Navigation

ΑΧΑΪΑ: Θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Με ανακοίνωση - πρόσκληση το Υπουργείο Υγείας καλεί σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των οποίων η θητεία λήγει μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, με την επισήμανση ότι η έναρξη της θητείας των νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας των ήδη υπηρετούντων στις θέσεις αυτές.
Μεταξύ των Νοσοκομείων είναι και το Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ. (Αιγίου) ποθ ανήκει και το Νοσοκομείο Καλαβρύτων.
Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου
α.) 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:
1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Αναπληρωτής Διοικητής
2. Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Αναπληρωτής Διοικητής
3. Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αναπληρωτής Διοικητής
β.) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου:
1. Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», Διοικητής
γ.) 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:
1. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ του Γ.Ν. Ημαθίας, Αναπληρωτής Διοικητής
2. Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ, Διοικητής
δ.) 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης:
1. Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής Διοικητής
ε.) 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος:
1. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Αναπληρωτής Διοικητής
στ.) 6 η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος
1. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» του Γ.Ν.
Αιτωλοακαρνανίας, Αναπληρωτής Διοικητής
2. Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», Αναπληρωτής Διοικητής
3. Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, Διοικητής

Επίσης, προσκαλούμε σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των κάτωθι Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των οποίων η θητεία λήγει μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, με την επισήμανση ότι η έναρξη της θητείας των νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας των ήδη υπηρετούντων στις θέσεις αυτές, ως εξής:
α.) 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:
1. Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Διοικητής
2. Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Αναπληρωτής Διοικητής
3. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και διασυνδεόμενο Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Κοινός Διοικητής.
β.) 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου:
1. Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Διοικητής
γ.) 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος:
1. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», Αναπληρωτής Διοικητής
2. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.–Κ.Υ. Κύμης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
– Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, Αναπληρωτής Διοικητής.
δ.) 6 η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος
1. Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Διοικητής
2. Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Αναπληρωτής Διοικητής
3. Γ.Ν. Μεσσηνίας, Διοικητής
3. Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Αναπληρωτής Διοικητής
4. Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών, Θεσπρωτίας, Διοικητής.
5. Γ. Ν. Λακωνίας, Διοικητής
- Απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.
- Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι τα εξής:
1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και
τα οικονομικά.
3. Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.
4. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.
5. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον.
6. Eπαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησε ο υποψήφιος, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή του.
7. Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.
8. Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων του υποψηφίου που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.
9. Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε
εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.
10. Ηλικία μέχρι 65 ετών.
- Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται  ενδιαφέρον.
β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).
γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης  και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο  8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α/2007).
Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν.4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α/2013)
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις (Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή) από τις αναφερόμενες στην παρούσα και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες. 
Ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών και η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση θα την διαβιβάσει στην άλλη και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται τα κάτωθι:

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή (Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 104 33, Αθήνα), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει του Βιογραφικού Σημειώματος του υποψηφίου που θα επιλεγεί, καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα προσκομιστούν αρμοδίως με το διορισμό.
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν και ακολούθως προσκαλεί σε συνέντευξη του υποψηφίους οι οποίοι κατά την κρίση της, συγκεντρώνουν τα περισσότερα προσόντα. Στη συνέχεια καταρτίζει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ αύξουσα σειρά, διπλάσιο αριθμό επιλεγέντων από τον αριθμό των υφισταμένων προς πλήρωση θέσεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: