Navigation

Επιστολή Μαρλαφέκα σε Στουρνάρα για τα "κόκκινα δάνεια"

Το Επιμελητήριο Αχαΐας απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, με το οποίο ζητείται στο νομοθετικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», να περιλαμβάνει πρόνοια όσον αφορά τους εγγυητές οι οποίοι ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Κύριε  Διοικητά,
Τον Δεκέμβριο του 2015 το Επιμελητήριο Αχαΐας με έγγραφο (αρ.πρωτ.:2399/4.12.2015) το οποίο εστάλη προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και κοινοποιήθηκε προς εσάς, καθώς και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με αντίστοιχη επιστολή της,  ζητήσαμε το νομοθετικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», να περιλαμβάνει πρόνοια όσον αφορά τους εγγυητές οι οποίοι ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα.
Επειδή στην αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας (ΦΕΚ Β 2376/2-8-16) στο ΠΕΜΠΤΟ κεφάλαιο σωστά εξισώνεται ο εγγυητής με τον πρωτοφειλέτη.
Όμως, στην περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό του δανείου καλύπτεται από εμπράγματη εξασφάλιση επί ακινήτου, θεωρούμε πολύ δίκαιο και κοινωνικά σωστό, ο εγγυητής να ευθύνεται για το ποσό του δανείου που υπερβαίνει το ποσό της προσημείωσης.
’λλως, εάν η οφειλή υπολείπεται της προσημείωσης, να απαλλάσσεται.
Σαν παράδειγμα αναφέρουμε όπως αντίστοιχα έχει εφαρμοστεί η διαδικασία που ορίζει το πλαίσιο αφερεγγυότητας της Δημοκρατίας της Κύπρου, με την έγκριση των θεσμών, που αναφέρει:
«Η υποχρέωση του εγγυητή, σε σχέση με το δάνειο του πρωτοφειλέτη, θα ισοδυναμεί με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αξίας της ενυπόθηκης εξασφάλισης και του υπολοίπου του δανείου. Συνεπώς το δικαίωμα του πιστωτή να εισπράξει από τον εγγυητή, περιορίζεται στο ποσό της διαφοράς. Εάν το υπόλοιπο του δανείου είναι μικρότερο από την αξία της ενυπόθηκης περιουσίας, τότε οι εγγυητές απαλλάσσονται  από τις υποχρεώσεις τους.
Εάν το δάνειο δεν καλύπτεται με ενυπόθηκη εξασφάλιση, τότε οι εγγυητές που ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να ευθύνονται βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων που θα προβλέπονται για τον πρωτοφειλέτη και θα καλύπτουν το ποσό που δεν μπορεί να καλύψει ο πρωτοφειλέτης, κατ  αναλογίαν του διαθεσίμου εισοδήματος εκάστου εγγυητού, πέρα από το κόστος διαβίωσής του.
Η δυνατότητα του πιστωτή να καταχωρήσει αγωγή εναντίον εγγυητή περιορίζεται στα δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία που θα τεθεί σε εφαρμογή το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, ο πιστωτής δεν θα δικαιούται να κινηθεί εναντίον του εγγυητή και οποιαδήποτε δικαιώματα του πιστωτή έναντι του εγγυητή, παραγράφονται. Το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο εγγυητής στον πιστωτή, θα μπορεί ο εγγυητής να το αξιώσει από τον χρεώστη (πρωτοφειλέτη).»
Με τη ρύθμιση αυτή θα αποφευχθεί  η εμπλοκή χιλιάδων εγγυητών σε δικαστικές διενέξεις με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, που θα απασχολήσουν αρνητικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα Δικαστήρια, τις Τράπεζες και τους εγγυητές.
Κύριε Διοικητά,
Μετά τη ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ, που συντελέστηκε στην Ελληνική οικονομία από το έτος 2010 μέχρι σήμερα ως αποτέλεσμα
-τριών  μνημονίων,
-του PSI (Private Sector Involvement-Εμπλοκή Ιδιωτικού Τομέα),
-των Capital controls,
Την φοροκαταιγίδα, που έχει εξαντλήσει την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων.
-την παντελή έλλειψη ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και
-την δραματική μείωση εισοδημάτων επαγγελματιών και μισθωτών,
Επιβάλλεται στο τελικό νομοθετικό πλαίσιο, που θα διαμορφωθεί για τα κόκκινα δάνεια, στα πλαίσια της ισχυροποίησης του  νόμου 4307/2014 αλλά και του αναμορφωμένου Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ, να περιλαμβάνει πρόνοιες όσον αφορά τον χειρισμό των εγγυητών, οι οποίοι ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα, όπως θεσμοθέτησε τον Μάιο του 2015 η Δημοκρατία της Κύπρου, με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: