BREAKING NEWS
latest

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του Κόμβου Καλαβρύτων

Για την κατεδάφιση με χρήση μηχανικών μέσων της Άνω Διάβασης ΑΔ-268 η οποία βρίσκεται περί τη Χ.Θ. 154+150 της Ν.Ε.Ο. και προκειμένου να εξασφαλισθούν ο απαιτούμενος χώρος για την μέγιστη δυνατή ασφαλή κατεδάφιση της Άνω Διάβασης και η μέγιστη δυνατή ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων επί τη Ν.Ε.Ο., απαιτούνται ολιγόωρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ολικό αποκλεισμό αμφοτέρων των κατευθύνσεων κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. από τον Α/Κ Ακράτας (Χ.Θ. 148+800 της Ν.Ε.Ο. ) έως τον Α/Κ Καλαβρύτων (Χ.Θ. 159+000 της Ν.Ε.Ο.) και την ολική εκτροπή αυτών στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διαχείριση κυκλοφορίας
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκεκριμένη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό του έργου κυκλοφοριακή μελέτη, με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων (ΦΕΚ 946/09.07.2003) και με τα όσα αναφέρονται ακολούθως:

1. Μεταξύ του Α/Κ Ακράτας (Χ.Θ. 148+800 της Ν.Ε.Ο.) και του Α/Κ Καλαβρύτων (Χ.Θ. 159+000 της Ν.Ε.Ο. ) θα γίνει ολιγόωρος ολικός αποκλεισμός αμφοτέρων των κατευθύνσεων κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. και ολική εκτροπή αυτών στην Π.Ε.Ο.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι η πλήρως αμφίδρομη λειτουργία της Π.Ε.Ο. σε όλο το τμήμα αυτής επί του οποίου προβλέπεται η εκτροπή της κυκλοφορίας από την Ν.Ε.Ο., δηλαδή σε όλο το τμήμα της Π.Ε.Ο. μεταξύ του Α/Κ Ακράτας και του Α/Κ Καλαβρύτων. Για το σκοπό αυτό, θα γίνει άρση των δύο φωτεινών σηματοδοτών οι οποίοι λειτουργούν επί της Π.Ε.Ο. στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικών ο ένας με την κατασκευή έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ο άλλος με την κατασκευή της Σ.Γ.Υ.Τ., τμήμα «Κιάτο- Ροδοδάφνη» για λογαριασμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

3. Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 θα γίνει η έναρξη του παραπάνω ολικού αποκλεισμού της Ν.Ε.Ο. και της ταυτόχρονης ολικής εκτροπής της κυκλοφορίας προς την Π.Ε.Ο. Με την ολοκλήρωση της εκκένωσης της Ν.Ε.Ο. θα ξεκινήσει, υπό της προς κατεδάφιση Άνω Διάβασης ΑΔ-268, η κατασκευή του επιχώματος προστασίας, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα εκκινήσουν οι καθαυτές εργασίες κατεδάφισης της Άνω Διάβασης.

4. Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 06:00 αναμένεται η απόδοση της Ν.Ε.Ο. σε πλήρη λειτουργία, μετά τον πλήρη καθαρισμό της από τα προϊόντα κατεδάφισης της γέφυρας και τα υλικά του επιχώματος προστασίας.

5. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι προαναφερθέντες χρόνοι είναι εκτιμούμενοι, ενώ οι πραγματικοί χρόνοι δύναται να παραταθούν σύμφωνα με την εξέλιξη της επιχείρησης κατεδάφισης.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών της κατεδάφισης κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ως εναλλακτικό διάστημα ορίζεται αυτό από την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 έως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 06:00.

Γ. Ενέργειες εμπλεκομένων
1. Σε ότι αφορά το Τ.Τ Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας, να τοποθετήσει τροχονόμους (σταθερούς και εποχούμενους) στα εξής σημεία:
α. Α/Κ Ακράτας: επί του καταστρώματος της Ν.Ε.Ο. στη συμβολή αυτού με τον κλάδο εξόδου του Α/Κ από Ν.Ε.Ο. (Αθήνα) προς Ακράτα.
β. Α/Κ Ακράτας: στη συμβολή της κάθετης οδού του Α/Κ με την Π.Ε.Ο.
γ. Π.Ε.Ο.: στην περιοχή του φωτεινού σηματοδότη ο οποίος ρυθμίζει την κυκλοφορία μεταξύ 
δ. Α/Κ Καλαβρύτων: επί του καταστρώματος της Ν.Ε.Ο. στη συμβολή αυτού με τον κλάδο εξόδου από Ν.Ε.Ο. (Πάτρα) προς Καλάβρυτα.
2. Με ευθύνη της αρμόδιας τοπικής Διεύθυνσης Κατασκευών (AW3, εταιρεία J&P-Avax,μέλος της Κοινοπραξίας Άπιον Κλέος) θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:
· Στην περιοχή του χώρου της κατεδάφισης θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας μορφής NJ από σκυρόδεμα, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση οχημάτων, πεζών και γενικά μη εχόντων εργασία.
· Σε αμφότερους τους Σ.Ε.Α. Ακράτας θα αποκλειστεί η πρόσβαση από το τοπικό οδικό δίκτυο, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση οχημάτων προς την Ν.Ε.Ο.
3. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ακόλουθες περιοχές της ρύθμισης:
· Α/Κ Ακράτας: αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του Α/Κ από Ακράτα προς Ν.Ε.Ο. (Πάτρα).
· Α/Κ Ακράτας: αποκλεισμός της περιοχής συμβολής της Ν.Ε.Ο. με τον κλάδο εισόδου του Α/Κ από Ακράτα προς Ν.Ε.Ο. (Αθήνα) προς αποτροπή παράνομης αντίθετης κίνησης οχημάτων επί της Ν.Ε.Ο. προς Πάτρα.
· Α/Κ Καλαβρύτων: αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του Α/Κ από Ν.Ε.Ο. (Αθήνα) προς Καλάβρυτα-Διακοπτό προς αποτροπή παράνομης αντίθετης κίνησης οχημάτων επί της Ν.Ε.Ο. προς Αθήνα.
· Α/Κ Καλαβρύτων: αποκλεισμός της περιοχής συμβολής της Ν.Ε.Ο. με τον κλάδο εισόδου του Α/Κ από Καλάβρυτα-Διακοπτό προς Ν.Ε.Ο. (Πάτρα) προς αποτροπή παράνομης αντίθετης κίνησης οχημάτων επί της Ν.Ε.Ο. προς Αθήνα.
· Α/Κ Καλαβρύτων: αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του Α/Κ από Καλάβρυτα-Διακοπτό προς Ν.Ε.Ο. (Αθήνα).
· Α/Κ Καλαβρύτων: καθοδήγηση της κυκλοφορίας από την Π.Ε.Ο. προς την Ν.Ε.Ο. (Πάτρα).

Επιπλέον με μέριμνα της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο , καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με πρόσφορο μέσο (διαδικτυακός τόπος Παραχωρησιούχου , ενημέρωση από τους εισπράκτορες των διοδίων . πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων κλπ) ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας . Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας ,τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ. ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του δύναται να προτείνει τροποποίηση εφαρμογής διαφόρων εργασιών, ανάλογα με τις κρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες ή τον επικείμενο κυκλοφοριακό φόρτο.

« PREV
NEXT »