα παραρτήματα I , II , ΙΙΙ που συνοδεύουν την Προκήρυξη.

4.3 Το αντικείμενο της μελέτης θα επικεντρωθεί στο μνημείο και την εξασφάλιση της επισκεψιμότητάς του από τον εγγύς περιβάλλοντα χώρο που το περιβάλλει και δεν θα επεκταθεί σε ευρύτερη περιοχή της πλατείας, καθότι το έργο της ανάπλασης της πλατείας ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Οι προτάσεις των διαγωνιζομένων θα συμβάλουν στην λειτουργική και αισθητική αξιοποίηση - αναβάθμιση του μνημείου αλλά και του ευρύτερου χώρου της πλατείας ενώ το μελλοντικό έργο θα δημιουργήσει τοπόσημο για το κέντρο της πόλης, θα αποτελέσει σταθμό αναφοράς της και θα καταστήσει το χώρο χαρακτηριστικό στοιχείο σηματοδότησης της πόλης. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για την αξιοποίηση του μνημείου από αρχιτεκτονική, αισθητική λειτουργική και περιβαλλοντική άποψη, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται παραπάνω. Οι διαγωνιζόμενοι σπουδαστές καλούνται να αντιμετωπίσουν συνολικά το μνημείο στον χώρο. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη μορφή αλλά και στα υλικά κατασκευής. Η επιλογή των υλικών κατασκευής τους θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να εναρμονίζεται με το εγγύς περιβάλλον του αλλά και την πλατεία στο σύνολό της.
Συγκεκριμένα ζητείται μία πρόταση, από τον κάθε διαγωνιζόμενο, με αναλυτική αναφορά στην επιλογή υλικών κατασκευής, ώστε να συνάδουν με τον ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και με το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης.
Θα απαιτηθεί αρχιτεκτονικός φωτισμός προς ανάδειξη του σημείου φύλαξης των οστών του ήρωα αγωνιστή, ενώ ο εξωτερικός εάν απαιτηθεί θα πρέπει να συνάδει με τον υπάρχοντα φωτισμό της πλατείας.

- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
5.1 Ο διαγωνισμός θα είναι αυστηρά Ανώνυμος, θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο και θα απευθύνεται αποκλειστικά σε σπουδαστές/στριες Αρχιτεκτονικών Σχολών και τμήματα των Πολυτεχνείων και Πανεπιστημίων της χώρας.

5.2 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι τελειόφοιτοι φοιτητές (4ουκαι 5ουέτους σπουδών) των Αρχιτεκτονικών σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, μεμονωμένα ή σε ομάδα εργασιών συμμετεχόντων φοιτητών.
Στις ομάδες των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να συνεργαστούν και με άλλες ειδικότητες, ως μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με μία μόνο συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.

5.3 Αποκλείονται από το Διαγωνισμό:§Κάθε πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο έχει συμμετάσχει στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού.
§Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.
§Πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύτερου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα.
§Το προσωπικό της Τεχνικής Επιτροπής για τη διενέργεια του Διαγωνισμού καθώς και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης που υπηρετεί σε αυτές σήμερα και έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Αριθμός Συμμετοχών στο Διαγωνισμό:
Βάσει κριτηρίων επιλέγονται από την Διοργανώτρια Αρχή οι τελικοί συμμετέχοντες (τουλάχιστον 3 και όχι περισσότεροι από 7) οι οποίοι υποβάλλουν πρόταση που αξιολογείται από την Κριτική Επιτροπή με τήρηση της ανωνυμίας. Στην περίπτωση που οι συμμετοχές στον Διαγωνισμό είναι λιγότερες των τριών (3) ο Διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.

- ΒΡΑΒΕΙΑ
6.1 Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία:
1οΒραβείο ποσού 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
2οΒραβείο ποσού 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
3οΒραβείο ποσού 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Τα βραβεία απονέμονται στην ομάδα αλλά το χρηματικό ισόποσο καταβάλλεται είτε στον υπεύθυνο σπουδαστή της ομάδας (ο οποίος ορίζεται εγγράφως από όλα τα μέλη της ομάδας) είτε κατανέμεται στα μέλη της ομάδας σπουδαστών/στριών σύμφωνα με υποβληθέντα πίνακα κατανομής ποσοστών.

6.2 Η παροχή των βραβείων προϋποθέτει την παράδοση στην Διοργανώτρια Αρχή σε ψηφιακή και έντυπη μορφή όλων των πρωτοτύπων αρχείων της Πρότασης που αναφέρονται στο άρθρο 11.

6.3 Οι Προτάσεις που έχουν βραβευθεί θα περιέλθουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής. Το υλικό των Προτάσεων αυτών, η Διοργανώτρια Αρχή θα το διαθέσει κατά την κρίση της, και δύναται να διατεθεί και σε άλλους φορείς. Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν την πνευματική ιδιοκτησία της Πρότασής τους.

6.4 Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτάσεων και μέχρι τρείς, αντί του ποσού των χιλίων 1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) εκάστη.

6.5 Η αμοιβή των Μελών της Κριτικής Επιτροπής, του γραμματέα και των δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας και διανυκτέρευσης, ποσού 2.000,00 €, συμπεριλαμβάνονται στην αρχική πίστωση

- ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
7.1 Κριτική Επιτροπή
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5μελής.
Η Διοργανώτρια Αρχή συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή, μετά την επιλογή των μελών της με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

·'Ενας (1) κριτής «εκ προσωπικοτήτων» από την Ελλάδα, η επιλογή του οποίου γίνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή, επιστήμονας που διαθέτει ένα τουλάχιστονβραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή είναι μέλος ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας που να διαθέτει είτε βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό είτε σημαντικό έργο κριτικής σκέψης

.·Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος – υπάλληλος της Διοργανώτριας Αρχής με εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών του Δημοσίου και αντικειμένου σχετικού με αυτό του διαγωνισμού.

·Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών, της παρ. 3 του άρθρου 12, της με αρ. 26804/11 απόφασης του Υπουργού Υ.ΠΕ.ΚΑ. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του Υ.ΠΕ.ΚΑ. Για την διασφάλιση της λειτουργίας της

Κριτικής Επιτροπής θα κληρωθούν από το ΥΠΕΚΑ επιπλέον τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και τρία (3) επιλαχόντα προς αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους τακτικού ή αναπληρωματικού ορισμένου από τους καταλόγους του.

Η Κριτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής μετά την επιλογή των μελών της, η οποία επίσης σαφώς ορίζει και τον Γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ 4. της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1427Β ́/2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22186/04-05-2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΚΑ. (Φ.Ε.Κ. 1494Β ́/2012).


- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Δήμου Τρίποληςwww.tripolis.gr.
Οι ενδιαφερόμενοi θα μπορούν να παραλάβουν την Προκήρυξη με το φάκελο Διαγωνισμού διατηρώντας την ανωνυμία του και μέσω εκπροσώπου τους, σε έντυπη μορφή/ cd από την Τεχνική Επιτροπή Διενέργειας στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Λαγοπάτη και Αταλάντης (3ος όροφος, τηλ. 2713-610453 ή 2713-610441) Τρίπολη και εντός του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοκόλλου του Δήμου (09:00 πμ έως14:00 μμ).

Η προθεσμία παραλαβής της Αναλυτικής Προκήρυξης από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευσή της, δηλαδή από 01-09-2017 έωςκαι11-09-2017και ώρα 14:00 μμ.

Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζομένων εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί η Διοργανώτρια Αρχή, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας διαγωνιζομένων (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ( fax)και ηλεκτρονική δ/νση), προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή.

Η αίτηση εγγραφής στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωτική και υποβάλλεται από τονεκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, είτε (α) ηλεκτρονικά, είτε (β) με fax , είτε (γ) αυτοπροσώπως - γραπτώς. Η παραλαβή της προκήρυξης μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου και μέσω εταιρείας courier, την οποία ο ενδιαφερόμενος μέσω του εκπροσώπου του θα εξουσιοδοτεί γραπτά και ενυπόγραφα να παραλάβει αντ’ αυτού το υλικό της προκήρυξης.


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
9.1 Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων για τον Διαγωνισμό ορίζεται η 10 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ., δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της παραλαβής από τους ενδιαφερόμενους της Αναλυτικής

Προκήρυξης και του φακέλου του Διαγωνισμού.
9.2 Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης, Δημαρχείο Τρίπολης, Ταχ. Δ/νση: Αταλάντης και Λαγοπάτη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22 132, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00-14:00), και παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διενέργειας. Σε όσους καταθέτουν τις Προτάσεις τους απευθείας στον Δήμο Τρίπολης θα δίνεται από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής απόδειξη παραλαβής από το Δήμο που θα αναγράφει τα χαρακτηριστικό δεκαψήφιο αριθμό σήμανσης της Πρότασης και την ημερομηνία παραλαβής της.

9.3 Δεκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα με εξουσιοδότηση και ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής καμία Πρόταση δεν γίνεται δεκτή. Το εμπρόθεσμο της αποστολής αποδεικνύεται με τη σφραγίδα αποστολής του ταχυδρομείου ή την απόδειξη παραλαβής από τον Δήμο Τρίπολης.

9.4 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων δεν θα δοθεί εκτός της περίπτωσης της τυχόν μη τήρησης της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 10.2 ή σοβαρού κωλύματος μετά από Απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι του καταλόγου συμμετοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.

EURO 2024 - Highlights