HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

27η Νοεμβρίου 1943 - Ο Wolfinger ανακοινώνει την μεγάλη Σφαγή των Καλαβρύτων

Πάτρα Πλ. Γεωργίου 01.12.1943 Το 11ο Τάγμα της 709 Jager Register πριν την αναχώρηση του για την Επιχείρηση Καλάβρυτα στο βάθρο ο Στρ...

Πάτρα Πλ. Γεωργίου 01.12.1943 Το 11ο Τάγμα της 709 Jager Register πριν την αναχώρηση του για την Επιχείρηση Καλάβρυτα στο βάθρο ο Στρατηγός Karl Von Le Suire και αριστερά του ο Wolfinger


Σάββατο 27η Νοεμβρίου 1943
Ο Wolfinger ανακοινώνει την μεγάλη Σφαγή

Σάββατο  27 Νοεμβρίου 1943 και ώρα 3η μ.μ., στο κινηματογράφο Πάνθεον της Πάτρας (φωτο), «ενώπιον πυκνοτάτου ακροατηρίου, το οποίον είχε κατακλείσει την ταράτσαν του Πανθέου» σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Πατραϊκού τύπου (Νεολόγος Πατρών κ.λπ.) εντεταλμένος αξιωματικός του Γερμανού Στρατιωτικού Διοικητού Πελοποννήσου (Bock), προέβη, κατ’ εντολήν αυτού, εις σοβαράς ανακοινώσεις (σε ακριβή μετάφορά):
Απασαι αι αρχαί της πόλεως, το δικαστικόν σώμα ως και οι διευθυνταί και προϊστάμενοι των δημοσίων, δημοτικών υπηρεσιών και των διαφόρων οργανισμών παρηκολούθησαν τις ανακοινώσεις.
Εν αρχή ο ομιλητής ετόνισεν, ότι ολόκληρος ο Γερμανικός λαός εμφορείται υπό ζωηρών αισθημάτων συμπαθείας και αγάπης έναντι των Ελλήνων. Θαυμάζουν την μακραίωνα ένδοξον ιστορίαν της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό των διαθέσεων αυτών είναι το γεγονός ότι οι Γερμανόπαιδες εις τα σχολεία και αργότερον εις τα Πανεπιστήμια εκμανθάνουν την αρχαίαν Ελληνικήν Ιστορίαν και την γλώσσαν, την οποίαν πλείσται Γερμανοί γνωρίζουν καλώς. ΄Οταν εις τον Γερμανικόν στρατόν, εσυνέχισεν ο ομιλητής, εδόθη η διαταγή να έλθει εις την Ελλάδα, ούτος είχεν υπ’ όψιν του, ότι δεν ήρχετο να κάμει πόλεμον, αλλά να ίδουν οι Γερμανοί στρατιώται την χώραν, την οποίαν ηγάπησαν και εθαύμασαν από των παιδικών των χρόνων. Απόδειξις του ότι τοιούτον χαρακτήρα είχεν η διαταγή προς τον Γερμανικόν στρατόν αποτελεί το γεγονός, ότι τον ηκολούθησαν πλείστοι αρχαιολόγοι και επιστήμονες, δια να μελετήσουν εκ του σύνεγγυς τους αρχαιλογικούς μας χώρους και να αναζητήσουν νέα ευρήματα του παρελθόντος από τα βάθη της Ελληνικής γης. Εκτός αυτού αναμφισβήτητον τεκμήριον αποτελεί, η διαταγή του Φύρερ, όπως αφεθούν αμέσως ελεύθεροι οι συλληφθέντες αιχμάλωτοι. Διότι ο αρχηγός του Ράϊχ είχε την πεποίθησιν, ότι λαός, όπισθεν του οποίου εκτείνεται ένα τόσο ένδοξον παρελθόν, δεν ήτο δυνατόν παρά να εκτιμήσει την σημασίαν της χειρονομίας. Προχωρών ο ομιλητής υπεγράμμισεν, ότι οι Γερμανοί δεν επιθυμούν την διαρκή κατοχήν της Ελλάδος, δεν έχουν βλέψεις επί των νήσων της, όπως άλλοι, και δεν σκέπτονται να παραμείνουν εις αυτήν περισσότερον απ’ όσον επιβάλλει η ανάγκη του πολέμου. Αν την κατέχουν σήμερον, είναι διότι η χώρα μας, ενώ είναι η μεγάλη ευνοούμενη της φύσεως και της ιστορίας, καταλαμβάνει μίαν πολύ επίκαιρον θέσιν από γεωγραφικής απόψεως.
Ούτω δε εις το προγεφύρωμα αυτό, θέλουν απλώς να σώσουν τον Ευρωπαϊκόν πολιτισμόν. Λόγω της επικαίρου θέσεώς της, η χώρα μας ήτο προορισμένη να μη παραμείνει μακράν του παρόντος πολέμου, του συγκλονίζοντος όλας τας ηπείρους. Διότι αν δεν κατείχετο υπό των Γερμανών, θα είχε καταληφθεί υπό των ΄Αγγλων. Εις μίαν δε τοιαύτην περίπτωσιν η δυστυχία της θα ήτο, είπε, συντριπτική. Και επί του σημείου αυτού περιέγραψε τα δεινά της Σικελίας και της Ν. Ιταλίας, οι κάτοικοι των οποίων ‒ετόνισε‒ σήμερον αντιμετωπίζουν αμείλικτον το φάσμα της πείνης, ενώ αντιθέτως ο Γερμανικός στρατός κατοχής λαμβάνει όλα τα αναγκαία προς συντήρησίν του από την Γερμανίαν. Περαιτέρω περιέγραψε την κρατούσαν εν Ρωσσία κατάστασιν και τας διαθέσεις αίτινες επικρατούν εκεί έναντι ολοκλήρου της Ευρώπης, εις την οποίαν οι ΄Αγγλοι, είπεν, ουσιαστικώς υποταγμένοι εις τας θελήσεις του μπολσεβικισμού, ως απεδείχθη και από την τελευταίαν τριμερή διάσκεψιν, δεν τολμούν να θέσουν πόδα, άνευ της συγκαταθέσεως της Μόσχας.
Οι Γερμανοί, αντιθέτως, υπείκοντες εις τα μεγάλα ιδανικά των, είναι διατεθειμένοι να ξεσχίσουν αυτήν την εγκληματικήν εβραϊκήν σκηνοθεσίαν της Ρωσίας. Περαίνων ο ομιλητής επεκαλέσθη την λογικήν του Ελληνικού πληθυσμού προς διατήρησιν των φιλικών σχέσεων μετά της Γερμανίας, συστήσας, όπως αποφεύγονται επιθέσεις κατά Γερμανών αξιωματικών και στρατιωτών όπως συνέβη πρόσφατα στην περιοχή των Καλαβρύτων. Ο ίδιος, ως είπεν, έχει την πεποίθησιν και τον ιερόν πόθον, ότι η Γερμανία θα κερδίσει τον πόλεμον. ΄Οπως πιστεύει δε εις την νίκην αυτήν, έτσι πιστεύει και εις την επικράτησιν της λογικής εις τον λαόν. Διότι, πράγματι, θα ήτο ακατανόητον και εκπληκτικόν, ότι οι αληθείς ΄Ελληνες θα εγίνοντο όργανα των μπολσεβίκων, καθ’ ην στιγμήν οι Γερμανοί προσπαθούν να εύρουν τρόπον να περιορίσουν την δυστυχίαν μας και να ανασύρουν την χώραν από την κατάπτωσιν. Ποιος έχει συμφέρον όταν δι’ ένα Γερμανόν στρατιώτην φονεύονται εκατοντάδες Ελλήνων;
Οι λογικοί, βέβαια, απέχουν τοιούτων πραγμάτων και μόνοι υπεύθυνοι είναι οι κομμουνισταί. Ημείς εγνωρίσαμεν την Ρωσσίαν και δι’ αυτό εμισήσαμεν τον κομμουνισμόν. Εάν εις την πρέπουσαν στάσιν των Γερμανών στρατιωτών, οι ΄Ελληνες απαντήσουν δια δολοφονιών, τότε δυνάμεθα να είπωμεν ότι ούτοι μας εκήρυξαν τον πόλεμον. ΄Ελληνες! ΄Εχετε να εκλέξητε: Ημείς οι Γερμανοί δεν θ’ ανεχθώμεν τοιαύτην κατάστασιν. Δεν θέλομεν να σας εκφοβίσωμεν. Απλώς θέλομεν τα λόγια μας να γίνουν ενσυνειδήτως αντιληπτά από σας. Ο Γερμανός Στρατιωτικός Διοικητής Πελοποννήσου με απεφόρτισε να σας διαβιβάσω αυτά τα λόγια, διότι αι τόσαι ασχολίαι του δεν του δίδουν τον αναγκαίον χρόνον. Σκεφθείτε που πηγαίνετε και θ’ αντιληφθείτε, ότι δεν είναι γεγονός άσχετον προς υμάς ότι, διαπράττεται από τον κομμουνισμόν. Η ώρα επέστη. Εκλέξατε. Χρόνος δεν δύναται να δοθεί. Πρέπει λοιπόν, ετόνισεν εν κατακλείδι, ο κάθε ΄Ελλην να παύσει αδιαφορών δι’ ό,τι δεν τον ενδιαφέρει προσωπικώς.
Πρέπει να παύσει να αποσύρεται εις την γωνίαν του. Η διατήρησις της ησυχίας, της ασφαλείας, της τάξεως, των αγαθών σχέσεων μετά της Γερμανίας, είναι υπόθεσις γενικού ενδιαφέροντος. Διότι η τύχη κάθε λαού αποβαίνει εις το τέλος και τύχη των ατόμων». (...)

Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 1943 παρόμοια συγκέντρωση έγινε και στο Αίγιο, στον κινηματογράφο Ανάπλασις και ώρα 3η μ.μ. στην οποία συμμετείχα και μετέφραζα την σχετική ομιλία-προειδοποίηση του Ταγματάρχη Μποκ προς τους κατοίκους του Αιγίου με την βοήθεια και του ΄Ελληνα μεταφραστή του Φρουραρχείου Αιγίου Γιάννη Λαμπρόπουλου.: «Την ομιλίαν παρηκολούθησαν με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτην κ. Θεόκλητον, όλαι αι αρχαί της πόλεως, ο κ. Δήμαρχος, ο Διευθυντής Αστυνομίας, όλος ο ιατρικός, εκπαιδευτικός και λοιπός επιστημονικός κόσμος, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, οι διευθυνταί και προϊστάμενοι των δημοσίων, δημοτικών, Τραπεζικών υπηρεσιών και των λοιπών οργανώσεων της πόλεως. Ο ομιλητής (...) κατ’ αρχήν εξέφρασε την ικανοποίησίν του διότι οι Αιγιαλείς ακούσαντες την πρόσκλησιν του Στρατιωτικού Διοικητού Αιγίου, προσήλθον τόσον αθρόως εις την ομιλίαν. Κατόπιν ετόνισεν ότι ο Γερμανός Στρατιωτικός Διοικητής Πελοποννήσου εκτιμών τον Ελληνικόν πολιτισμόν ηθέλησε να εκφράσει μερικάς του σκέψεις δια τους ΄Ελληνας, τας οποίας ο εντεταλμένος ήλθε ν’ ανακοινώσει. Ούτος ετόνισεν εν αρχή την συμπάθειαν που τρέφουν οι Γερμανοί προς την Ελλάδα και ανέφερε διάφορα περιστατικά προς απόδειξιν τούτου. Μεθ’ ο προσέθηκεν: Υπήρχε μία Δύναμις η οποία είχε κατακτητικάς βλέψεις επί της Ελλάδος, της Αλβανίας, της Δαλματίας και της Αδριατικής.
Οι Γερμανοί όμως δεν έχουν υπ’ όψιν τους να παραμείνουν εις την Ελλάδα περισσότερον αφ’ ότι απαιτεί ο πόλεμος, τον οποίον διεξάγουν όχι μόνον δια την Γερμανίαν, αλλά δι’ ολόκληρον την Ευρώπην. Αυτόν δεν πρέπει να φανεί καθόλου παράξενον, διότι και οι αρχαίοι ΄Ελληνες το ίδιο έπραξαν αναχαιτίζοντες τότε τας Ασιατικάς ορδάς, αι οποίαι κατήρχοντο εις την Ευρώπην. Η Ευρώπη σήμερον απειλείται από δύο εχθρούς: από την ιμπεριαλιστικήν Αγγλίαν και την κομμουνιστικήν πανώλην. Μερικοί ίσως να λέτε ότι ο κομμουνισμός δεν είναι τίποτε. ΄Οσοι όμως επεσκέφθησαν την Ρωσσίαν και εγνώρισαν τον κομμουνισμόν θα πουν σ’ αυτούς ότι: Εάν θέλετε να παραδώσετε την ωραίαν χώραν σας εις τον κομμουνισμόν, είναι σαν να θέλετε ν’ ανταλλάξετε τον Παράδεισον με την Κόλασιν. Μην πιστεύετε σ’ αυτούς που έρχονται να διπλώσουν τον λαό πότε μ’ εθνικά και πότε με διεθνή συνθήματα.
΄Ολα αυτά έχουν δολίους σκοπούς και δεν επιζητούν παρά μόνον πως θα σας παραπλανήσουν. Εν συνεχεία ο ομιλητής εξήρε την προσπάθειαν των Γερμανών δια την ανακούφισιν των Ελλήνων και την συγκράτησιν της χώρας μας από την κατάπτωσιν. Ιδιαιτέρως ετόνισεν ότι ενώ οι Γερμανοί δείχνουν τας καλλιτέρας και τας απαθωτέρας διαθέσεις έναντι των Ελλήνων, μερικοί εξ αυτών εκδηλώνονται με ανάνδρους δολοφονικάς διαθέσεις έναντι των Γερμανών όπως συνέβη στην περιοχή των Καλαβρύτων στρατιωτών κατά τρόπον που θα έπρεπε να σκεφθεί κανείς ότι οι ΄Ελληνες εκήρυξαν τον πόλεμον κατά της Γερμανίας. Είναι επιθυμητός λοιπόν, ένας νέος πόλεμος δια την Ελλάδα; Θέλουν οι ΄Ελληνες να ξαναδοκιμάσουν τα δεινά ενός νέου πολέμου;
Ο ανώτατος Γερμανός Στρατιωτικός Διοικητής έχει ακλόνητον πεποίθησιν ότι δεν τον θέλουν. Ας σκεφθούν λοιπόν όλοι οι ΄Ελληνες ότι δεν έχουν κανένα λόγον να δολοφονούν τους Γερμανούς στρατιώτας. Οι καλοί και τίμιοι ΄Ελληνες είναι οι περισσότεροι. Ας φροντίσουν λοιπόν αυτοί να εξολοθρεύσουν την κομμουνιστικήν πανώλην, η οποία θα οδηγήσει την χώραν τους εις την πανωλεθρίαν. Περαίνων την ομιλίαν του ο ομιλητής είπεν: ΄Ελληνες! Σκεφθείτε το καλό σας, το συμφέρον σας, το συμφέρον της πατρίδας σας. Κατανοήσατε ότι οι Γερμανοί δεν ζητούν παρά μόνον την αμοιβαίαν εκτίμησιν, την κατανόησιν και τον σεβασμόν. Μ’ αυτό θ’ αποδειχθεί και τάχιν ότι η Ελλάς και η Γερμανία ηγωνίσθησαν δια τα υψηλότερα ιδανικά μίας ελευθέρας Ευρώπης». (...)


Στην Επιχείρηση Καλάβρυτα (UNTERNEHMEN KALAWRYTA) συμμετείχαν οι κατωτέρω Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της Βέρμαχτ:
Α. Αξιωματικοί της Βέρμαχτ (Offiziere)
Von Le Suire, Barth, Schroeder, Brendel, Weber, Wanlhoff, Bauer, Gotsch, Leikam, Blasig, Kufeke, Frank, Akamphuber, Janisch, Oelkers, Seydewitz, Hasch, Liebhart, Dr. Wigger, Dr. Benker, Koriath, Franken, Dipl. Ing. Plaschke, Hassmann, Weiss, Dr. v. Scheure, Czermak, Lange, Weckebach, Henke, Krammer, Fellinger, Heymann, Olze, Hans Ebersberger, Woelfinger Julius, Seydlitz Fr., Wisheu Hans, Hufner August, Garhofer Franz, Hofmann Franz, Pichler Hans, Thumfart Franz, Jakobs Fritz, Benkner Hans, Kammer Karl, Buderatz Jos., Hermann Egon, Gruber Theodor, Hlas Hans, Gruber Ignaz, Trautner Walter, Samans Otto, Togel Robert, Widmann Georg, Marent Hans, Kamnitz Hermann, Salten Ernst, Jocher Karl, Modrow Dieter, Vaih Otto, Poliak Alfred, Kutterer Fritz, Tichy Rudolf, Schondab Hans, Tischler Josef, Haselmaier Franz, Kraupatz Karl, Ruthner Walter, Elshuber Stefan, Nagel Karl, Klinger Philip, Zimmermann Paul.
Β. Υπαξιωματικοί (Oberosterreich)
Hasch Karl, Ruckle Ernst, Winder Karl, Wuhrer Alois, Raad Dominik, Weibrunner Franz, Hofmann Franz, Pichler Hans, Kammer Karl, Hlas Hans, Gruber Ignas, Trautner Walter, Tichy Rudolf, Schondab Hans, Haselmaier Franz, Ruthner Walter, Elshuber Stefan, Gruber Friedrich, Heini Alois, Wewerka Fritz, Wieser Franz, Pesendorfer Gottlieb, Wieser Franz, Hans Hofer, Molden Fritz, Kurt Manhart, Helmut Lenhof, Jakob Jakobitsch, Wienerroither Karl, Stadler Max, Fuchs Georg, Johann Haghofer, Haider Johann, Haidinger Karl, Hlas Josef, Kilian Ferdinand, Krippl Karl, Matzelli Julius, Pichler Hans, Purgstein Karl, Rossner Fritz, Steidl Josef, Strasser, Taunter Walter, Zeppezzauer Josef, Ziegler Alfred, Baumgartner Josef, Dornitzhummer Josef, Ortner Johann, Rothmayr Michael, Wastel Ludwig, Zulehner Johann, Burgholzer Felix, Potscher Konrand, Grabner Ferdinand, Pirklbauer Franz, Ratzenbock Aegid, Binder Johann, Holzer Josef, Linkeseder Ignaz, Bauer Johann, Drexler Leo, Kiiechbaum Johann, Oberroder Josef, Puhringer Alois, Bolitschek Josef, Piper Karl, Doppler Friedrich, Varas Johann, Prillinger Josef, Lindinger Mathias, Bos Helmut, Moser Hans, Mayrhofer Franz, Huber-Hormandinger, Tichy Rudolf, Hlawaty Wilhelm, Bammer Anton, Franzmayer Peter, Gruber Friedrich, Heinz Josef, Hillinger Josef, Keiblinger Johann, Hans Schlosser, Steinhausier Franz, Wimmer Franz, Scofmann Hans, Hans Schlosser, Ratzenbock Philip, Riedl Hans, Rathwallner Ferd., Briganser Johann, Huber Franz, Huber Johann, Mitter Josef, Schatzberger Johann, Schmiedbauer Franz, Schrattberger Ant., Weber Gustav, Weibheitinger Al., Schondab Johann.


ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.

EURO 2024 - Highlights