BREAKING NEWS
latest

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Πλησιάζει η μέρα (27 Ιανουαρίου 2017) θέμα που ανέδειξε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS,  πριν λίγες μέρες (διαβάστε εδω), θα αναρτηθούν οι Δασικοί Χάρτες για την περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων και τις υπόλοιπες περιοχές της Αχαΐας σε ειδική δικτυακή περιοχή όπου θα αναρτηθεί.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για να χαρακτηριστεί μία έκταση ως Δασική θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως δάσος τουλάχιστον σε μία από τις δύο περιόδους που εξετάζονται κατά τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών ή να έχει χαρακτηρισθεί με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως «Δασική» ή τέλος να έχει κηρυχτεί  ως αναδασωτέα, με απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας της περιοχής.
Το πρόβλημα είναι διττό. Πρώτον το οικονομικό και δεύτερον και πολύ πιο σημαντικό το τεχνικό θέμα και ο παράλογα μικρός χρόνος που προβλέπουν για τις ενστάσεις. Αποτέλεσμα -αν δεν γίνουν άμεσα ενεργειες- να χαθούν πολλές περιουσίες κυρίως ορεινών περιοχών όπως τα Καλάβρυτα.

Ενστάσεις
Η υποβολή των αντιρρήσεων ξεκινά 15 ημέρες από την ανάρτηση του δασικού χάρτη και διαρκεί για δύο μήνες, με την πρόβλεψη των 20 επιπλέον ημερών για τους μόνιμα κατοικούντες στο εξωτερικό.
Σε τυχόν αντίρρηση ως προς τον χαρακτηρισμό της έκτασης, ο ενδιαφερόμενος θα σημάνει το επίμαχο τμήμα της και θα υποβάλλει την αντίρρησή του καταβάλλοντας το τέλος που αντιστοιχεί στο εμβαδόν του επίμαχου τμήματος. Τα τέλη που έχουν προσδιοριστεί είναι, μέχρι 1 στρέμμα 45 ευρώ, μέχρι 5 στρέμματα 135 ευρώ, μέχρι 20 στρέμματα 450 ευρώ, μέχρι 100 στρέμματα 900 ευρώ, μέχρι 300 στρέμματα 1.800 ευρώ και από 301 στρέμματα και πάνω 3.600 ευρώ. Η καταβολή του τέλους γίνεται κι αυτή ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή.
Με το τέλος της διαδικασίας υποβολής των αντιρρήσεων, αυτές θα εξεταστούν από δύο επιτροπές -που έχει προταθεί να συγκροτηθούν ανά νομό- στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πλέον κάθε έγγραφο στοιχείο που διαθέτουν, προκειμένου αυτές να αποφασίσουν.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης
Με κοινή απόφαση των αναπλ. υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθορίζεται το ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.
Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού / χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου / πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση, πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.
Σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα πέντε (45) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ.
στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν καταβάλλεται ειδικό τέλος
Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:
α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.
γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.
δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
Τρόπος πληρωμής
Το ειδικό τέλος άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, κατατίθεται σε λογαριασμό της ΕΚΧΑ Α.Ε., που δημιουργείται και τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας είτε με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο και τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω τέλους εγγράφονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας στον κωδικό 53.20 και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών.
Επιστροφή του ειδικού τέλους
Σε περίπτωση ανάκλησης αντιρρήσεων, ο Υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και εντός 3 μηνών το αργότερο από αυτή, εκδίδει απόφαση για την επιστροφή των καταβληθέντων σχετικών τελών, στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση ανάκλησης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
Ο Υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη αποστέλλει την ως άνω απόφαση στην ΕΚΧΑ Α.Ε., συνοδευόμενη από κατάλογο των δικαιούμενων επιστροφής τέλους, στον οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των αιτούντων, το ποσό προς επιστροφή και το ΙΒΑΝ λογαριασμού τους που έχουν δηλώσει για την επιστροφή.« PREV
NEXT »