Navigation

Η ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Η ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Το πλαίσιο μελέτης της κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης των Καλαβρύτων, παρουσίασε στο Δημοτικό  (16/6/17) Συμβούλιο ο Δημήτρης Σαρδελιάνος Συγκοινωνιολόγος – Γεωπληροφορικός. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ερωτήματα περί της μελέτης. 
Να σημειώσουμε οτι η μελέτη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο παλισιο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης των Καλαβρύτων και δεν αποτελεί οριστική απόφαση , αλλά πλαίσιο συζήτησης και διαβούλευσης.  
Η παρουσίαση όπως προβλήθηκε σήμερα έχει ως εξής:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Στόχοι και αντικείμενο
Η αποτύπωση και ανάλυση του κυκλοφοριακού περιβάλλοντος της πόλης των Καλαβρύτων, με τρόπο που θα επιτρέπει στο Δήμο να ελέγχει και να αξιολογεί εναλλακτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση επί μέρους θεμάτων που ανακύπτουν.
Η διατύπωση μακροπρόθεσμων κατευθύνσεων στρατηγικών επιλογών για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μετακινήσεων εντός του οικισμού
Η διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων εντός του οικισμού κατά την τυπική περίοδο του έτους, καθώς και εποχιακές – έκτακτες - ρυθμίσεις για τη χειμερινή περίοδο, κατά την διάρκεια της οποία προκύπτουν έντονα προβλήματα λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης.

Υφιστάμενη κατάσταση – Ιεράρχηση οδικού δικτύου
Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση
Η κατάσταση της σήμανσης του δικτύου αξιολογείται ως μη ικανοποιητική.
Η κατευθυντικότητα του δικτύου είναι εξαιρετικά χαμηλή,
η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης δεν ακολουθεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές
Η οριζόντια σήμανση των οδών, είναι εξαιρετικά ελλιπής.
Η βελτίωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο σύνολο του αστικού οδικού δικτύου πρέπει να θεωρηθεί ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας.
Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση
Περιοχή μελέτης – Μετρήσεων

Δυναμικό στάθμευσης επί της οδού
Το συνολικό δυναμικό νόμιμων θέσεων στάθμευσης στην κεντρική περιοχή μελέτης προέκυψε ίσο προς 362 θέσεις.

Στάθμευση
Ωριαίοι φόρτοι τυπικής καθημερινής τυπικής περιόδου
Το κυκλοφοριακό περιβάλλον της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται ως τυπικό αστικής περιοχής μικρού μεγέθους.
Δεδομένου ότι το δίκτυο είναι στην πλειοψηφία του διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας υπάρχουν περιθώρια οργάνωσής του σε ανώτερο βαθμό λειτουργίας με τον καθορισμό μονοδρομήσεων.
Οι διασταυρώσεις με τους φόρτους αιχμής λειτουργούν σε ικανοποιητικά και  τα περιθώρια χωρητικότητας για αυτήν την τάξη φόρτων είναι μεγάλα. Tο δίκτυο είναι σε θέση να ανταποκριθεί χωρίς σημαντικό πρόβλημα σε υψηλότερους φόρτους.
Ο έλεγχος προτεραιότητας και η σήμανση του δικτύου είναι κακή.
Η απουσία αποτελεσματικού ελέγχου, όσον αφορά την παρόδια στάθμευση στην κεντρική περιοχή, οδηγεί στην εμφάνιση τυποποιημένης παραβατικής συμπεριφοράς
Όσον αφορά την κυκλοφορία πεζών, το υφιστάμενο δίκτυο πεζοδρόμων είναι  περιορισμένο μόνο στην κεντρική περιοχή και παρόλο που δεν απουσιάζει η ειδική σήμανση για πεζούς και οι υποδομές για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες (ράμπες, οδεύσεις τυφλών, κλπ.) η γενικότερη λειτουργική εικόνα του δικτύου πεζοδρόμων είναι προσανατολισμένη στην προσέλκυση επισκεπτών για δραστηριότητες αναψυχής παρά στην εξυπηρέτηση της πεζής μετακίνησης.  Σε όλο το υπόλοιπο δίκτυο κύριο χαρακτηριστικό είναι τα στενά, κατειλημμένα ή και ανύπαρκτα πεζοδρόμια που καθιστούν δυσχερή την κίνηση των πεζών επ’ αυτών.
Δεν εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την τροφοδοσία των καταστημάτων.
Τα προβλήματα διοχέτευσης της κυκλοφορίας είναι σημειακά και όχι εκτεταμένα. Ο καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του κυκλοφοριακού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης είναι  α) η διέλευση της διερχόμενης κυκλοφορίας από το κέντρο της πόλης τις περιόδους τουριστικής αιχμής, β) η ανεξέλεγκτη στάση, στάθμευση και οι ελιγμοί βαρέων οχημάτων κυρίως λεωφορείων και γ) η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος της στάθμευσης.

Το πρώτο κρίσιμο ζήτημα για τη διαμόρφωση του κυκλοφοριακού περιβάλλοντος κατά την περίοδο αιχμής είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης για στάθμευση η οποία είναι πολύ υψηλή και σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία μπορεί σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους να παρουσιάζεται και τριπλασια από το διατιθέμενο δυναμικό. Η εξεύρεση χώρων εκτός οδού αποτελεί και εδώ κλειδί για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών.
Η εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για στάθμευση έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή παραβατικότητα (στάθμευση σε γωνίες, πεζοδρόμια κ.λ.π.) που επιφέρει υψηλές καθυστερήσεις αφού μειώνεται το ενεργό πλάτος των οδών.
Το πρόβλημα των καθυστερήσεων και την υποβάθμιση της λειτουργίας των κόμβων γίνεται ακόμη πιο οξυμένο από την κυκλοφορία υψηλού αριθμού (σε σχέση με την χωρητικότητα του δικτύου) Τουριστικών Λεωφορείων. Στις περιόδους αιχμής ο αριθμός αυτός προσεγγίζει και τα 20 Λεωφορεία την ώρα.

Οι κόμβοι που κυρίως επιβαρύνονται είναι
Αγ. Αλεξίου και 13ης Δεκεμβρίου. 
Αγ. Αλεξίου και Πόλκα.
Κρίσιμη επίσης είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και στάσης  των Τουριστικών Λεωφορείων. Παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της παράνομης στάσης κυρίως επί των οδών Αγ. Αλεξίου και Πόλκα. Το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο από την προσπάθεια υλοποίησης ελιγμών σε δρόμους που λόγω της γεωμετρίας τους που σε συνδυασμό με την παράνομη στάθμευση η πραγματοποίησή τους καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην κατακόρυφη αύξηση των καθυστερήσεων της δημιουργία ουρών μεγάλου μήκος

Εκ βάθρων ανανέωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης
Δεδομένης της κατάστασης της υφιστάμενης σήμανσης κρίνεται απολύτως απαραίτητη ο εκ νέου σχεδιασμός και τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες) και οριζόντιας (διαγραμμίσεις και διαβάσεις πεζών).
Κατασκευή πεζοδρομίων σε όλες τις οδούς στο προβλεπόμενο απ’ τις προδιαγραφές πλάτος και με χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης. Μεταφορά εμποδίων (π.χ. κολώνες δικτύων κοινής ωφέλειας, αστικός εξοπλισμός, κ.ά.), κατάλληλη τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (κύρια των κάδων απορριμμάτων), σήμανσης, οδοφωτισμού και φύτευσης. Ιδιαίτερη μέριμνα στην κατασκευή των ραμπών και των διαβάσεων πεζών.
Έλεγχος και καθορισμός της έκτασης που καταλαμβάνουν στα πεζοδρόμια τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων αναψυχής και τα προϊόντα των εμπορικών καταστημάτων καθώς και οι διαφημιστικές πινακίδες.
Απαγόρευση κατάληψης θέσεων στάθμευσης ή χώρου κυκλοφορίας οχημάτων από τραπεζοκαθίσματα, πληροφοριακές πινακίδες, και εμπορεύματα.
Μονοδρομήσεις
Ενότητα Α.
➤Παλαιών Πατρών Γερμανού: με κατεύθυνση από ΒοριοΔυτικά προς Νοτιαανατολικά από την συμβολή της με την οδό Πόλκα μέχρι την οδό Νταφαλιά.
➤Νταφαλιά: με κατεύθυνση Νοτιο Δυτικά προς Βορειοανατολικά από την οδό Π.Π. Γερμανού έως την Εθνικής Αντιστάσεως
Ενότητα Β.
➤13ης Δεκεμβρίου: με κατεύθυνση Βορειο Ανατολικά προς Νοτια Δυτικά από την συμβολή της με την Ευσ. Κυπουργού έως την Αγίου Αλεξίου.
➤Ελ. Βενιζέλου: με κατεύθυνση από Νοτιο Δυτικά προς Βοριο Ανατολικά από την συμβολή της με την Αγ. Αλεξίου έως την Ευσ. Κυπουργού.
➤Ευσ. Κυπουργού: με κατεύθυνση από Νότο προς Βορά από την Ελ. Βενιζέλου έως την 13η Δεκεμβρίου.

Κυκλοφοριακή υποβάθμιση τμημάτων - Πεζοδρομήσεις
Προτείνονται:
➤Λοχ. Καποτά: Το μεγαλύτερο τμήμα της (από Εθνικής Αντιστάσεως έως και Ευσ. Κηπουργού) έχει ήδη αναπλαστεί και χαρακτηριστεί ως οδός ήπιας κυκλοφορίας. Ο χαρακτηρισμός όμως αυτός στο τμήμα από Εθνικής Αντιστάσεως έως Αγ. Αλεξίου φαίνεται ότι εξυπηρετεί μόνο την τροφοδοσία των καταστημάτων και διευκολύνει την παράνομη στάθμευση μικρής διάρκειας με αποτέλεσμα η λειτουργικότητα της οδού να μην είναι ικανοποιητική όσον αφορά την κυκλοφορία των πεζών.
➤Προτείνεται η πεζοδρόμηση της οδού στο τμήμα της από την Εθνικής Αντιστάσεως έως και την Αγίου Αλεξίου.
➤Πρόσθετα προτείνεται ο χαρακτηρισμός του τμήματος από Π.Π. Γερμανού έως Εθνικής Αντιστάσεων ως οδός ήπιας κυκλοφορίας με ανάπλαση πεζοδρομίων και οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης.
Με την προτεινόμενη πεζοδρόμηση η κεντρική περιοχή των Καλαβρύτων αποκτά μία ολοκληρωμένη ενότητα κυκλοφορίας πεζών η οποία συνδέεται με τα δύο βασικά κέντρα υπηρεσιών και εμπορίου του οικισμού (μέσω της οδού Λοχ. Καποτά) με έναν αναβαθμισμένο και φιλικό προς τους πεζούς διάδρομο μετακινήσεων που βοηθά στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Διαχείριση ζήτησης για στάθμευση
1. Εξασφάλιση χώρων στάθμευσης εκτός οδού (ενοικίαση διαθέσιμων οικοπέδων, και διερεύνηση δυνατότητας πρόβλεψης για δέσμευση χρήσης χώρων στην περίμετρο
της κεντρικής περιοχής με αναθεώρηση του ΣΠ).
2. Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων παρά την οδό με διαγράμμιση, πρόβλεψη θέσεων φορτοεκφόρτωσης στους κεντρικούς δρόμους, δημιουργία ειδικών θέσεων στάθμευσης για τα δίκυκλα παρά την οδό, εφαρμογή ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων σε ώρες εκτός των διαστημάτων αιχμής και πρόβλεψη ειδικής θέσης
για τα οχήματα τροφοδοσίας – μία ανά Ο.Τ. -, ενίσχυση της αστυνόμευσης.
3. Οριοθέτηση θέσεων στάσης τουριστικών λεωφορείων και πλήρης απαγόρευσης στάθμευσης τους στην κεντρική περιοχή. Προτείνεται ως χώρος στάσης για επιβίβαση αποβίβαση επί της οδού Αγ. Αλεξίου μεταξύ των οδών 13ης Δεκεμβρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Επισημαίνεται ότι η οριοθέτηση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με την παράλληλη υλοποίηση των προτεινόμενων μονοδομήσεων. Διαφορετικά μπορεί να οξύνει να προβλήματα.

Εκ βάθρων ανανέωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης
1. Δεδομένης της κατάστασης της υφιστάμενης σήμανσης κρίνεται απολύτως απαραίτητη ο εκ νέου σχεδιασμός και τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες) και οριζόντιας (διαγραμμίσεις και διαβάσεις πεζών).

Προώθηση αρχών βιώσιμης κινητικότητας
1. Κατασκευή πεζοδρομίων σε όλες τις οδούς στο προβλεπόμενο απ’ τις προδιαγραφές πλάτος και με χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης. Μεταφορά εμποδίων (π.χ. κολώνες δικτύων κοινής ωφέλειας, αστικός εξοπλισμός, κ.ά.), κατάλληλη τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (κύρια των κάδων απορριμμάτων), σήμανσης, οδοφωτισμού και φύτευσης. Ιδιαίτερη μέριμνα στην κατασκευή των ραμπών και των διαβάσεων πεζών.

2. Έλεγχος και καθορισμός της έκτασης που καταλαμβάνουν στα πεζοδρόμια τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων αναψυχής και τα προϊόντα των εμπορικών
καταστημάτων καθώς και οι διαφημιστικές πινακίδες.

3. Απαγόρευση κατάληψης θέσεων στάθμευσης ή χώρου κυκλοφορίας οχημάτων από τραπεζοκαθίσματα, πληροφοριακές πινακίδες, και εμπορεύματα.


4.  Ενημέρωση των επισκεπτών και των κατοίκων για τα οφέλη των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας, ώστε η τοπική κοινωνία να αναθεωρήσει την άποψη και τη στάση της έναντι ήπιων μορφών μετακίνησης και να αποθαρρυνθεί η χρήση του επιβατικού οχήματος.


ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ NEWS

Σχολιάστε: