• ΔΕΗ: 79 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

  Reporter: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ NEWS
  Published: Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017
  A- A+
  Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν:

  10 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  23 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
  2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  13 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  1ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ)
  5 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ
  1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ)
  1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ)
  19 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ.222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής ή κας ΚΑΛΑΘΑ Αγγελικής ή κου ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).

  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  Ανακοίνωση ΣΟΧ 7/2016 για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
  Έντυπο Αίτησης
  Παράρτημα
  Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων  μέχρι 09-01-2017
  Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Α. Καλαθά – Π. Ηλιόπουλος  τηλ. επικ. 2791025045 εσωτερικό 33020

  Κατηγορίες:

  ΕΡΓΑΣΙΑ news
 • No Comment to " ΔΕΗ: 79 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης "