BREAKING NEWS
latest

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Οι τελικές ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες - Κατατέθηκαν στην Βουλή

Κατατέθηκε προς συζήτηση στη διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της βουλής το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι βασικές ρυθμίσεις αφορούν στην απλοποίηση και προώθηση διαδικασίας αιτήσεων εξαγοράς ή και χρήσης εκχερσωμένων εκτάσεων, οι οποίες θα αναστέλλουν την κύρωση του δασικού χάρτη μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από τα δασαρχεία.
Επίσης προβλέπεται η μείωση του κόστους εξαγοράς ή και της χρήσης της έκτασης με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των δόσεων.
Αναλυτικά στις ρυθμίσεις τους υπουργείου προβλέπονται:
➤Για τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση πριν από το 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα η εξαγορά τους έναντι τιμήματος που ορίζεται στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας όπου δεν έχει καθοριστεί αντικειμενική από 1/3 που είναι σήμερα. Οι καλλιεργητές μπορούν να καταβάλουν το τίμημα έως και σε εκατό μηνιαίες δόσεις ύψους τριάντα ευρώ κατ' ελάχιστον (από τέσσερις εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις σήμερα). Οσοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εξαγοράς μπορούν να ζητήσουν την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης επέμβασης καταβάλλοντας μόνο αντάλλαγμα χρήσης. Οι καλλιεργητές μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης ή εξαγοράς υποχρεούνται εντός ενός έτους να υποβάλουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος.
Σε ό,τι αφορά στις εκχερσωμένες εκτάσεις για γεωργική εκμετάλλευση της περιόδου από το 1975 έως και τις 7 Μαρτίου 2007 χωρίς τη σχετική άδεια της δασικής υπηρεσίας οι κάτοχοι-καλλιεργητές υποχρεούνται στην καταβολή εκτός του προβλεπόμενου χρηματικού ανταλλάγματος και αντισταθμιστικής δαπάνης προκειμένου να υλοποιηθεί δάσωση ή αναδάσωση. Το οριζόμενο συνολικό τίμημα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ κατ' ελάχιστον. Μετά την εξόφλησή του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης γης. Για τη μεταβίβαση της χρήσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και για την εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο καταβάλλονται μόνο τα πάγια τέλη ύψους 9 ευρώ. Για τις εκχερσωμένες εκτάσεις αυτής της περιόδου, για τις οποίες αποδεικνύεται ότι είναι ενταγμένες στον ΟΣΔΕ, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής οικονομοτεχνικής μελέτης αλλά αρκεί σχετική γνωμοδότηση από τη δασική υπηρεσία. Επίσης αντί της έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού αρκεί η διαπίστωση από τη δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν από την εκχέρσωση, προκειμένου να υπολογιστεί το αντάλλαγμα χρήσης.
Η δυνατότητα όσων έχουν πραγματοποιήσει επεμβάσεις σε δάση σε εκτάσεις έως και 4 στρέμματα να μην προβούν οι ίδιοι στη δάσωση ή την αναδάσωση έκτασης ίδιου εμβαδού αλλά πλην της καταβολής ανταλλάγματος χρήσης να μπορούν να καταβάλουν τίμημα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Δασική Υπηρεσία για να προβεί στην αναδάσωση. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης περιοχής για δάσωση ή αναδάσωση δίδεται η δυνατότητα στον δικαιούχο της επέμβασης να προβαίνει εναλλακτικά σε εργασίες βελτίωσης ή και προστασίας εκτάσεων υποδεικνυόμενων από τη Δασική Υπηρεσία. 

Παρατείνεται η προθεσμία για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Τη δυνατότητα τακτοποίησης γεωργικών ή δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων σε εκχερσωμένες εκτάσεις παρέχει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Επιτρέπεται μάλιστα εντός των εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και διατίθενται αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια η ύπαρξη κατασκευών, όπως οι δεξαμενές νερού, οι γεωτρήσεις, οι μετρητές ΔΕΗ και τα υπόστεγα.
Σε ό,τι αφορά τις «οικιστικές πυκνώσεις», προβλέπεται η εξαίρεσή τους έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων από τη θεώρηση και κύρωση δασικών χαρτών εφόσον αυτές έχουν υποδειχθεί από τους οικείους δήμους. Πρόκειται ουσιαστικά για παράταση της προθεσμίας, ενώ απαλλάσσονται από τη διαδικασία των αντιρρήσεων πολίτες των οποίων η κατοικία έπρεπε να εξαιρεθεί από την ανάρτηση. Επίσης ορίζεται ότι τα τέλη αντιρρήσεων που έχουν ήδη πληρωθεί γι' αυτές τις περιπτώσεις θα επιστρέφονται.
Παράλληλα, με το ίδιο σχέδιο νόμου ορίζεται ότι στις επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις εντός δασικών, δημόσιων χορτολιβαδικών και οριζόμενων βραχωδών εκτάσεων συγκαταλέγονται στο εξής και οι χερσαίες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας με τις συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τους. Επιπλέον αίρεται η απαγόρευση εγκατάστασης των επιτρεπόμενων μονάδων σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός ή πέριξ τουριστικών περιοχών, λουτροπόλεων ή αρχαιολογικών χώρων.
Επίσης επιτρέπεται στο εξής η εγκατάσταση αστεροσκοπείων σε δασικές εκτάσεις και των απαραίτητων έργων (οδοποιίας κ.λπ.). Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου θα πρέπει να εκδώσουν τις σχετικές άδειες σε διάστημα τριών ετών.
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης συμβασιούχων δασολόγων από την εταιρεία του Κτηματολογίου για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Δασών.

Ακύρωση και αναστολή των δασικών χαρτών, ζητά, από το Συμβούλιο Επικρατείας, ο Δήμος Καλαβρύτων.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς, σε εκτέλεση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέθεσε, σήμερα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τις θέσεις – απόψεις του Δήμου Καλαβρύτων και τα στοιχεία που τις αποδεικνύουν, προκειμένου να υποστηριχθούν, η αίτηση ακυρώσεως και η αίτηση αναστολής, που έχει, ασκήσει ο Δήμος Καλαβρύτων, με τις οποίες ζητά την αναστολή και την ακύρωση, όλων των διοικητικών πράξεων που αφορούν στην πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαβρύτων.
Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, με την υπ’ αριθμ. 56/24-2-2017, απόφασή του, αποφάσισε την άσκηση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής, κατά των πράξεων ανάρτησης των δασικών χαρτών στην Περιφέρεια του Δήμου Καλαβρύτων και ανέθεσε τη σύνταξη και κατάθεσή τους, στην Αντιδήμαρχο Παΐων και Δικηγόρο κ. Στέλλα Πανουτσακοπούλου.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, αμέσως μετά την κατάθεση των θέσεων του Δήμου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας δήλωσε: “Οι δασικοί χάρτες και το δασολόγιο είναι επιτακτική ανάγκη να συνταχθούν, γιατί συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Χώρας και του Δήμου μας. Η σύνταξή τους όμως, δεν πρέπει και δεν μπορεί, να γίνει βεβιασμένα και να περιέχει σωρεία λαθών, ανακριβειών και παραλείψεων, οι οποίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους δημότες και κατοίκους μας και ιδίως στους γεωργούς και κτηνοτρόφους μας. Ο Δήμος Καλαβρύτων ανέλαβε την πρωτοβουλία, την ευθύνη και το κόστος, να προσβάλλει και να ζητήσει από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας μας, την αναστολή και την ακύρωση των διοικητικών πράξεων ανάρτησης των δασικών χαρτών.
Αυτό το πράξαμε, γιατί, έμπρακτα και όχι με λόγια και ανέξοδες κινήσεις εντυπωσιασμού, στηρίζουμε τους δημότες μας και ιδίως τους γεωργούς και κτηνοτρόφους των πόλεων και χωριών μας, που έχουν τα σοβαρότερα προβλήματα, από τους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
Αγωνιζόμαστε, θεσμικά, μεθοδικά και οργανωμένα, για την ευδοκίμηση των παραπάνω αιτήσεων μας.
Σε κάθε περίπτωση και επειδή, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως έχουμε ενημερώσει κατ΄ επανάληψη, οι δημότες και οι κάτοικοί μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, από τους αναρτημένους, δασικούς χάρτες, πρέπει να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους, κατ’ αυτών, μέχρι την 10η Μαΐου 2017.

« PREV
NEXT »